Navigera till sidans huvudinnehåll

Barns rätt

Region Jönköpings län (RJL) arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård kan så kallade "barnronder" användas som arbetssätt.

En barnrond innebär att barn och unga bjuds in till olika vårdinrättningar såsom sjukhus, vårdcentraler, specialistmottagningar och folktandvårdskliniker för att ge sin syn på vårdens miljö.

Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens miljö vad gäller säkerhet, information och trivsel.

Inbjudan till barnrond

Inbjudan med information går ut till barn och deras föräldrar.

Exempel inbjudan:

Glänta, Ryhovs sjukhusbibliotek, februari 2019, inbjudansförslag barnrond

Barnrondens genomförande

Innan rundvandringen får barnen en kort presentation av den plats man ska besöka samt ett mellanmål. Efter ronden återsamlas alla för att komplettera och reda ut eventuella oklarheter. Barnen får en liten tackgåva i form av en biobiljett för sin medverkan. Biobiljetterna beställs i god tid via Veronica Ottosson. 

Exempel dokumentation

Infektionskliniken, åtgärdsplan barnrond

Glänta, Ryhovs sjukhusbibliotek, februari 2019, barnrond

Återkoppling av barnrond

Verksamheten återkopplar vidtagna åtgärder utifrån barnronden till medverkande barn och föräldrar. 

Exempel återkoppling:

Glänta, Ryhovs sjukhusbibliotek, återkoppling barnrond

Tackbrev till fritids