Navigera till sidans huvudinnehåll

Tillägg i form av förtydliganden och riktlinjer

Leverantören ska följa gällande Regelbok för vårdval primärvård med dess tillhörande ”Tillägg i form av förtydliganden och riktlinjer”. Dokumentet ”Tillägg i form av förtydligande och riktlinjer” är inte en fullständig förteckning över samtliga aktuella riktlinjer för vårdval primärvård.

Här hittar du tillägg i form av förtydliganden och riktlinjer kopplat till kaptitel 2 i Regelboken

 

Forum Primärvård Beställare Utförare (Forum-PBU)

Forum-PBU består av representanter för leverantörer i privat och offentlig regi samt från Regionledningskontoret Region Jönköpings län som leder och samordnar gruppens arbete.

Deltagare från verksamheten:

 • En representant från offentligt ägda vårdcentraler
 • En representant från privata vårdcentraler
 • Två verksamhetschefer från norra länsdelen
 • Två verksamhetschefer från södra länsdelen
 • Två verksamhetschefer från östra länsdelen

Representant från offentligt ägda vårdcentraler utses av vårdcentralerna Bra Liv. Representant för privata vårdcentraler utses av de privata vårdgivarna.

Verksamhetscheferna sitter på ett två årigt mandat och utses av verksamhetscheferna i respektive länsdel. Representationen ska avspegla hur primärvården i länet bedrivs utifrån olika förutsättningar avseende driftsform, antal listade, tätort/landsbygd m m.

Deltagare från folkhälsa och sjukvårds sektioner och andra centrala funktioner

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Controller
 • Chefläkare
 • Sektionschef Primärvård och rehabilitering

Deltagare som adjungeras vid behöv

 • (Primärvårds) Ordföranden i LPO
 • Representant för FAKTA

Inhyrd personals ordinarie arbetsplats ska vara leverantörens fysiska vårdcentral eller filial. Vid eventuellt arbete på distans dvs utanför leverantörens vårdcentral eller filial, ska det ske i enlighet med Region Jönköpings läns riktlinjer för distansarbete.

Leverantören har samma vårdgivaransvar över en konsult som ordinarie anställd personal. Leverantören är därmed tex ansvarig för konsultens utförda arbete som hälso- och sjukvårdspersonal men är även ansvarig över den lokal och utrustning som konsulten arbetar i/med även när arbetet inte utförs i leverantörens egna lokaler. Leverantören är även ansvarig för att konsulten är införstådd med och följer Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Se vidare under avsnitt 4.2. Informationssäkerhet.

Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region Jönköpings läns riktlinjer.

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell underleverantör ska ställas till leverantören.
Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med Region Jönköpings län.

Leverantören ska erbjuda e-tjänster via 1177.se enligt Region Jönköpings läns riktlinjer

 

Leverantören ska ha tillgång till utbildad personal för att kunna erbjuda stöd- och behandlingsprogram eller motsvarande via 1177.se enligt region Jönköpings läns utbud och riktlinjer.

 

Av regelboken framgår att vårdcentralen ska bedriva närakut vardagar 8:00-17:00 och att endast patienter som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut.
Med ”efter 17” menas att patienter som behöver en fysisk bedömning ska också hinna ta sig till vårdcentralen innan 17. Observera att har vårdcentralen utökad öppettid gäller den tiden.

De patienter som har behov av att komma till vårdcentralen samma dag men inte hinner ta sig dit innan kl 17 ska vårdcentralen själv boka in till den gemensamma närakuten. Dessa patienter ska inte hänvisas till 1777 vårdguiden sjukvårdsrådgivning för att de i sin tur ska boka in patienten på gemensamma närakuten.

Leverantören ska bedriva både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Hälsofrämjande arbete innebär insatser för att stärka eller bibehålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Sjukdomsförebyggande arbete innebär insatser för att minska risken för sjukdom och för tidig död.

Arbetssätt och insatser skapas i samråd med invånaren och anpassas efter dennes förutsättningar och behov. Insatserna ska vara väl underbyggda, evidensbaserade och ha tydliga mål.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och samverkansavtal med kommunerna.

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med patientansvarig sjuksköterska fast vårdkontakt i kommunal hälso- och sjukvård och kan samordnas av vårdsamordnare. Ansvar och omfattning definieras i ” Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende” och regleras i lokala avtal mellan leverantören och kommunen.

