Navigera till sidans huvudinnehåll

Ny definition av "I" i resistensbeskedet

Sammanfattning

När man analyserat en bakteries känslighet för ett antibiotikum kan den klassas som S, I eller R. Det är ett system som används i hela världen.

Bokstäverna betyder:
S=känslig vid normal exponering (normal dos och administrationssätt).
I=känslig vid ökad exponering (hög dos eller ändrat administrationssätt).
R=resistent.

Både S och I betyder att bakterien är fullt känslig - förutsatt att patienten får adekvat dos!

Fördjupning

Definitionerna av S, I och R ändrades 2019. Varför och vad innebär det?

Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av kliniskt mikrobiologiska laboratorier för SIR-klassning är relaterade till dos och administrationssätt.

Brytpunkterna och betydelsen av S, I och R rekommenderas av den europeiska kommittén för resistensbestämning (EUCAST, EUropean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Ändringen 2019 gjordes för att:

  • renodla betydelsen av I-kategorin.
  • belysa att vissa art/antibiotikakombinationer kräver hög dosering.
  • öka antalet behandlingsalternativ.

S=känslig vid normal exponering
Normal dos och normalt administrationssätt för medlet kan användas. Kortform ”känslig för normaldos”.

I=känslig vid ökad exponering
Dosen eller administrationssättet kan behöva ändras jämfört med det normala, för att åstadkomma en högre koncentration i infektionshärden.

Om infektionen utgår från urinvägarna, och man kan anta att medlet koncentreras där, behöver dos eller administrationssätt ibland inte justeras.

Kortform ”känslig för högdos”.

R=resistent
Undvik att behandla med medlet.

Vad menas med ”exponering”?

Exponering är den antibiotika-koncentration som bakterien utsätts för på platsen för infektionen.
Den beror framför allt på dos (mängden av medlet som ges vid varje tillfälle), dosintervall, administrationssätt och farmakokinetik (både i kroppen och i infektionshärden).

Om exponeringen behöver ökas kan det göras på 3 sätt:

  1. Höj dosen (högre dos eller kortare doseringsintervall).
  2. Ändra administrationssättet (från oralt till intravenöst, från intravenös injektion till infusion).
  3. Bedöm att antibiotikakoncentrationen är tillräcklig på grund av koncentration av medlet i infektionshärden (oftast gäller det urin och njurparenkym).

Art/antibiotika-kombinationer som kan kategoriseras till S, I eller R

Många art/antibiotika-kombinationer kan klassas i alla tre grupperna. Om resistensbestämningen klassat en kombination som I, så betyder det att bakterien bär på resistensmekanismer som ger en lätt förhöjning av det s k MIC-värdet mot aktuellt antibiotikum. Medlet är fortsatt ett fullt fungerande behandlingsalternativ.

Art/antibiotika-kombinationer som endast kan kategoriseras till I eller R

Det finns också flera art/antibiotika-kombinationer där S-kategorin saknas. Det kan ”som bäst” bli I. Behandlingen ska alltså alltid ges i högdos.

Ett I i resistensbeskedet innebär att medlet är ett fullt fungerande behandlingsalternativ

Bakterien är känslig. Preparatet är lika effektivt som ett preparat som klassats som S – förutsatt rätt dos!
Man ska alltså inte ”för säkerhets skull” välja antibiotika som kategoriserats S framför antibiotika som kategoriserats I.
I-klassade medel kan vara förstahandsval för den specifika infektionen - förutsatt rätt dos.
S-klassade medel kan bland annat vara mer resistensdrivande eller ha fler biverkningar.

Hur vet jag vad som är normaldos och högdos?

Det finns tabeller och kunskapsunderlag på

Referensgruppen för antibiotikafrågors hemsida, (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som alltid behöver behandlingen anpassas till den enskilde patienten (t ex för kroppsstorlek och njurfunktion).

Tabell finns också på

Länk till Doseringstabeller för normal- respektive högdos hos vuxna, ursprungstabell (NordicAST, Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Välj “Brytpunktstabell”, flik “Dosering”.

Informationsfilm

 

Kontakt

Jonas Swanberg
Överläkare, klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Ryhov
jonas.swanberg@rjl.se