Navigera till sidans huvudinnehåll

Biobank och vävnad

Från och med 1 juli 2023 gäller biobankslag 2023:38. Biobankslagen reglerar hur humanbiologiskt material (prov/biobanksprov) med respekt för den enskilde människans integritet, får samlas in, förvaras och användas för vård och behandling, kvalitetssäkring, utveckling, utbildning och forskning

Här hittar du mer information Biobankslagen - biobanksverige.se

Vid undersökning i vården kan prov behöva lämnas. De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank, framför allt för din vård.
Sparade prov får enligt biobankslagen användas för olika ändamål.
Sparade prov i biobanker får användas till:
• Din egen vård. Om en behandling inte gett önskad effekt kan ett sparat prov jämföras med ett nytt för att kunna ställa en säkrare diagnos.
• Att ge vård till släktingar vid ärftliga sjukdomar.
• Att utbilda personal i vården.
• Att utveckla och kvalitetssäkra metoder, analyser och rutiner i vården.
• Forskning för att i framtiden bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar. All forskning måste vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten och ibland även av Läkemedelsverket.
• Att testa och utvärdera produkter och utrustning som kan komma att användas i vården.
• Utredningar om du som patient har anmält att du har skadats i vården.
• Att vid behov identifiera en person som dött.
• Att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.

Mer information finns på Prover i vården sparas - 1177

Om en patient/provgivare samtycker till vård enligt Patentlagen (2014:821) eller Tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i Biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank. Informationskravet i biobankslagen är tydligt kring vilken information vårdgivaren ska ge provgivaren. Informationen ska ges till provgivaren innan eller i samband med att prov tas. Informationen kan ges skriftligen och ska ges senast vid insamlingen av proven till biobanken.
Biobankslagen säger att provgivaren ska få information om
• avsikten med att samla in och bevara prov
• provsamlingens ändamål och vad prov får användas till
• vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
• rätten att begränsa vad ett bevarat prov får användas till eller besluta att prov ska förstöras.
Information till provgivaren finns bland annat på 1177.se, i kallelser till besök i vården, i väntrum på mottagningar och provtagningsenheter samt på biobanksverige.se.

Anmälan om att prov ska förstöras eller begränsning av vad prov får användas till kan ske både när prov tas och i efterhand. Om en provgivare är tveksam till att spara sitt prov i biobanken rekommenderas provgivaren att spara provet tillsvidare. Ändring av samtycke görs genom att fylla i blankett E1 Ändring av samtycke (biobanksverige.se) som finns på Biobank Sveriges webbplats, den finns även på 1177 Prover i vården sparas - 1177

Blanketten skickas till regionens biobanksamordnare på nedanstående adress:
Biobankssamordnare
Futurum
Hus B4
Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping