Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningsfilmer kring barn som far illa

Film: Till dig som är anmälningsskyldig

Filmen vänder sig till dig som är anmälningsskyldig till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

Filmen är framtagen av Socialstyrelsen. 

Vera - barn som far illa och orosanmälan

Med den här utbildningen vill vi ge dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ökad medvetenhet om din skyldighet att anmäla till socialtjänsten när du misstänker eller vet att barn och unga far illa. Vi kommer att gå in på den lagstiftning som finns och det praktiska förfarandet vid en anmälan. Du kommer också att få möjlighet att själv fundera över och diskutera de utmaningar som kan uppstå när en anmälan behöver göras. Utbildningen ligger i Lärande- och kompetensportalen (LoK) och kan bara genomföras av anställda i Region Jönköpings län.

Länk till LoK och filmen Vera

Om länken ovan inte fungerar rekommenderas att logga in på LoK via intranätets startsida. I kursportalen söker du på Vera så får du fram filmen. 

Direktlänk till filmen om Vera

Film: Om hon bara hade frågat

Filmen sätter fokus på barns känslor - hade någon bara frågat, hade de berättat. Filmen, som är 1,49 min lång, passar att till exempel visa på APT och sedan diskutera kring vikten av att se barnen och att våga ställa frågan till dem.  

Filmen är framtagen av Barnombudsmannen. 

Film: Om våld mot barn i Sverige

Alla barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att våld mot barn ska upphöra. Dit är det en bra bit kvar – i Sverige och i resten av världen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien visar att en majoritet av barnen i Sverige aldrig utsatts för våld av vuxna. Men den visar också att allt för många är utsatta och många av dem får inte det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

Filmen är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är 3,43 min lång.

Film: Om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Alltför många tonåringar växer upp i hem där de inte känner att de är fria att själva välja sin framtida partner. Det kan handla om att deras föräldrar vill styra vilken etnisk bakgrund, religion eller vilket kön den person de ska leva tillsammans med ska ha. Forskare har frågat elever i årskurs nio och gymnasiet för att ta reda på hur vanligt det är med barnmisshandel - alltså våld från vuxna. De elever som inte får välja sin partner själv är ofta utsatta för olika former av barnmisshandel - mycket mer så än andra barn. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, om att bevittna våld mot en förälder, om försummelse och om sexuella övergrepp.

Filmen är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är 3,48 min lång.

Film: Om barns rättigheter som anhöriga

Många barn är anhöriga till vuxna som har ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. En del barn drabbas också svårt när en förälder avlider. Barn och unga som är anhöriga riskerar inte bara att påverkas negativt under sin barndom utan också senare i livet, när de själva är vuxna. Så behöver det inte vara. Forskning visar att negativa konsekvenser går att förebygga genom att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

För att hjälpa vuxna som arbetar i olika verksamheter att uppmärksamma anhöriga barn och öka skyddsfaktorer har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram en modell som kallas: BRA – Barns Rätt som Anhöriga. Mer information får du i bifogad film, 3,40 min lång. 

Film: Om konsekvenser av svåra upplevelser i barndomen

Vilka effekter kan svåra upplevelser i barndomen få? I filmen berättar en person om hur skadliga upplevelser i barndomen har påverkat hans liv. Men den berättar också om hur du som hälso- och sjukvårdspersonal kan agera, för att minska risken för konsekvenser för barnet. Ju mer kunskap alla har om barn i utsatthet, ju mer kan vi hjälpa barn att få trygga uppväxtvillkor och en god psykisk och fysisk hälsa även senare i livet.