Navigera till sidans huvudinnehåll

Tillägg i form av förtydliganden och riktlinjer

Leverantören ska följa gällande Regelbok för vårdval primärvård med dess tillhörande ”Tillägg i form av förtydliganden och riktlinjer”. Dokumentet ”Tillägg i form av förtydligande och riktlinjer” är inte en fullständig förteckning över samtliga aktuella riktlinjer för vårdval primärvård.

Här hittar du tillägg i form av förtydliganden och riktlinjer kopplat till kaptitel 2 i Regelboken

 

Forum Primärvård Beställare Utförare (Forum-PBU)

Forum-PBU består av representanter för leverantörer i privat och offentlig regi samt från Regionledningskontoret Region Jönköpings län som leder och samordnar gruppens arbete.

Deltagare från verksamheten:

 • En representant från offentligt ägda vårdcentraler
 • En representant från privata vårdcentraler
 • Två verksamhetschefer från norr länsdelen
 • Två verksamhetschefer från södra länsdelen
 • Två verksamhetschefer från östra länsdelen

Representant från offentligt ägda vårdcentraler utses av vårdcentralerna Bra Liv. Representant för privata vårdcentraler utses av de privata vårdgivarna.

Verksamhetscheferna sitter på ett två årigt mandat och utses av verksamhetscheferna i respektive länsdel. Representationen ska avspegla hur primärvården i länet bedrivs utifrån olika förutsättningar avseende driftsform, antal listade, tätort/landsbygd m m.

Deltagare från folkhälsa och sjukvårds sektioner och andra centrala funktioner

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Controller
 • Chefläkare
 • Sektionschef Primärvård och rehabilitering

Deltagare som adjungeras vid behöv

 • (Primärvårds) Ordföranden i LPO
 • Representant för FAKTA

Inhyrd personals ordinarie arbetsplats ska vara leverantörens fysiska vårdcentral eller filial. Vid eventuellt arbete på distans dvs utanför leverantörens vårdcentral eller filial, ska det ske i enlighet med Region Jönköpings läns riktlinjer för distansarbete.

Leverantören har samma vårdgivaransvar över en konsult som ordinarie anställd personal. Leverantören är därmed tex ansvarig för konsultens utförda arbete som hälso- och sjukvårdspersonal men är även ansvarig över den lokal och utrustning som konsulten arbetar i/med även när arbetet inte utförs i leverantörens egna lokaler. Leverantören är även ansvarig för att konsulten är införstådd med och följer Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Se vidare under avsnitt 4.2. Informationssäkerhet.

Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region Jönköpings läns riktlinjer.

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell underleverantör ska ställas till leverantören.
Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med Region Jönköpings län.