Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställa reparation, anpassning/specialanpassning och annan service på hjälpmedel

1. Reparation 

Reparation 
Reparation innebär att ett fel eller annan driftsstörning åtgärdas. Detta kallas också avhjälpande underhåll (AU i webSesam).

Felanmäla
Om ett hjälpmedel går sönder kontaktar du vår tekniska support på telefon eller felanmäler via webSesam. Enklare justeringar som inte kräver specialistkunskap eller specialverktyg förväntas du som förskrivare kunna hjälpa till med, ibland med stöd av vår tekniker t ex på telefon. Se även våra checklistor för vanliga fel, längst ned på denna sida.

Utifrån hur beroende personen är av sitt hjälpmedel bedömer vi var reparationen skall utföras. Vi har som målsättning att påbörja alla reparationer inom tre dagar från att de anmäls, oftast löser vi det snabbare. Efter överenskommelse med förskrivaren kan vi ibland byta ut hjälpmedlet istället för att reparera det.

Personen som använder hjälpmedlet kan också felanmäla. Är det möjligt att komma till HMC har vi oftast tid att erbjuda samma dag.

Teknisk support: 010 - 242 87 00 - knappval 2. Öppettider 8.00 - 16.00 

InstruktionsfilmBeställa reparation i webSesam 

Information som behövs vid felanmälan

För att ge så bra service som möjligt när du felanmäler behöver vi:

 • En tydlig felbeskrivning
 • Om möjligt, numret på hjälpmedlets individetikett
 • Vem är hjälpmedlet förskrivet till? Kontaktuppgifter.
 • Vem anmäler? Kontaktuppgifter.
 • Uppgift om var hjälpmedlet finns. Kontaktuppgifter.

För att förtydliga vad som är fel går det mycket bra att mejla en digital bild på hjälpmedlet till vår funktionsbrevlåda hjalpmedelscentralen@rjl.se.

Skicka in hjälpmedel för reparation

När det är möjligt kan du som är förskrivare med fördel skicka in hjälpmedlet för reparation med turbilen. Sätt på en gul följesedel, så att vi inte tror att det skall återlämnas. Om du använder webSesam kan du där registrera och skriva ut en arbetsorder på en reparation, som du bifogar hjälpmedlet du skickar in.

Om det finns reservdelar på HMC får du tillbaka hjälpmedlet med nästa turbil.

Akut åtgärd

När ett hjälpmedel felanmäls bedömer vi tillsammans med den som felanmäler om det är ett fel som måste åtgärdas omgående. Om vi kommer överens om att det är akut åtgärdar vi det inom 8 arbetstimmar (kontorstid). För att göra en korrekt bedömning behöver vi information om hur hjälpmedlet används:

 1. Används hjälpmedlet dagligen för andning, toalettbesök, vila, påkalla uppmärksamhet eller för att kunna äta?
 2. Används hjälpmedlet för att ta sig till och från skola eller arbetsplats?
 3. Finns risk att personen skadar sig i väntan på ett fungerande hjälpmedel?
 4. Finns annat hjälpmedel som kan användas i väntan på åtgärd?
 5. Finns personal/anhörig som kan hjälpa till i väntan på åtgärd?

Det är personens situation och hur beroende personen är av sitt hjälpmedel som avgör hur snabbt åtgärden behöver genomföras, inte vilket hjälpmedel det är.

Den på hjälpmedelscentralen som tar emot en felanmälan kommer överens med anmälaren om ärendet skall klassas som akut.

2. Installation, anpassning och montering

Installation, anpassning eller montering innebär att en produkt kontrolleras eller ändras genom tillbehör och inställningar som är godkända av tillverkaren.

Beställning av installation, anpassning och montering

 • Du kan beställa installation, anpassning och montering om det krävs specialverktyg eller specialistkunskap för montering av tillbehör. Om det finns förberedda fästpunkter eller motsvarande ska du själv utföra monteringen.
 • När du beställer måste du göra både en arbetsorder och en kundorder. Kundordern måste vara komplett och innehålla samtliga delar som krävs.
 • På arbetsordern anger du exakta mått och placering av tillbehören. Bifoga gärna skiss eller ritning.
 • På kundordern förskriver du samtliga delar som ska monteras. Tänk på ev fästen och liknande.
 • Du som förskrivare ansvarar för beslutet och uppföljning av att åtgärden är lämplig för din patient. Du kan behöva kontrollera att inställningen blivit så bra som möjligt.
 • Om underlaget inte är tydligt kontaktar vi dig för komplettering. I vissa fall föreslår vi en annan lösning t ex utprovning, besök på HMC etc.

Så här gör du i webSesam:

 1. Förskriv aktuella tillbehör och komponenter på patienten (= en kundorder).
  OBS! Koppla komponenterna till rätt individ.
 2. Sök upp hjälpmedelsöversikten på nytt (HMP-bilden).
 3. Skapa en arbetsorder på den artikel du nyss förskrev, som ännu inte är levererad.
 4. Välj aktivitetstypen installation, anpassning, montering.
 5. Ange i beskrivningsfältet den information som efterfrågas (se ovan).

3. Specialanpassning

Specialanpassning omfattar alla åtgärder på ett hjälpmedel där detta anpassas till en enskild patient utan att tillverkaren har givit tillstånd till anpassningen. Specialanpassning sker i enlighet med Medicintekniska lagen. Specialanpassning av egenägda produkter utförs inte.

Anvisning för specialanpassning - hur gör man

Anvisning för specialanpassning

4. Förebyggande underhåll

Vissa hjälpmedel kräver enligt tillverkarens anvisningar så kallat förebyggande underhåll (FU). Med förebyggande underhåll menas kontroll som genomförs med förutbestämda intervaller med avsikten att minska sannolikheten för fel eller försämring av hjälpmedlets prestanda.

HMC utför förebyggande underhåll på de hjälpmedel där det krävs enligt lagstiftningen t ex personlyftar och på de hjälpmedel som ägs av HMC. FU behöver inte beställas utan sker enligt fastställda intervaller. HMC kontaktar personen som använder hjälpmedlet direkt för att boka tid för genomförande.

HMC har serviceavtal med några kommuner och utför då också FU på de lyftar som finns på olika boenden. Dessa FU debiteras i enlighet med avtalet.

Mer information

Teknisk service ingår i alla hjälpmedel som hyrs via hjälpmedelscentralen och utförs vanligtvis utan extra kostnad.

Vill du ha mer information om reparation, förebyggande underhåll eller andra tekniska åtgärder, eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till enhetschef goran.dalslatt@rjl.se.

Checklistor för vanliga fel och problem

Det finns en del problem som är lätta att avhjälpa genom att kontrollera och göra vissa åtgärder. Vi har här samlat några checklistor som visar vad man bör gå igenom innan man ringer till vår tekniska support. Detta gäller för nedanstående vanliga hjälpmedel.

Checklista felsökning elektriska rullstolar
Checklista felsökning lyftar
Checklista felsökning madrasser
Checklista felsökning sängar