Läkare och vårdsamordnare ska initiera invånares behov av hälso- och sjukvård i hemmet i samråd med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt ha god kännedom och kunskap om vilka invånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.

Läkare och kommunens hemsjukvård är ett team tillsammans med patienten. Läkare ska ha en aktiv roll i vård och planering hos invånare som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i enlighet med Överenskommelse om samverkan och samordning vid vård och omsorg i hemmet.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och samverkansavtal med kommunerna.

Ansvaret definieras i ” Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende”

Leverantör med avtal ska ha planerad läkarmottagning minst en gång i veckan på särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Frekvensen och tidsomfattningen på den planerade läkarmottagningen ska vara dimensionerad på sådant sätt att patienternas huvudsakliga behov av vård tillgodoses så att behov av akuta läkarbesök undviks.

Leverantören ska även bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök vid behov på boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse.
Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs läkarkompetens.

Leverantörens läkare i beredskap ska följa region Jönköpings läns riktlinjer för läkare i beredskap.

Läkare i beredskap ska:

 • ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd
 • göra besök i hemmet då invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistelse.
 • efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, göra akuta läkarbesök i hemmet inom 4 timmar dygnet runt
 • göra akuta vårdintygsbedömningar och utfärda dödsbevis
 • vid behov tjänstgöra på gemensam närakut

Leverantören ansvarar för läkaruppdrag och samverkan i palliativ vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård, det allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och ” Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende”.

Leverantören ansvarar till exempel för att det finns uppdaterade individuella behandlingsstrategier i samverkan med kommunens hälso- och sjukvård. För patienter i palliativ vård med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov kan SSIH kontaktas för konsultation enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Registrering i Svenska palliativregistret ska ske i förekommande fall där vårdcentralen har det huvudsakliga hälso- och sjukvårdsansvaret om inget annat är överenskommet med annan aktör exempelvis kommunen. Gemensam resultatuppföljning ska ske kontinuerligt.

Fotvårdsterapeuten ska ha utbildning inom medicinsk fotvård om minst 1-3 terminer och ha praktiserat medicinsk fotvård på heltid i minst tre (3) år de senaste fem (5) åren. Fotvårdsterapeut bör ha utbildning och erfarenhet av diabetesfotvård.

Leverantören ska inom sitt geografiska områdesansvar erbjuda hälsoundersökning till flyktingar och migranter samt till personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Hälsoundersökning av migranter, vuxna -Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Hälsoundersökning till barn och ungdomar från andra länder-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och migranter samt för personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå.

Vård av asylsökande och flyktingar-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. I det ingår vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Undantag är de barn vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

Regionens studierektorer är ett stöd för verksamhetschefer, handledare och ST-läkare.

Regionens studierektorer ska, tillsammans med huvudhandledare på vårdcentralen och ST -läkare, planera för och samordna ST-tjänstgöringen. ST-läkaren ska få en allsidig erfarenhet av verksamhetsområdet enligt bland annat gällande lagar, Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och regionens verksamhetslokala riktlinjer och målbeskrivningar.

ST-läkaren ska delta i Region Jönköpings läns utbildningar och seminarier som ordnas av regionens studierektorer. Studierektorn kan besluta om avsteg när särskilda skäl föreligger.

Studierektorernas roll är att:

 • Regelbundet följa upp och kvalitetssäkra utbildningsplatser för ST-läkare.
 • Planera och samordna ST tjänstgöring
 • Informera berörd verksamhetschef och Vårdval Primärvård om eventuella avvikelser.
 • Ge utlåtanden om vårdcentralen som utbildningsplats inför ansökan om ersättning.
 • Ge stöd till verksamhetschefer i rekryteringsprocessen inför anställning av ST-läkare
 • Informera nyanställda ST-läkare om ST-utbildningen.
 • Fortlöpande kontrollera att utbildningen genomförs enligt Regionens ST-koncept och verksamhetslokala riktlinjer. Detta sker genom direkt kontakt med handledare och ST-läkare och/eller genom ”bredvidgång” hos ST-läkaren.
 • Samverka med studierektorer för AT-läkare om placering inom primärvården.