Navigera till sidans huvudinnehåll

Covid-19

Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, som började spridas över världen i slutet av 2019. Sjukdomen ger i de flesta fall milda förkylningssymtom, hosta, halsont och feber, men allvarligare symtom kan uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar löper större risk för allvarligare sjukdomsförlopp. Vaccination ger bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Covid-19 är anmälningspliktigt endast för diagnosticerande laboratorium.

Provtagning för covid-19

Provtagning är i regel bara aktuell vid symtom på covid-19. Vid utbrottsutredningar kan i vissa fall provtagning av personer utan symtom bli aktuellt.

Provtagning vid symtom på covid-19 rekommenderas enligt följande:

1. Medicinsk indikation

Där en läkare bedömer att diagnosen påverkar det medicinska omhändertagandet av en patient, t ex vid allvarliga symtom eller en immunosupprimerad patient som kan vara aktuell för sjukdomsmodifierande behandling.

2. Patienter och brukare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

 • Patienter och brukare inom följande verksamheter provtas vid symtom:
  • vårdavdelning (både somatisk och psykiatrisk vård), dagvård eller hemsjukvård
  • särskilt boende eller korttidsenhet för äldre
  • hemtjänst
  • LSS-boende där det finns äldre personer

Den som provtas för symtom ska isoleras i väntan på provsvar.

En person som inte tillhör någon av grupperna 1 eller 2 ovan provtas inte, utan rekommenderas att stanna hemma tills minst ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring.

I samband med provtagning ska patienten få information om hur provsvaret kommer att meddelas och hygienråd om hur hen ska förhålla sig fram till svaret kommer.

För provtagningsinstruktioner, se Laboratoriemedicins information.

Smittfriförklaring

Det finns stora variationer i hur länge en person som är infekterad med covid-19 är smittsam varför nedanstående tidsangivelser ska ses som övergripande rekommendationer där individuella bedömningar och anpassningar behöver göras. Särskilda hänsyn bör också tas vid bedömning av smittrisk i miljöer där personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i infektion med covid-19 vistas.

Nedanstående gäller efter bekräftad infektion, dvs för personer som provtagits positivt med pcr eller med antigentest inom vården. För den som inte provtagits eller som endast tagit ett antigentest (snabbtest) hemma ges istället råd om att stanna hemma så länge personen har symtom.

Vaccinationsstatus påverkar inte bedömningen om smittfrihet.

För samtliga grupper är det en förutsättning för smittfriförklaring att personen ska ha varit feberfri i minst ett dygn och uppleva en allmän förbättring. Det innebär att tiderna nedan kan behöva förlängas.

Personer i samhället, inklusive personal inom vård och omsorg

Låg risk för smittsamhet bedöms föreligga vid: fem dygn efter symtomdebut (eller provtagningsdag om symtom saknas) och mer än ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring.

Omsorgstagare på SÄBO/korttidsplats för äldre

Låg risk för smittsamhet bedöms föreligga vid: sju dygn efter symtomdebut (eller provtagningsdag om symtom saknas) och mer än ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring.

Sjukhusvårdade patienter

Gäller både patienter som vårdats huvudsakligen på grund av covid-19, men inte varit kritiskt sjuka eller vårdats på IVA, och patienter med annan huvuddiagnos än covid-19 och som har haft lindriga symtom av sin infektion.

Låg risk för smittsamhet bedöms föreligga vid: sju dygn efter symtomdebut (eller provtagningsdag om symtom saknas) och mer än ett dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring.

En individuell bedömning behöver alltid göras utifrån sjukdomens allvarlighetsgrad, patientens immunstatus och konsekvenserna vid smitta i den miljö patienten vistas i och tiden kan behöva förlängas.

IVA-vårdade på grund av covid-19
För kritiskt sjuka personer med uttalad andningssvikt eller annan organsvikt som vårdats på IVA görs alltid en individuell bedömning. En tumregel är att smittfriförklaring kan övervägas 14 dygn efter symtomdebut vid mer än ett dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring.

Personer med uttalad immunbrist
Alltid individuell bedömning, men smittfriförklaring kan övervägas 14 dygn efter symtomdebut (eller provtagningsdag om symtom saknas) vid mer än ett dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring.

Med uttalad immunbrist avses exempelvis:

 • hematologisk malignitet
 • immunbristsjukdom
 • organtransplantation de senaste 6 månaderna
 • benmärgstransplantation de senaste 24 månaderna
 • annan immunosuppressiv läkemedelsbehandling så som immunmodulerande biologiska läkemedel, cytostatika eller steroider i hög dos under längre tid

Sammanfattande tabell

Tid till smittfrihet. Observera att smittfriförklaring dessutom kräver att patienten varit feberfri i minst ett dygn och upplever en allmän förbättring, annars behöver tiderna förlängas.

 

Tid från symtomdebut (eller provtagningsdatum om symtom saknas)

Personer i samhället 5 dygn
Personal i vård och omsorg 5 dygn
Omsorgstagare på SÄBO/korttidsplats för äldre 7 dygn
Sjukhusvårdade av annan orsak än covid-19 7 dygn
Sjukhusvårdade på grund av covid-19 7 dygn
IVA-vårdade på grund av covid-19 Alltid individuell bedömning, men minst 14 dygn
Personer med uttalad immunbrist Alltid individuell bedömning, men minst 14 dygn

Smittspårning

Från och med 15 mars 2023 är smittspårningsplikten för covid-19 borttagen. Vid flera (två eller fler) fall inom vård och omsorg rekommenderas att en utbrottsutredning utförs i dialog med vårdhygien. Utöver att se över generella smittförebyggande åtgärder kan det bli aktuellt med smittspårning av fall hos såväl omsorgstagare/patienter som personal.

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten) 

Smittskyddsblad

För covid-19 finns ett läkarblad och ett patientinformationsblad.

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Ingen klinisk anmälan skall göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Vaccination

Vaccination mot covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende

Skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19 - Bilder

Riskreducerande åtgärder i vård och omsorg

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning av covid-19 i kommunal vård och omsorg

Munskydd som source control i patientnära arbete inom vård och tandvård

Externa länkar

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)