Navigera till sidans huvudinnehåll

Säker vård - alla gånger

Sidorna är under omarbetning. Region Jönköpings län satsar genom Säker vård – alla gånger på att göra vården säkrare för patienterna. Satsningen bygger på Institute for Healthcare Improvements (IHI) kampanjer 100 000 liv och Fem miljoner liv. Säker vård – alla gånger omfattar 16 områden. Inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Vårdhygien, kommunikation, IT, samverkan, kompetens och bemötande är frågor som är viktiga för att arbetet med Säker vård – alla gånger ska lyckas. Övergripande mål för projektet är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund och syfte

Att i tid fånga en försämring i tillståndet hos en patient, och adekvat agera på denna försämring, är ett kännetecken på god och säker sjukvård.

För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov.

National Early Warning Score (NEWS) är framtaget av Royal College of Physicians i Storbritannien i syfte att vara ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens vitala funktioner. Det är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Syftet med NEWS är att öka patientsäkerheten genom att standardisera bedömningen av patienters vitalparametrar, och därmed ge förutsättningar för ett effektivt akut omhändertagande varje gång en försämring inträffar.

Riktlinjer och styrande dokument

I detta fokusområde beskrivs arbetssätt och rutiner för att tidigt upptäcka svårt sjuka och agera.
Inom sluten vård används bedömning enligt NEWS2.

Ambulans och akutmottagning använder sig av triagering enligt RETTS. 

PÅ sikt kommer primärvården att införa något av följande bedömningsrutiner i kombination med andra verktyg.

NEWS2-bedömning

Bedömning enligt NEWS2 hjälper dig att identifiera och varna när risken är stor att patientens tillstånd förvärras, och där förnyad läkarbedömning och tidigt insatta åtgärder minskar risken för ytterligare försämring. Tidig upptäckt av svikt i vitala funktioner och tidig bedömning av IVA-kompetens förbättrar patientens prognos påtagligt.

Vid NEWS-övervakning kontrolleras sex vitala parametrar:

  • Andningsfrekvens
  • Syremättnad
  • Blodtryck
  • Puls
  • Medvetandgrad
  • Temperatur

NEWS i Region Jönköpings län (begränsad behörighet)

Obstetrisk NEWS2 (0-NEWS2) - tillägg för Region Jönköpings län (begränsad behörighet)

Webbutbildning NEWS och Swe-PEWS, Löf (OBS! Region Jönköpings läns kort är något modifierade i förhållande till de som visas i utbildningen)

Rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning av hjärt- och kärlsjukdomar finns i Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd.

Uppföljning

Rapportering i Riks-Hia/SwedeHeart och journalgranskning (kan bli aktuellt för patienter som inte faller inom ramen för Riks-HIA)

Pierre Cherfan, Överläkare
pierre.cherfan@rjl.se

Pierre Cherfan, överläkare;
medicinkliniken, Höglandssjukhuset

Jan Thollander, överläkare
medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Via nationella kvalitetsregistret Riks-HIA / Swedeheart

Numera kan MOA användas med hjälp av ansvarskod för att mata in och få fram resultat per enhet! (inom Region Jönköpings län)