Navigera till sidans huvudinnehåll

Biobank och vävnad

Från och med 1 juli 2023 gäller biobankslag 2023:38. Biobankslagen reglerar hur humanbiologiskt material (prov/biobanksprov) med respekt för den enskilde människans integritet, får samlas in, förvaras och användas för vård och behandling, kvalitetssäkring, utveckling, utbildning och forskning

Här hittar du mer information Biobankslagen - biobanksverige.se

Vid undersökning i vården kan prov behöva lämnas. De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank, framför allt för din vård.
Sparade prov får enligt biobankslagen användas för olika ändamål.
Sparade prov i biobanker får användas till:
• Din egen vård. Om en behandling inte gett önskad effekt kan ett sparat prov jämföras med ett nytt för att kunna ställa en säkrare diagnos.
• Att ge vård till släktingar vid ärftliga sjukdomar.
• Att utbilda personal i vården.
• Att utveckla och kvalitetssäkra metoder, analyser och rutiner i vården.
• Forskning för att i framtiden bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar. All forskning måste vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten och ibland även av Läkemedelsverket.
• Att testa och utvärdera produkter och utrustning som kan komma att användas i vården.
• Utredningar om du som patient har anmält att du har skadats i vården.
• Att vid behov identifiera en person som dött.
• Att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.

Mer information finns på Prover i vården sparas - 1177

Om en patient/provgivare samtycker till vård enligt Patentlagen (2014:821) eller Tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i Biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank. Informationskravet i biobankslagen är tydligt kring vilken information vårdgivaren ska ge provgivaren. Informationen ska ges till provgivaren innan eller i samband med att prov tas. Informationen kan ges skriftligen och ska ges senast vid insamlingen av proven till biobanken.
Biobankslagen säger att provgivaren ska få information om
• avsikten med att samla in och bevara prov
• provsamlingens ändamål och vad prov får användas till
• vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
• rätten att begränsa vad ett bevarat prov får användas till eller besluta att prov ska förstöras.
Information till provgivaren finns bland annat på 1177.se, i kallelser till besök i vården, i väntrum på mottagningar och provtagningsenheter samt på biobanksverige.se.

Anmälan om att prov ska förstöras eller begränsning av vad prov får användas till görs efter att prov är taget. Om en provgivare är tveksam till att spara sitt prov i biobanken, rekommenderas provgivaren att spara provet tillsvidare. Ändring av samtycke görs genom att fylla i pappersblankett eller digital blankett, se Ändring av samtycke (biobanksverige.se). Det finns även information på 1177 Prover i vården sparas - 1177

Blanketten skickas till regionens biobanksamordnare på nedanstående adress:
Biobankssamordnare
Futurum
Hus B4
Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping