Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om influensavaccination 2023/2024

Här hittar du information om årets influensavaccination.

Grupper som rekommenderas vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper erbjuds vaccination:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inkusive personer med Downs syndrom
 • Personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan, exempelvis psykiatrisk sjukdom eller demens eller skadligt bruk av alkohol eller droger
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Alla ovanstående grupper erbjuds kostnadsfri vaccination i Region Jönköpings län.

Barn

Fluenz Tetra är ett levande vaccin som administreras nasalt. Det kan ges till barn i åldern 2-18 år som ett alternativt till vanligt influensavaccin.

Vaxigrip Tetra är godkänt för barn från 6 månader i samma dos som vuxna (0,5 ml).

Barn under 9 år som inte tidigare vaccinerats bör ges en andra dos efter en tidsperiod på minst 4 veckor.

Gravida

Influensavaccin rekommenderas till alla som är gravida under influensasäsong, eftersom gravida har en ökad risk för allvarlig influensasjukdom. Vaccinet ges i första hand efter graviditetsvecka 12.

Vid samtidig annan riskfaktor för allvarlig influensasjukdom rekommenderas vaccination före vecka 12. Sådana riskfaktorer kan vara kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes eller extrem fetma. Vaccinet är säkert att ta under hela graviditeten.

Hushållskontakter

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska erbjudas vaccin mot influensa. Det gäller både barn och vuxna som är hushållskontakter.

Hushållskontakter till personer som tillhör någon annan riskgrupp erbjuds inte kostnadsfri vaccination.

Personal

Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter, inom både kommun och region, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

 • Region Jönköpings län betalar vaccinkostnaden
 • Vaccination mot influensa ges i första hand på arbetsplatsen. I de fall då detta inte är möjligt får den anställde gå till den vårdcentral där hen är listad. Anställda inom Region Jönköpings län vaccineras då utan att någon besöksavgift tas ut. Detta gäller alla länets vårdcentraler.
 • När det gäller personal inom kommunal vård och omsorg rekommenderas i första hand att kommunens egna sjuksköterskor eller företagshälsovård vaccinerar personalen mot influensa. Om det inte är möjligt får personalen gå till den vårdcentral där hen är listad. Besöksavgiften betalas av arbetsgivaren mot uppvisande av kvitto.

Registrering

Registrering av vaccinationen ska ske i MittVaccin under ” Vaxigrip Tetra – subvention” för personer som tillhör riskgrupp, hushållskontakter till patient med nedsatt immunförsvar och vård- och omsorgspersonal med patientkontakt.

Sammanfattande tabell

  Influensa Covid-19 Pneumokocker
Personer 65 år och äldre X X X
Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke X X X
Enbart högt blodtryck   X  
Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma X X X
Nedsatt lungfunktion av annan orsak t.ex. extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar X X X
Kronisk lever- eller njursvikt X X X
Diabetes X X X
Kraftigt nedsatt immunförsvar, inklusive personer med Down’s syndrom X X X
Påtagligt nedsatt hälsa av annan orsak t ex psykisk sjukdom, demens eller skadligt bruk av alkohol eller droger X X X
Gravida X X  
Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar X    
Vård- och omsorgspersonal X    
Personer som röker     X
Svetsare som utsatts för skadlig rök     X
Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t ex sepsis)     X

Vaccinsorter och vaccininnehåll

Det vanliga influensavaccinet heter liksom de senaste säsongerna Vaxigrip Tetra.

Till barn kan det vara aktuellt att ge det nasala vaccinet Fluenz Tetra.

På särskilt boende för äldre och till patienter >65 år med hemsjukvård ges i år det förstärkta influensavaccinet Fluad Tetra.

Alla tillgängliga vaccin är fyrvalenta (tetravalenta), dvs innehåller fyra olika influensastammar. Vaccinerna för säsongen 2023/2024 innehåller följande vaccinstammar:

 • Influensa A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09
 • Influensa  A/Darwin/9/2021 (H3N2)
 • Influensa B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)
 • Influensa B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

Beställning av vaccin

Det går bra att beställa vaccin from slutet av september.

Observera att om vaccin beställs på fredagen levereras det på tisdagen veckan efter.

