Navigera till sidans huvudinnehåll

Val av blod

Om en patient transfunderas med blod som inte är ABO förenligt kan en livshotande akut hemolytisk transfusionsreaktion uppstå på grund av att alla individer har antikroppar mot det/de ABO antigen som de själva saknar.
Grundregel vid tranfusion är att ge blod av samma ABO och RhD grupp som mottagaren (grupplikt). I vissa fall kan avsteg från denna regel göras enligt nedanstående regler:

Vid minsta tveksamhet om att rätt blod lämnats ut, kontakta Transfusionsmedicin.

Erytrocyter

 • O kan ges till alla
 • A kan ges till A och AB
 • B kan ges till B och AB
 • AB kan bara ges till AB

Plasma

 • AB kan ges till alla
 • A kan ges till A och O
 • B kan ges till B och O
 • O kan bara ges till O

Trombocyter

ABO-grupp

Trombocyter kan ges oberoende av ABO-grupp.
Dock måste hänsyn tas till mängden anti-A och/eller anti-B i enheten.
I trombocytkoncentrat framställda i Jönköping är plasmainnehållet litet och hänsyn behöver därför inte tas till dessa antikroppar.

Trombocytkoncentrat köpta från annan blodcentral kan innehålla hög titer anti-A och/eller anti-B och ska, om så är fallet, endast ges till patient som saknar motsvarande antigen. Antikroppstitern framgår av enhetens märkning (hög respektive låg titer).

RhD grupp

Trombocyter från RhD positiv givare kan ges till RhD negativ mottagare.
Är mottagaren kvinna <50 år rekommenderas s k Rh-profylax om enheten pga framställningssättet kan innehålla erytrocyter från givaren. Blodcentralen informerar om detta när det är aktuellt.

RhD negativa blodkomponenter
RhD negativa blodkomponenter kan även ges till RhD positiva personer, undantaget vissa immuniseringar.

Val av blod och förenlighetsprövning för barn mindre än 6 månader

Val av blod till barn mindre än 6 månader

Grupplika blodenheter utlämnas normalt inte, endast erytrocyter av blodgrupp O och plasma av typ AB.

Skälen till detta är bland annat att barn under 6 månaders ålder har svagt utvecklade reguljära ABO-antikroppar varför fullständig blodgruppering inte kan utföras.

Modern kan även ha en så kallad ABO-immunisering och antikroppar av IgG-klass kan ha överförts till barnet. Dessa kan ge upphov till hemolys vid transfusion av givarerytrocyter, som till skillnad från barnet, har fullt utvecklade A och B-antigen.

Förenlighetsprövning på barn mindre än 4 månader

Eftersom det inte är troligt att barn mindre än 4 månader bildar irreguljära erytrocytantikroppar medger gällande författning att förenlighetsprövning inte behöver utföras på barn i denna ålder.

Hänsyn måste dock tas till om modern före förlossningen hade kliniskt betydelsefulla erytrocytantikroppar. Dessa antikroppar kan ha överförts till barnet och blod som saknar motsvarande antigen måste då väljas.

Före transfusion ska barnet blodgrupperas och DAT (direkt antiglobulintest) utföras.

Om modern inte har kända antikroppar och om DAT på barnet är negativt kan blod utlämnas till barnet utan fler undersökningar.
Har modern viktiga antikroppar måste MG-test utföras på moderns eller barnets plasma.

Alternativ rutin:

BAS-test kan också utföras på dessa barn och om den är negativ kan den ges giltighet tills barnet är fyra månader. Denna rutin kan till exempel användas om det saknas immuniseringsundersökning på modern.

Förenlighetsprövning på barn 4-6 månader

BAS-test taget vid annat tillfälle än blodgruppering ska utföras.

Provtagningsmaterial

 • Blodgruppering: 1 st rör med EDTA-tillsats (till exempel Microtainer 0,5 mL lila propp)
 • BAS-test: som ovan
 • Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning, i förekommande fall BAS-test/blodbeställning.
 • Ange moderns indentitet i nedre vänstra hörnet på remissen om barnet är mindre än fyra månader.

Se även kapitel Förenlighetsprövning genom BAS-test och genom MG-test.

Akut behov av blod

I en akut situation där blodgruppering och förenlighetsprövning inte hinner utföras kan O RhD negativa erytrocyter ges.

Observera dock om patienten har kliniskt viktiga irreguljära erytrocytantikroppar kan de ge upphov till en transfusionsreaktion.

Blodcentralen lämnar ut erytrocytenheter för transfusion utan föregående förenlighetsprövning även om det är känt att patienten har kända kliniskt viktiga irreguljära erytrocytantikroppar, förutsatt att transfusionen sker på vitalindikation och efter telefonkontakt med ordinerande läkare.

Ta prov för blodgruppering och/eller förenlighetsprövning innan transfusionen påbörjas.

Transfusionspaket:

Vid massiv okontrollerad blödning kan patienten ha behov av att få sin blodförlust ersatt med blodkomponenter så att helblodets sammansättning efterliknas. I praktiken innebär det att  fyra stycken erytrocytenheter lämnas ut tillsammans med  fyra plasma- och en trombocytenhet för att kunna ges samtidigt.

Blodcentralen lämnar då, så långt möjligt ut komponenter i förhållandet 4:4:1 (erytrocyter: plasma: trombocyter).

I en urakut situation kan  A plasma lämnas ut till alla. Till vuxna personer(ca 600 ml). Till unga reduceras mängden efter kroppsvikt.

Ta prov för blodgruppering och/eller förenlighetsprövning innan transfusionen påbörjas.

Tider:

I akutsituationer gäller följande ungefärliga svarstider:

Blodgruppering, akut        15 minuter

BAS-test                          40 minuter

MG-test                           60 minuter