Navigera till sidans huvudinnehåll

Sorkfeber

Sorkfeber (nefropatia epidemica) är en virussjukdom (puumalavirus) som sprids via skogssorken. Smittspridning från sork till människa sker framför allt via inandning av damm som förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring. Sorkfeber är vanligast i norra Sverige. Det är ovanligt med fall söder om Dalälven, men på senare år har sjukdomen spridit sig söderut i landet och diagnosen bör övervägas vid typisk klinisk bild även utan vistelse i norra Sverige. Inkubationstiden är två till sex veckor.

Sjukdomen yttrar sig med hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Njurarna angrips och nedsatt njurfunktion kan ses under en till två veckor. Ibland kan hudblödningar uppträda. Trots att många är rejält sjuka tillfrisknar nästan alla utan kvarstående men. Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom.

  • Behandlande läkares ansvar
  • Ge patienten information om sorkfeber
  • Förhållningsregler är inte aktuellt eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Smittspårning

Identifiera sannolik smittort så noga som möjligt. Detta är angeläget för att sjukdomens utbredning ska kunna övervakas.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig. 

Externa länkar

Sjukdomsinformation om sorkfeber (Folkhälsomyndigheten)

Sjukdomsstatistik antal fall per län (Folkhälsomyndigheten)