Navigera till sidans huvudinnehåll

Hiv

Hivinfektion orsakas av humant immunbristvirus som är ett så kallat retrovirus. Några veckor efter smittillfället får den som smittats av hiv en primärinfektion som för en del personer kan ge symtom. Symtomen är oftast lindriga och snabbt övergående med en period av feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och ibland även utslag. Det kan sedan dröja flera år från smittillfället tills man får sjukdomssymtom. Sjukdomsbilden i den senare fasen beror framför allt på att andra infektionssjukdomar, som man får på grund av att hiv angriper och bryter ned immunförsvaret.

Hiv kan överföras sexuellt vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag, om den infekterade personen inte är behandlad för hiv. Man kan också få hiv om man delar spruta, via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Modern läkemedelsbehandling mot hiv är mycket effektiv och gör att virusnivåerna blir omätbara. De flesta patienter med en känd hiv har en välbehandlad infektion vilket innebär att de inte är smittsamma.

Behandlande läkares ansvar

 • Vid positivt provsvar för hiv, ta direkt kontakt med infektionskliniken för att planera ett omedelbart omhändertagande där efter att du informerat om diagnosen.
 • Infektionskliniken ansvarar för förhållningsregler, smittspårning och smittskyddsanmälan.

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad. Informationsplikt till vården och till sexualpartner samt skyldighet att skydda sig vid sexuell kontakt gäller för obehandlad patient, men kan tas bort för en välbehandlad patient.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Noggrann sexualanamnes och kartläggning av eventuella sprutkontakter. Har patienten fått blodtransfusion, varit blodgivare? Sjukvård utomlands? Uppgiven misstänkt smittkälla och personer som kan ha blivit utsatta för smitta provtas. Det kan bli nödvändigt att smittspåra långt tillbaka i tiden med tanke på hivinfektionens långsamma naturalförlopp. Smittspårning upprepas vid behov och nya exponerade partners testas.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

 • patient-id (anmälan ska göras med rikskod, ej fullständigt personnummer)
 • hemortsregion (regionen där patienten är bosatt)
 • namn på laboratorium och laboratorienummer
 • typ av infektion och orsak till diagnos
 • diagnosdatum för hiv
 • diagnosdatum och kriterier om AIDS
 • sannolikt födelseland och smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • vilka förhållningsregler som givits
 • namn på klinik, ansvarig anmälare
 • om remitterad och från/till vilken klinik
 • datum om avliden

Kostnadsfrihet

Eftersom hivinfektion är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Rutin för HIV-provtagning

Vårdhygieniska riktlinjer vid blodburen smitta

Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län

Vårdhygieniska riktlinjer och åtgärder vid tillbud - Kommunal vård och omsorg

Externa länkar

Sjukdomsinformation om hivinfektion (Folkhälsomyndigheten)