Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktioner för patientsäkerhetsdialoger

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab och chefläkare träffas en gång per år för att få en gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det proaktiva arbetet i verksamheten samt ge involverade en möjlighet till reflektion. Dialogen sker i samband med verksamhetsdialog/-träffar under hösten varje år.

Mål

 • Uppmärksamma och lära av goda initiativ i patientsäkerhetsarbetet.
 • Reflektera kring patientsäkerhetsrisker på meso- och mikronivå.
 • Belysa ledningens engagemang och ansvar för patientsäkerhetsarbetet.
 • Ge underlag till patientsäkerhetsberättelsen.

Viktiga utgångspunkter i arbetet med patientsäkerhet

Region Jönköpings läns strategiska fokusområden för arbetet med
 patientsäkerhet:
 • Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
 • Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla gånger är i fokus.
 • Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
 • Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården.
 • Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal).

Tidplan

Patientsäkerhetsdialogerna ska hållas i samband med ledningsforum vid varje klinik/vårdcentral en gång årligen.

Medverkande

Chefläkare, representant från sektion chefläkare och patientsäkerhet, representanter från verksamhetsområdets ledningsstab, verksamhetschef samt berörda och intresserade medarbetare. Sjukvårdsdirektören bjuder in till dialogen.

Verksamhetens förberedelser

Inför dialogen förbereds svar på nedan frågeställningar:
 
 1. Gå igenom er patientsäkerhetsberättelse för 2021 och reflektera och kommentera rubrik 3 Mål, strategier och utmaningar - Hur går det för er?
 2. Grundläggande förutsättningar för säker vård - Hur syns ert arbete med de grundläggande förutsättningarna för patientsäkerhet i ert ledningssystem/verksamhetsplan? Redovisa per grundläggande förutsättning; Engagerad ledning och tydlig styrning, En god säkerhetskultur, Adekvat kunskap och kompetens, Patienten som medskapare.

 

Det finns en ppt-mall för presentation på patientsäkerhetsdialog. 

Förberedelse för sektion chefläkare och patientsäkerhet

 • Ta del av enhetens patientsäkerhetsberättelse i Stratsys.
 • Viktiga frågor som uppkommit i samband med patientsäkerhetsronder.
 • Reflektera över proaktivt patientsäkerhetsarbete, riskmedvetenhet och resiliens.

Genomförande

Dialogen inleds med att verksamheten tar upp viktiga patientsäkerhetsfrågor. Därefter har sektion chefläkare och patientsäkerhet möjlighet att ställa frågor de valt att fokusera på, exempelvis:
 • det proaktiva patientsäkerhetsarbetet,
 • arbetsmiljöfrågor och säkerhetsproblem,
 • rapporter från interna revisioner,
 • resultat av patientsäkerhetskulturmätningen,
 • riskområden identifierade av ledningen och medarbetare, till exempel genom ”Gröna korset”.

Summering av dialogen

Muntlig summering av sektion chefläkare och patientsäkerhet kring positiva iakttagelser och rekommendation om viktiga förbättringsområden.
 
Det är verksamhetsområdet som ansvarar för dokumentation av patientsäkerhetsdialogen.