Navigera till sidans huvudinnehåll

Covid-19

Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, som började spridas över världen i slutet av 2019. Sjukdomen ger i de flesta fall milda förkylningssymtom, hosta, halsont och feber, men allvarligare symtom kan uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar löper större risk för allvarligare sjukdomsförlopp. Vaccination ger bra skydd mot allvarlig sjukdom.

Covid-19 är anmälningspliktigt endast för diagnosticerande laboratorium.

Provtagning för covid-19

Provtagning för covid-19 och andra luftvägsvirus görs i första hand för att avgöra handläggning och eventuell behandling av individen. Inom vård och omsorg finns det också ofta ett värde av att identifiera vilket virus som orsakar en infektion, som stöd för de smittförebyggande åtgärderna.

Beslut om provtagning med PCR-analys av luftvägsvirus tas utifrån patientens symtom, epidemiologi (fler sjuka i omgivningen?) och säsong (pågående smittspridning i samhället?).

Beslut om placering av vårdtagaren (t ex enkelrum), eventuell skyddsutrustning och andra vårdhygieniska åtgärder tas främst utifrån den kliniska misstanken om en smittsam luftvägsinfektion.

Vid pågående smittspridning med flera redan bekräftade fall på en enhet kan man överväga att avstå provtagning om fler insjuknar med typiska symtom. Dessa personer hanteras i så fall på samma sätt som bekräftade fall.

Smittsamhetsbedömning

Smittsamhet kan föreligga redan innan symtomdebut och är som störst under perioden kring insjuknandet och ett par dagar framåt. Därefter kan smittsamheten variera i längd, bland annat beroende på personens immunförsvar och sjukdomens allvarlighetsgrad. Individuella
bedömningar och anpassningar kan behöva göras. 

En person utan immunsuppression kan betraktas som smittfri när alla av följande kriterier är uppfyllda:

  • 5 dagar efter symtomdebut
  • feberfrihet i minst 24 timmar
  • klinisk förbättring

För en helt symtomfri person räknas tiden från provtagningsdatum.

Personer med immunsuppression eller kritisk sjukdom som vårdats på IVA, behöver en individuell bedömning göras. Som riktmärke bedöms smittsamheten låg vid mer än 1 dygns feberfrihet, stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar efter symtomdebut.

Vaccinationsstatus påverkar inte bedömningen om smittfrihet.

Smittspårning

Från och med 15 mars 2023 är smittspårningsplikten för covid-19 borttagen. Vid flera (två eller fler) fall inom vård och omsorg rekommenderas att en utbrottsutredning utförs i dialog med vårdhygien. Utöver att se över generella smittförebyggande åtgärder kan det bli aktuellt med smittspårning av fall hos såväl omsorgstagare/patienter som personal.

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten) 

Smittskyddsblad

För covid-19 finns ett läkarblad och ett patientinformationsblad.

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Ingen klinisk anmälan skall göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Vaccination

Vaccination mot covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner i ordinärt boende

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner på korttidsenhet och särskilt boende

Externa länkar

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)

Veckorapporter om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)