Navigera till sidans huvudinnehåll

Säkerhetskulturtrappan från A till E

Säkerhetskulturtrappan från A till E är ett verktyg som kan användas för att skapa dialog kring patientsäkerhetskulturen i den egna verksamheten.

Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter. Den uttrycker organisationens vilja och förmåga att förstå säkerhet och risker samt viljan och förmågan att agera så att säkerhet kan främjas.

Säkerhetskulturtrappan bygger på teambaserade övningar kring faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen. Resultaten kan användas som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Alla yrkesgrupper som arbetar i verksamheten bör delta i övningen.

Patientsäkerhetskulturens 8 dimensioner

Arbetsmaterialet i Säkerhetskulturtrappan från A till E bygger på åtta dimensioner som är viktiga för patientsäkerhetskulturen:

 • Övergripande kvalitetsengagemang
 • Prioritering av patientsäkerhet
 • Benägenhet att rapportera händelser
 • Avvikelsehantering
 • Lärande organisation
 • Kommunikation av patientsäkerhetsfrågor
 • Patientsäkerhet och arbetsmiljö
 • Utbildning och träning kring patientsäkerhet

Syfte

Säkerhetskulturtrappan kommer att:

 • Öka kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen.
 • Underlätta diskussion kring styrkor och förbättringsområden rörande patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen.
 • Synliggöra skillnader i hur patientsäkerhetskulturen uppfattas bland medarbetarna.
 • Visa på utvecklingsmöjligheter av patientsäkerheten.

Förslag till genomförande

Använd materialet som finns på Löf´s webbplats, se länk till höger. Varje deltagare får en utskrift av de arbetsblad/dimensioner i övningsmaterialet som ska diskuteras. Förslagsvis väljs 3-4 dimensioner ut då varje dimension tar cirka 30 minuter. 

Grupparbete 1

 1. Grupparbete med självskattning kring utvalda dimensioner - först enskilt och sedan i en mindre grupp
 2. Fyll i utvärderingsbladet
 3. Reflektion i storgrupp

Grupparbete 2

 1. Tänk att din verksamhet har förflyttat sig till nästa steg i säkerhetskulturtrappan. Reflektera över: 
  - Vad har ni gjort för att komma dit?
  - Vilket stöd behövs för att komma dit?
 2. Fyll i mall för åtgärder och uppföljning
 3. Redovisning i storgrupp

Gör en summering och plan för uppföljning