Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi, organisation och ledning för patientsäkerhet

Patientsäkerhet är ett strategiskt utvecklingsområde. Patientsäkerheten i Region Jönköpings län ska vara i världsklass. Patientsäkerhet kräver systematisk kvalitetsutveckling; att planera och utföra vårdarbetet väl, ha beredskap för att hantera risker och oväntade händelser, och lära genom egna och andras goda exempel och misstag. Samarbete mellan verksamheter och professioner, både före, under och efter, är viktigt för att ge patienten en trygg och säker vård – alla gånger. Hög patientsäkerhet kräver långsiktigt och uthålligt arbete och är beroende av allas ansvar och engagemang.

Det här vill vi uppnå (kommunikationsmål)

  • Medarbetarna har mycket god kännedom om Region Jönköpings läns ambitioner för patientsäkerhetsarbetet.
  • Medarbetarna förstår hur det egna arbetssättet är en avgörande del i arbetet för hög patientsäkerhet.
  • Medarbetarna agerar med hjärta och engagemang för att utveckla och förbättra patientsäkerhetsarbetet.
  • Ledning på olika nivåer förstår sin roll för att stödja och underlätta medarbetarnas arbete för patientsäkerheten.
  • Allmänheten har högt förtroende för hälso- och sjukvården i Jönköpings län.

Strategiska angreppssätt

Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete utgår från våra fem strategiska angreppssätt för patientsäkerhet som beskrivs i Budget med verksamhetsplan:

  • Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet.
  • Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där Säker vård - alla gånger är i fokus.
  • Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.
  • Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården.
  • Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal).

Vår ambition är att nå patientsäkerhet i världsklass. Det gör vi genom att följa våra resultat på olika nivåer och arbeta målmedvetet med ovanstående angreppssätt. De två första punkterna fokuserar på hur vi uppnår säkerhet genom att optimera vården och de tre sista handlar om strategier för riskhantering.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhet

Organisation och ansvar i Region Jönköpings län  LÄNK dok i Evolution

Ledningssystem för patientsäkerhet

Samtliga verksamhetsområden har sedan slutet av år 2016 samlat övergripande mål, framgångsfaktorer och aktiviteter i Strasys som är ett IT-stöd för ledning och uppföljning.

Referensgrupp för patientsäkerhet

Referensgruppen för patientsäkerhet är en länsgemensam grupp för patientsäkerhetsarbetets olika processer. Gruppen möts regelbundet och har som huvudsaklig uppgift att bidra till utveckling av patientsäkerhetsarbetet. I gruppen utväxlas erfarenheter och kunskaper från de olika delarna av Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete. Referensgruppen kan bereda frågor till sjukvårdens ledningsgrupp och de medicinska verksamhetsområdenas ledningsgrupper. Referensgruppen har det praktiska ansvaret för innehållet, genomförandet och uppföljningen av Säker vård - alla gånger.

Referensgrupp Patientsäkerhet 

Risk- och säkerhetsarbete

Arbetet med patientsäkerhet är en del av Region Jönköpings läns övergripande arbete med säkerhet och krisberedskap.

Säkerhet och krisberedskap, intranätet