Navigera till sidans huvudinnehåll

RS-virus

RS-virus (respiratory syncytialvirus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Symtomen varierar från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. Allvarliga symtom ses främst hos spädbarn, äldre personer och patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller nedsatt immunförsvar. RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål.

RS-virus är ej anmälningspliktigt.

Behandlande läkares ansvar

Ge patienten information om RS-virus inklusive hur det smittar.

Förhållningsregler

Inte aktuellt då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittspårning

I regel inte aktuellt. Inga särskilda åtgärder vid bekräftat fall på förskola.

I undantagsfall, vid mycket omfattande samhällsspridning, har smittskydd och barnhälsovården gemensamt tillfälligt rekommenderat att familjer som har spädbarn hemma låter äldre syskon stanna hemma från förskolan om möjligt.

Smittskyddsblad

Det finns inga smittskyddsblad för RS-virus.

Smittskyddsanmälan

RS-virus är ej anmälningspliktigt.

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Vaccination och profylax

Det finns två godkända vaccin mot RS-virus, Arexvy® och Abrysvo® som har indikation för användning till personer 60 år och äldre och som då ger ett >80% skydd mot svår sjukdom. Abrysvo® kan även ges till gravida, för att sedan via överföring av antikroppar från modern ge ett skydd till det nyfödda barnet. Utöver detta finns profylax i form av monoklonala antikroppar (Synagis® och Beyfortus®) som kan ges till barn med hög risk för svår RS-infektion.

Från och med september 2023 rekommenderar Folkhälsomyndighet vaccin mot RS-virus till alla personer över 75 år och till personer med vissa riskfaktorer redan från 60 års ålder. Ännu finns ingen rekommendation klar för vaccination av gravida. För vissa spädbarn med mycket hög risk för svår RS-infektion finns en rekommendation från Läkemedelsverket om profylaktisk behandling med monoklonala antikroppar.

Region Jönköpings län erbjuder för närvarande inte vaccination mot RS-virus. Inför ett eventuellt införande i den offentligt finansierade vården behöver en hälsoekonomisk analys genomföras, på samma sätt som vid införande av andra nya läkemedel. Sveriges Regioner har via SKR bett NT-rådet om en nationell samordning och om att göra en värdering av vaccinets nytta i förhållande till kostnad. Sannolikt kommer vaccinet först därefter att kunna erbjudas inom Regional hälso- och sjukvård. Redan nu finns vaccinet tillgängligt hos en del privata vaccinatörer

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner i ordinärt boende

Vårdhygieniska riktlinjer vid virusorsakade luftvägsinfektioner på korttidsenhet och särskilt boende

Externa länkar

Sjukdomsinformation om RS-virus (Folkhälsomyndigheten)

Veckorapporter om RS-virus (Folkhälsomyndigheten)  

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)