Navigera till sidans huvudinnehåll

Fågelinfluensa

Högpatogen fågelinfluensa (H5N1) orsakas av influensavirus A av subtyp H5N1. Viruset orsakar stor dödlighet bland smittade fåglar. Symtombilden hos människa domineras ofta av hög feber och hosta med snabb utveckling av symtom från nedre luftvägarna. Förekomst av övre luftvägssymtom är mindre vanligt. Gastrointestinala symtom förekommer och kan vara debutsymtom. Även blödningar från slemhinnor i näsa och mun, encefalit och bröstsmärta finns beskrivet. Jämfört med vanlig säsongsinfluensa kan inkubationstiden vara längre, förloppet mer aggressivt, multiorganengagemang vanligare och dödligheten betydligt högre, upp till ca 50% bland sjukhusvårdade fall av fågelinfluensa (H5N1).

Fågelinfluensa är mycket smittsamt mellan fåglar, men smitta till människa är sällsynt. Smitta mellan människor är mycket sällsynt, men enstaka fall finns beskrivna vid nära omvårdnad av svårt sjuk familjekontakt.

Kontakt med döda eller sjuka fåglar eller miljöer kontaminerade med fågelinfluensa utgör den
största risken för smitta till människa. Högpatogen fågelinfluensa bör misstänkas hos individer som är inlagda på sjukhus med svåra luftvägssymtom och har varit exponerade för fåglar under perioden två veckor före symtomdebut. Överväg högpatogen fågelinfluensa vid viral encefalit/meningoencefalit av okänd etiologi.

Fågelinfluensa H5N1 är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande
  • Ge förhållningsregler
  • Smittspåra
  • Smittskyddsanmäla

Medicinskt omhändertagande

Handläggning av misstänkt fall

Misstänkta fall handlägges i samråd med infektionsjour och smittskyddsläkare.

Antiviral behandling ska påbörjas så snart som möjligt (redan vid misstanke), helst inom 48 timmar från symtomdebut. Fall som kräver sjukhusvård ska behandlas oavsett tid från symtomdebut.

Initial handläggning av patienter och handläggning av patienter som inte behöver läggas
in kan ske i behandlingsrum med stängd dörr. Inlagd patient vårdas på isoleringsrum avsett för luftburen smitta. Se vårdhygieniska riktlinjer under Riktlinjer och rutiner.

Diagnostik

PCR-analys för påvisande av virus eller isolering av virus samt sekvensering för verifiering av influensavirus A(H5N1) sker på Folkhälsomyndigheten. Prov för diagnostik ska tas vid klinisk bild förenlig med fågelinfluensa (H5N1) när epidemiologisk misstanke föreligger. Provet tas från luftvägsmaterial och annan relevant lokal. Före provtagning kontaktas Folkhälsomyndighetens kliniska mikrobiolog i beredskap (tfn 010-205 24 00 (knappval 2). Vid provtagning ska personalen bära personlig skyddsutrustning för dropp-, kontakt- och aerosolsmitta med andningsskydd FFP klass 3 och proverna transporteras enligt UN3373.

Profylaxbehandling

I vissa lägen kan det bli aktuellt med profylax till exponerade individer, se smittskyddsblad.

Smittsamhet

En person med högpatogen fågelinfluensa A(H5N1) bedöms smittsam från det att luftvägssymtom uppträder, och bedöms smittfri efter minst 48 timmars feberfrihet, stabil klinisk förbättring och minst 7 dygn sedan symtomdebut. 

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges redan vid misstanke om fågelinfluensa (H5N1), dvs. vid symtom på
fågelinfluensa (H5N1) och epidemiologiskt samband och gäller till dess smittfrihet bedöms
föreligga eller diagnosmisstanke kunnat avskrivas.

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad: 

Smittspårning

Smittspårning ingår i behandlande läkares skyldighet och ska påbörjas snarast efter
besked om positivt provsvar och ska också göras vid misstänkt fågelinfluensa
(H5N1). 

Efterfråga kontakt med tama eller vilda fåglar före insjuknandet samt nära kontakter (t ex hushållskontakter) och vårdkontakter efter symtomdebut. För mer stöd avseende smittspårning se smittskyddsblad för läkare, som bland annat innehåller en tabell för riskvärdering beroende på typ av exposition.

Smittskyddsblad

På Smittskyddsläkarföreningens hemsida finns:

  • Smittskydddsblad för läkare
  • Smittskyddsblad för patient med misstänkt eller bekräftad fågelinfluensa
  • Information till exponerad person

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Det är endast fågelinfluensa av subtyp A(H5N1) som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men vid misstänkta eller konstaterade fall av suspekt eller bekräftat högpatogen fågelinfluensa oavsett subtyp bör smittskyddsläkare alltid kontaktas. Klinisk anmälan kan också göras som ”Övrig sjukdom”.

Inloggning till Sminet:

Kostnadsfrihet

Eftersom fågelinfluensa (H5N1) är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller bekräftad fågelinfluensa

Externa länkar

Sjukdomsinformation om fågelinfluensa (Folkhälsomyndigheten)

Vägledning om vårdhygieniska åtgärder i sjukvården vid misstänkt eller bekräftat fall av högpatogen fågelinfluensa  (Folkhälsomyndigheten)

Smittläge för fågelinfluensa (Statens veterinärmedicinska anstalt)