Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktioner för omvårdnadsdialog

En strukturerad omvårdnadsdialog kan bidra till god och patientsäker vård samt ett aktivt lärande och reflektion kring omvårdnad hos personalen.

God omvårdnad gör skillnad för vårdens säkerhet och kvalitet

God omvårdnad innebär att individen tillförsäkras en god och säker vård utifrån sina behov och den aktuella situation som råder. Kvaliteten i omvårdnaden avgörs av enskilda medarbetares kompetens, hur de bemöter personer och hur omvårdnadsinsatserna genomförs. Kompetensen omfattar både evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap.

Omvårdnad kan beskrivas som att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som stödjer hälsa och tillfrisknande eller en fridfull död. Omvårdnadsrelationen behöver balanseras så att patient och närstående är delaktiga, känner trygghet och upplever respekt.  

Eftersom patienter på sjukhus ofta har ett stort omvårdnadsbehov behövs utveckling av och fokus på omvårdnad. En viktig åtgärd i det preventiva arbetet är att vid inskrivning göra en riskbedömning av om patienten har risk att drabbas av vårdskada. För identifierade riskpatienter ska förebyggande åtgärder sättas in.

Syfte och mål

Syftet med omvårdnadsdialogen är att belysa omvårdnadens betydelse för patientvården och tydliggöra eventuella brister kring omvårdnaden runt patienten och dokumentationen.

Dialogen ska bidra till ökad patientsäkerhet och främja utbytet av kunskap och erfarenhet.

Målet med denna modell är att ge förslag på åtgärder och aktiviteter för att utveckla det systematiska och standardiserade patientsäkerhetsarbetet vid länets sjukhus så att:

  • Risken för att patienter drabbas av vårdskada minskar.
  • Patienten upplever delaktighet, trygghet, respekt och säkerhet under vårdtiden.
  • Patienten får förebyggande åtgärder utifrån sitt hälsotillstånd och individuella behov.

Genomförande

Dialogen genomförs årligen av Region Jönköpings läns chefsjuksköterskor på varje slutenvårdsavdelning.

Verksamhetens förberedelser

Informera medarbetarna om att en omvårdnadsdialog kommer att genomföras och förbered dem på att de involveras i dialogen.

Förberedelser för chefsjuksköterska

  • Informera vårdenhetschefen om hur omvårdnadsdialogen ska genomföras.
  • Skicka information om datum och tid.
  • Förbered frågeställningar som vi vill ha svar på.

Arbetsgång

Chefsjuksköterskan och patientansvarig sjuksköterska på avdelningen gör en genomgång av inneliggande patienter gällande riskbedömningar, insatta förebyggande åtgärder och omvårdnadsdokumentation. Det är en fördel om undersköterskan i samma team kring patienten medverkar. Att det är personer ur olika yrkeskategorier som deltar i genomgången är positivt.

  • Använd framtagna frågeställningar som stöd för att få igång en dialog.
  • Gruppen som utför dialogen går till lämpliga patienter för samtal om hur patienten upplever vården.
  • Chefsjuksköterskan dokumenterar det som framkommer under omvårdnadsdialogen.
  • Teamet får återkoppling med möjlighet till reflektion i samband med genomgången om det som eventuellt behöver åtgärdas med en gång, det som uppmärksammas som fungerar bra och mindre bra.

Summering av dialogen

Chefsjuksköterskan sammanställer resultatet av omvårdnadsdialogen och beslutar tillsammans med vårdenhetschefen hur återkopplingen ska ske till personalgruppen.

Sammanställning kan också göras av flera avdelningars resultat och återkopplas i större sammanhang för ett delat lärande.

Vidareutveckling av dialogen

Interna omvårdnadsdialoger kan genomföras för aktivt lärande och reflektion på den egna avdelningen eller i en triangulering. Det kan vara en fördel att det inte är samma personer som genomför dialogerna utan alla turas om och genomför den på ett standardiserat sätt. Alla kan utföra en dialog och komma med sina frågor, funderingar och erfarenheter.