Navigera till sidans huvudinnehåll

Att förskriva hjälpmedel

En förskrivning innebär en individuell behovsbedömning där patienten är delaktig, val av lämplig produkt, instruktion till patienten samt uppföljning.
Hjälpmedel för den dagliga livsföringen och för vård och behandling samt livsmedel för speciella medicinska ändamål ska alltid förskrivas enligt förskrivningsprocessen. Läs mer om förskrivningsprocessen i regelverket "Hjälpmedel i Jönköpings län".

Vem får förskriva?

Vem som får förskriva och beställa hjälpmedel baseras på yrkesutbildning och kompetens. Detta beskrivs i regelverket "Hjälpmedel i Jönköpings län" som är ett gemensamt regelverk för samtliga kommuner och regionen, och som beslutas av våra politiker.

Hur gör man när man förskriver och beställer?

Alla som förskriver eller beställer måste ha en personlig 5-siffrig kod, ett förskrivarnummer. Om du förskriver ofta rekommenderar vi att du använder webSesam eller SesamLMN. Du behöver då ansöka om inloggning till WebSesam.

Du kan också förskriva, beställa och göra uttag via HMC:s kundservice. Ett uttag från en aktuell förskrivning, avseende till exempel näring, kräver ingen kod.

Korttidslån

Patienter som är folkbokförda i vårt län ska vända sig till sin förskrivare om det finns behov av att låna extra hjälpmedel för kort tid. Förskrivning sker med syfte KL, korttidslån, i webSesam. Utlåning kan ske för max 3 månader. Patienten debiteras hyra + avgift för lån 150 kr + moms.

Patienter som inte är folkbokförda i Jönköpings län ska i första hand ta med sig sina hjälpmedel hemifrån när de vistas i vårt län under kortare tid. Om detta inte är möjligt kan de vända sig direkt till hjälpmedelscentralen. Utlåning kan ske för max 3 månader. Patienten debiteras hyra + avgift för lån 150 kr + moms.

Utbyte av ett förskrivet hjälpmedel i samband med teknisk service

Om HMC bedömer att ett förskrivet hjälpmedel inte går att laga i samband med beställd reparation byter teknikern ut detta till ett nytt motsvarande hjälpmedel. Förskrivaren meddelas att utbyte skett. Om aktuell förskrivare inte går att få tag i meddelas respektive kommun.

Eventuell inställning av det nya hjälpmedlet görs utifrån hur det gamla var inställt.

Elektriska rullstolar byts inte ut. Förskrivaren meddelas att reparation inte kan utföras. Nytt ställningstagande till eventuell nyförskrivning görs av förskrivaren.

Hjälpmedel som försvinner

Förskrivare som får kännedom om att hjälpmedel försvunnit kontaktar Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen tar hjälpmedlet i retur till ett utredningslager. Hjälpmedlet ligger kvar på utredningslagret i tre månader i avvaktan på att det eventuellt hittas. Hittas det inte debiteras kommunen hjälpmedlets eventuella restvärde. 

I de fall det kan konstateras att hjälpmedlet försvunnit genom slarv eller vårdslöshet från patientens sida, kan patienten bli ersättningsskyldig och blir då debiterad hjälpmedlets restvärde. 

Eventuellt restvärde för hjälpmedel som enligt hjälpmedelslista finns kvar hos person som avlidit debiteras kommunen tre månader efter att personen avlidit. Hjälpmedelscentralen bevakar detta och kommunen behöver inte kontakta Hjälpmedelscentralen särskilt för detta.

Eget ansvar

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln. För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.

Ett fåtal produkter säljs av regionen eller kommunerna, se regelverket.

Brukaren kan också hyra hjälpmedel genom HMC om förskrivaren verifierar att personen har behov av mer än ett, men detta inte kan beskostas av huvudmannen. Se regelverket om dubbelförskrivning.

Flytt från eller till länet

Huvudregel när en person flyttar från Jönköpings län är att hjälpmedel ska lämnas åter innan flytt, men det ska eftersträvas att personen inte blir utan hjälpmedel.

Sveriges Kommuner och Regioner förordar att flytten enligt förskrivningsprocessen bör vara grundad på överrapportering och kontakt mellan förskrivare på respektive ort där det är överenskommet vad som är nödvändigt att personen tar med sig vid flytt.

