Navigera till sidans huvudinnehåll

Så fungerar Fakta

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län. 

Faktadokumenten utgör länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet. Rekommendationerna gäller gruppnivå. Det är alltid du själv som ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna utifrån enskild patient och situation.

Dokumenten beskriver bland annat arbetsfördelning mellan vårdnivåer och remissrutiner och dokumenten utgör underlag för Region Jönköpings läns regelböcker för vårdval.

Fakta innehåller även länkar till kunskapsstöd för omvårdnad och rehabilitering och andra områden.

Fakta ägs och förvaltas av Region Jönköpings län. På uppdrag från sjukvårdens ledningsgrupp ansvarar respektive Faktagrupp för att rekommendationerna är väl förankrade i berörda verksamheter, aktuella och överensstämmer med nationella kunskapsstöd, lagar och förordningar.

I Faktagruppernas uppdrag ingår att successivt integrera innehåll som är specifikt för Region Jönköpings län med nationella rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Administrationen av innehållet sker i Region Jönköpings läns dokumenthanteringssystem och i regionernas gemensamma IT-stöd Verktyg för kunskapsstöd. Revideringar sker vid behov och senast vart tredje år.