Sjukhusens avdelningar och mottagningar beställer samtliga vaccin från sjukhusapoteket.

Beställning görs via beställningsportalen Raindance

Primärvården, kommunal hälso- och sjukvård, kvinnohälsovården, tandvården och barnhälsovården beställer vaccin direkt från distributör:

Vaxigrip Tetra - influensavaccin standarddos

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag.

Fluad Tetra – förstärkt influensavaccin avsett för brukare på SÄBO och till patienter >65 år med hemsjukvård

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag. Endast beställnig via telefon eller mail

Pneumovax - pneumokockvaccin

Fluenz Tetra - influensavaccin för barn

Beställ informationsmaterial

Inför säsongen 2023/2024 har vi tagit fram nya affischer som nu går att beställa.

Vi ber att ni kasserar de tidigare affischerna då vi inte längre har rättigheter att använda dessa bilder.

Informationskorten är samma som tidigare.

Beställningen görs i Raindance där du vanligtvis beställer sjukvårdsmaterial och kontorsartiklar.

Artikelnummer och bilder på affischerna hittar du här 

Beställ informationsmaterial för höstvaccination

Vi ber att ni som tex arbetar inom kommunal vård- och omsorg och inte har tillgång till Raindance men vill beställa material hör av er till den vårdcentral ni samarbetar med och ber dem om hjälp att beställa det ni behöver. 

Översättningar

Dessa affischer finns översatta till arabiska, persiska och somaliska att ladda ner och skriva ut. 

I Mediaflow hittar ni alla översatta affischer samt bilder med svensk text att använda till era egna Sociala Media-konton (Facebook, Instagram) om ni tex  vill göra egna inlägg med vilka tider er VC erbjuder vacciantion 

Affischer och bilder i Mediaflow

Flera vaccin samtidigt?

Många som tillhör riskgrupp för influensa rekommenderas även vaccination mot covid-19 och pneumokocker. Det går bra att ge flera vaccin samtidigt. Under höstens vaccinationskampanj uppmuntras samvaccination mot influensa och covid-19. Vaccination mot pneumokocker kan ges året runt och dessutom bara högst vart femte år, så detta vaccin kan ges vid ett annat tillfälle. För den patient som själv önskar finns det dock inga medicinska hinder för att ge alla tre vaccin vid samma tillfälle. Se nedan för mer detaljerad information.

Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra):

 • Kan kombineras med vaccin mot covid-19 (alla sorter) och/eller pneumokockvaccin till vuxna

Vaccination med förstärkt influensavaccin (Fluad Tetra):

 • Kan kombineras med mRNA-vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Spikevax) och/eller pneumokockvaccin
 • Däremot rekommenderas 7 dagars mellanrum till det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid (innehåller eget adjuvans)

Barn:

För barn rekommenderas 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot covid-19 och andra vaccinationer, inklusive säsongsinfluensa. Orsaken till det är att man vill kunna skilja ut orsaken till eventuella biverkningar.

Personer med ökad blödningsrisk

Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra): kan ges subkutant eller intramuskulärt

Förstärkt influensavaccin (Fluad Tetra): ska endast ges intramuskulärt

Vid intramuskulär injektion till en person med ökad blödningsrisk räcker det ofta med fem minuters kompression över instickstället efter vaccination, men för vissa rekommenderas viss anpassning av blodförtunnande läkemedelsbehandling, se

Fakta-blad: Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Registrering

Alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i MittVaccin.

Information om hur detta går till hittar du på MittVaccins sida på FS-webben 

Var noga med att kontrollera vaccinationstatus för att förhindra dubbelvaccinationer.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

Välj det vaccin som heter ”subvention” för personer som tillhör riskgrupp, hushållskontakter till patient med nedsatt immunförsvar och vårdpersonal med patientkontakt.

Om ordination och/eller administration av vaccin tillfälligt behöver dokumenteras på papper används följande blankett: RLJ 5220

Ersättning till vaccinerande enhet

Smittskydd ersätter vaccinkostnaden för de grupper som rekommenderas influensavaccination enligt ovan. Ersättningen baseras på registreringen i MittVaccin. Utbetalning görs retroaktivt, några gånger per år.