Navigera till sidans huvudinnehåll

Försäkringsmedicin

Information, riktlinjer, rutiner och kunskapsstöd till dig som arbetar med sjukskrivningar och rehabilitering tillbaka till arbetslivet med patienter inom Jönköpings län.

Rehabkoordinering innebär att stödja sjukskrivna patienter att återgå till eller inträda i arbetslivet. Koordineringsinsatser ska följa det medicinska behandlingsansvaret. Koordineringen ges efter behov inom hälso- och sjukvården och består av:

  • personligt stöd
  • intern samordning 
  • samverkan med externa aktörer

Mer stöd i samarbetsrum Rehabkoordinatorer (begränsad behörighet)


Ett kartläggande samtal fyller också ofta ett motiverande/stödjande syfte och kan göras vid fysiskt möte eller telefon.

En stor del av koordineringsarbetet handlar om patientkontakt där fokus ligger på att skapa motivation, förändring och att ta fram resurser hos individen som ibland kan vara väl dolda.

Det är inte bara hälsan eller ohälsan i sig som påverkar människans känsla av att kunna vara, eller inte kunna vara i arbetslivet. Många kan arbeta trots att de har en kronisk sjukdom, det kan vara andra faktorer än sjukdomen i sig som gör att patienten inte kan arbeta. Det är därför viktigt att inte bara fokusera på sjukdom, symtom och arbete. Likaså är det viktigt att inte bara fokusera på riskfaktorer utan också söka efter faktorer som gynnar tillfrisknande och återgång eller att kunna stanna kvar i arbete ex. patientens resurser.

Ett bra sätt att kartlägga en individs rehabiliteringsbehov är att använda frågeformulär och skattningar och att samtala med individen för att få fram kompletterande uppgifter. Nedanstående formulär och checklistor kan användas för att kartlägga rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation. Det som främst påverkar om patienten återgår till arbete är patientens egen tilltro till det.

Brev till patient om rehabkoordinatorns roll inklusive kallelse finns i blankettbiblioteket i Cosmic under brev "Brev till patient - rehabkoordinator".

Film om rehabkoordinering - individuellt stöd, SKR

 

Kartläggande samtal

 

Övriga formulär

Sjukskrivning kan bli aktuellt om sjukdom eller skada nedsätter förmågan att arbeta. Den är jämförbar med annan medicinsk behandling och ska övervägas på liknande sätt.

En sjukskrivning kan både ”över- och underdoseras” och ibland vara kontraindicerad. Sjukskrivningen ska hjälpa en person att återvinna och behålla bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för att återgå eller stanna kvar i arbete.

En passiv och planlös sjukskrivning riskerar att leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

Instruktion för användning av ifyllnadsstödet

Nedan ifyllnadsstöd beskriver vanliga funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar för aktuell diagnos.

För att läkarintyget ska uppfylla DFA-kedjan måste läkaren komplettera/redigera texten med egna ord så att framförallt aktivitetsbegränsningarna (ruta 6) kopplas ihop med patientens arbete och/eller aktiviteter i det dagliga livet.

DFA-kedjan

Den viktigaste informationen för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan och rätten till sjukpenning utgår från den så kallade DFA-kedjan:

  • Diagnos (ruta 4) - avser vilken sjukdom patienten har.
  • Funktionsnedsättning (ruta 5) - avser vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.
  • Aktivitetsbegränsning (ruta 6) - avser diagnosens och funktionsnedsättningarnas konsekvenser i relation till patientens förmåga att utföra aktiviteter i sysselsättning och/eller i det dagliga livet 

Om försäkringsmedicinskt beslutstöd finns för diagnosen och du som läkare bedömer att arbetsförmågan är nedsatt längre än det som beslutsstödet anger, ska det motiveras i fält 8.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen skrivs lämpligt in i Övriga upplysningar, fält 11.

Ifyllnadsstöd för olika diagnoser

Region Jönköpings län har utvecklat en manual med tillhörande blankett för att stödja arbetssättet med en helhetsbedömning i team. Det kan finnas olika syften att göra ett PR-team:

  • få en samlad bedömning av patienten resurser/begränsningar för att skapa en individuell rehabiliteringsplan vid sjukskrivning alternativt för att förebygga sjukskrivning
  • underlag till läkarintyg och läkarutlåtande
  • som grund för urval gällande MMR

Målsättningen är att göra en teambedömning tidigt i sjukfall där det finns en komplex bild.