Navigera till sidans huvudinnehåll

Gröna korset - visuell metod som verktyg för lärande

Enkel visuell metod som verktyg för lärande

Gröna korset är en enkel visuell metod för att identifiera risker och vårdskador i realtid och ska ses som ett verktyg för lärande. Metoden passar för många verksamheter - avdelningar, mottagningar, stödverksamheter med flera.

Citat från verksamheter som använder metoden

"Vi använder det som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete, för att hitta brister i patientsäkerheten och arbetsmiljön. Stunden vi gör Gröna korset innebär även tid för reflektion och kollegialt lärande. Många medarbetare uttrycker att det gör att "de inte tar med sig arbetet hem""
 
”Vi kan inte tänka oss något bättre arbetssätt för att just fånga upp patientsäkerhetsfrågorna!”
 
”Väl använd tid. Fokus på patienten, men det ger många andra positiva effekter på arbetsplatsen. Alla medarbetare vågar prata vid denna enkla mötesform. Alla blir sedda och bekräftade.”

Metoden i korta drag 

  1. Ett dagligt avstämningsmöte med frågeställningen "Har någon medarbetare upptäckt en risk för vårdskada eller en vårdskada?" Vid mötet synliggörs allvarlighetsgraden med en färgkod vid aktuellt datum. Se mall Gröna korset till höger
  2. Risken för vårdskadan beskrivs kort. Se Detaljlistemall till höger
  3. Vårdskadan registreras i Synergi (begränsad behörighet)
  4. Patient/närstående görs delaktig genom att vi efterfrågar förbättringsförslag. Se Förbättringsmall till höger
  5. Risker åtgärdas så fort de identifieras eller i ett planerat förbättringsarbete. Utifrån månadssammanställning kan långsiktiga åtgärder sättas in så att inte händelsen upprepas. Se Sammanställningsmall till höger
  6. Uppföljning sker förslagsvis på enhetsnivå, kliniknivå och regional nivå.

Variant vid arbete på ny verksamhet

I en ny vårdmiljö, exempelvis i samband med Covid -19, med en ny patientgrupp och vårdpersonal som inte arbetat tillsammans tidigare är det särskilt viktigt med avstämningar som fokuserar på att värdera avvikelser och framförallt risker. Förslagsvis görs det i samband med varje byte av pass, d.v.s. tre gånger per dygn. Det är viktigt att läkare deltar, åtminstone en gång per dygn.
se Mall Gröna korset tre gånger per dygn till höger (i övrigt kan mallar användas enligt punkt 2-5 ovan)

Variant för trycksår

Det går att använda Gröna korset för trycksår, se Mall Gröna korset för trycksår

Viktigt att även lära av det som gått bra

Solrosen är ett sätt att betona det positiva och lyfta fram bra saker som händer i verksamheten. Att dela med sig av det som gått bra är viktigt och betydelsefullt. Att lyfta fram styrkor ger en positiv känsla och ökar motivationen för vidare utveckling.
Se Solros till höger. 

Skyldigheter vid vårdskada

Enligt patientsäkerhetslagen är vi skyldiga att informera patient/närstående om att en vårdskada har inträffat. 

Kontaktpersoner  

Höglandssjukhuset Eksjö

Chefsjuksköterska Annika Fransson, 010-243 50 30, annika.a.fransson@rjl.se 

Länssjukhuset Ryhov

Chefsjuksköterska Sofia Wetterbrandt, 010-242 20 48, sofia.wetterbrandt@rjl.se

Värnamo sjukhus

Chefsjuksköterska Marie Andersson, 010-244 70 37, marie.a.andersson@rjl.se