Navigera till sidans huvudinnehåll

Influensa

Influensasjukdomen orsakas av att influensavirus infekterar luftvägarna. Det finns tre influensavirustyper som infekterar människa: A, B och C. Influensa A och B, ger upphov till den typiska influensasjukdomen, medan influensa C orsakar oftast milda förkylningssymtom. Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk, och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst torrhosta som förvärras genom att slemhinnan i luftvägarna angrips.

Influensa är anmälningspliktigt endast för diagnosticerande laboratorium.

Smittskyddsanmälan

Ingen klinisk anmälan skall göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Vaccination

Vaccination mot influensa

Provtagning

Provtagning för influensa och andra luftvägsvirus görs i första hand för att avgöra handläggning och eventuell behandling av individen. Inom vård och omsorg finns det också ofta ett värde av att identifiera vilket virus som orsakar en infektion, som stöd för de smittförebyggande åtgärderna. Vid influensa kan det vara aktuellt med profylax till exponerade kontakter, se nedan.

Beslut om provtagning med PCR-analys av luftvägsvirus tas utifrån patientens symtom, epidemiologi (fler sjuka i omgivningen?) och säsong (pågående smittspridning i samhället?).

Beslut om placering av vårdtagaren (t ex enkelrum), eventuell skyddsutrustning och andra vårdhygieniska åtgärder tas främst utifrån den kliniska misstanken om en smittsam luftvägsinfektion.

Vid pågående smittspridning med flera redan bekräftade fall på en enhet kan man överväga att avstå provtagning om fler insjuknar med typiska symtom. Dessa personer hanteras i så fall på samma sätt som bekräftade fall.

Behandling och profylax som smittförebyggande åtgärd

Vid påvisad influensa kan antiviral behandling och profylax till exponerade påtagligt minska risken för fortsatt smittspridning och insjuknande. Behandling och profylax ska påbörjas så snart som möjligt för att ha bäst effekt. Särskilt viktigt är detta på SÄBO, korttidsenhet och inom slutenvården. Vid positivt provsvar behöver den läkare eller sjuksköterska som uppmärksammar provsvaret kontrollera om patienten vårdas inneliggande eller bor på SÄBO eller korttidsenhet. Om så är fallet ska ansvarig sjuksköterska på aktuell enhet kontaktas snarast.

Patient i slutenvård

 • Ansvarig sjuksköterska kartlägger skyndsamt om andra patienter exponerats samt om det finns andra patienter med symtom på influensa.
 • Ansvarig läkare på vårdavdelningen bedömer behov av ytterligare provtagning, insättning av antiviral behandling hos patienter med symtom och profylax till exponerade.

Patient boende på SÄBO eller korttidsenhet

 • Ansvarig sjuksköterska kartlägger skyndsamt om andra boende exponerats samt om det finns andra boende med symtom på influensa.
 • Ansvarig läkare i primärvården kontaktas för bedömning av behov av ytterligare provtagning, antiviral behandling hos boende med symtom samt om det finns exponerade som bör få profylax.

Med exponerad menas t ex:

 • att man delar rum med en smittsam person,
 • att man sitter bredvid en smittsam person under måltid eller aktivitet,
 • att man kraftigt exponerats genom att t ex. ha blivit hostad i ansiktet av en smittsam person,
 • att man på annat sätt vistas länge och nära (>15 minuter och närmare än 2 meter) en smittsam person.

Vid behov av stöd i bedömningen kring exponering kan Vårdhygien kontaktas.

Smittsamhetsbedömning

Smittsamhet kan föreligga redan innan symtomdebut och är som störst under perioden kring insjuknandet och ett par dagar framåt. Därefter kan smittsamheten variera i längd, bland annat beroende på personens immunförsvar och sjukdomens allvarlighetsgrad. Individuella
bedömningar och anpassningar kan behöva göras. 

En person som inte fått antiviral behandling mot influensa kan betraktas som smittfri när alla av följande kriterier är uppfyllda:

 • 5 dagar efter symtomdebut
 • feberfrihet i minst 24 timmar
 • klinisk förbättring

En person som får antiviral behandling kan betraktas som smittfri när alla av följande kriterier är uppfyllda:

 • minst 3 dagars antiviral behandling
 • feberfrihet i minst 24 timmar
 • klinisk förbättring

För immunsupprimerade och kritiskt sjuka patienter som vårdas på IVA krävs en individuell bedömning.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner i ordinärt boende

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner på korttidsenhet och särskilt boende

Hantering av munskydd/andningsskydd - praktisk anvisning för vårdpersonal

Externa länkar

Behandling och profylax vid influensa (behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket)

Sjukdomsinformation om influensa (Folkhälsomyndigheten) 

Veckorapporter om influensa (Folkhälsomyndigheten)

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)