Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktioner för patientsäkerhetsdialog

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab och chefläkare träffas en gång per år för att få en gemensam bild av patientsäkerhetsläget.

Mål

 • Belysa ledningens engagemang och ansvar för patientsäkerhetsarbetet.
 • Uppmärksamma och lära av goda initiativ i patientsäkerhetsarbetet.
 • Reflektera kring klinikens mest relevanta riskområden för patientsäkerheten.

Klinikens förberedelse

Reflektera kring:

 1. Hur arbetar ni för en säker vårdkedja?
 2. Vilka är era vanligaste riskområden för en säker vård?
  - Vilka är era allvarligaste risker ur patientperspektiv?
  - Hur arbetar ni med att minska dessa risker/riskområden här och nu, respektive på längre sikt?
 3. Hur märks ledningens engagemang för en god patientsäkerhet på er klinik?

Chefläkarens förberedelse

 • Ta del av enhetens patientsäkerhetsberättelse.
 • Ta del av viktiga frågor som uppkommit i samband med patientsäkerhetsronder.
 • Reflektera över klinikens riskområden och möjligheterna att arbeta proaktivt kring dessa. 
 • Det är önskvärt att chefläkaren har en avstämning med ledningsstaben inför dialog för att diskutera det mest relevanta att ta upp på dialogen. 

Genomförande

Chefläkare deltar hela dialogen tillsammans med ledningsstaben och tar löpande upp frågor av relevans för en god patientsäkerhet. Utgångspunkter kan vara hur kliniken arbetar med de grundläggande förutsättningarna som beskrivs i Socialstyrelsens handlingsplan för ökad patientsäkerhet:

 • Engagerad ledning och tydlig styrning
 • En god säkerhetskultur
 • Adekvat kunskap och kompetens
 • Patienten som medskapare

En annan viktig del är att reflektera kring klinikens viktiga riskområden och risksituationer och hur man arbetar med att minska dessa risker.

Ledningsstaben ansvarar för dokumentation av dialogen.