När en person planerar att flytta från Jönköpings län ska personen kontakta berörd förskrivare som i sin tur kontaktar förskrivare i mottagande län för överrapportering. När det efter dialog med mottagande förskrivare är klart vilka hjälpmedel personen tar med vid flytt, tar förskrivaren i Jönköpings län kontakt med Hjälpmedelscentralen i Jönköping.  Hjälpmedelscentralen skickar en förfrågan till mottagande län om de hjälpmedel som tagits med vid flytt ska köpas över. Under handläggningstiden står hjälpmedlet kvar på mottagaren, men ingen hyra debiteras.

Rekommendationen är att kontakta Hjälpmedelscentralen genom att skicka e-post till funktionsbrevlåda Hjalpmedelsc.Sesamsupport@rjl.se

I de fall förskrivare i Jönköpings län får kännedom om att en person redan har flyttat och tagit med hjälpmedel ska Hjälpmedelscentralen kontaktas. Ingen kontakt behöver då tas med mottagande förskrivare innan kontakt med Hjälpmedelscentralen utan Hjälpmedelscentralen skickar en överköpsförfrågan på de hjälpmedel som finns registrerade på personen i Sesam.

När en person flyttar in i vårt län och Hjälpmedelscentralen bedömer att personens individmärkta hjälpmedel ska tas över, kontaktar Hjälpmedelscentralen kommunen för hjälp med individmärkning av hjälpmedlet.

Flytt mellan kommuner inom länet hanteras per automatik i Sesam.

Förskrivning av konsumentprodukter

Ett hjälpmedel för det dagliga livet kan antingen vara en medicinteknisk produkt eller konsumentprodukt. En medicinteknisk produkt är avsedd att användas i hälso- och sjukvårdsverksamhet eller av patienter. Det gäller inte för övriga produkter. De säljs eller marknadsförs mot privatpersoner och benämns konsumentprodukter. Det kan till exempel handla om smarta telefoner med en applikation för kognition eller programvara till dator. Det finns inga lagliga hinder att erbjuda konsumentprodukter som hjälpmedel inom ramen för förskrivningsprocessen.

Ett hjälpmedel för vård och behandling är alltid en medicinteknisk produkt.

Kraven på kvalitet och säkerhet skiljer sig åt vad gäller medicintekniska produkter jämfört med konsumentprodukter. Om en vårdskada uppstår på grund av ett fel hos, eller vid felaktig användning av, en medicinteknisk produkt kan patienten få patientskadeersättning enligt bestämmelser i patientskadelagen. Detta gäller inte för konsumentprodukter. För konsumentprodukter gäller i stället produktsäkerhetslagen.

Det är viktigt att patienten får information om skillnaden mellan medicintekniska produkter och övriga produkter.

Patientinformation Konsumentprodukter

Patientskadelagen hos riksdagen

Produktsäkerhetslagen hos riksdagen

Ordnat införande

Ordnat införande är ett förfarande som du som förskrivare kan använda dig av då din patient har ett identifierat medicinskt behov som täcks av regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län, men som sannolikt inte kan lösas med hjälpmedel inom upphandlat sortiment.

Förarbete

Beakta först denna modell.

Bedömning av behov

Kontakta hjälpmedelskonsulent inom berört hjälpmedelsområde. Tillsammans inhämtar ni nödvändig information kring behov och produkter.

Blankett Ordnat införande samt Beslutstöd vid hjälpmedelsförskrivning fylls i av förskrivare och sänds till konsulent.

Då begagnad produkt finns lagerförd på hjälpmedelscentralen räcker det att konsulenten fyller i Blankett Ordnat införande.

Beslut

Konsulent bokar tid för möte Ordnat införande på HMC.
Medverkande: konsulent för ärendet, verksamhetschef, ev. enhetschef, vid behov produktansvarig.

Verksamhetschef på HMC tar beslut om beviljande eller avslag, och skriver svar på inskickad blankett. Hjälpmedelskonsulent förmedlar svaret till förskrivaren.

Efterarbete

Förskrivaren informerar sin enhetschef och/eller kostnadsansvarig i kommunen, i de fall då inköpspriset är högre 50 000 SEK.

Hjälpmedelskonsulent dokumenterar ärendet i Cosmic.

Vid beviljande förskrivs hjälpmedlet enligt gängse rutiner, vid behov utförs utprovning.

Utvärdering

Förskrivare ansvarar för utvärdering av effekten av hjälpmedlet via Blankett Utvärdering Hjälpmedel efter en med konsulenten överenskommen tidsperiod.

Mer information

Vill du ha mer information om förskrivning och beställning eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till kundservice på Hjälpmedelscentralen per telefon (010 - 242 87 00) eller hjalpmedelscentralen@rjl.se.