Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om smittskydd och vårdhygiens aktuella utbildningar

Om det är problem med anmälningen till någon av våra utbildningar så skicka ett mail till oss på smittskydd.vardhygien@rjl.se

Strama - Antibiotikssmart klinik 

Välkomna till höstens träff inom Antibiotikasmart Klinik!
Träffarna kommer ske vid tre tillfällen, ett på varje sjukhus.

 • 19/9 13:30-15:30 Värnamo sjukhus, konferensum Iris
 • 26/9 13:30-15:30 Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Flygeln
 • 3/10 13:30-15:30 Höglandssjukhuset Eksjö, konferensrum Esther

Detta riktar sig till alla som är involverade i Stramaarbete och arbetet med Antibiotikasmart på er klinik. Till exempel verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare, teamsjuksköterskor, Strama-kontaktläkare, biträdande verksamhetschefer m.fl.

Eftermiddagen kommer bjuda på

 • Information från Strama och Vårdhygien
 • Avstämning hur det går med ert arbete på klinikerna
 • Erfarenhetsdelning mellan klinikerna
 • Reflektioner och diskussioner hur klinikerna kan arbeta vidare med projektet Antibiotikasmart

För frågor om innehåll kontakta carl.fridolfsson@rjl.se

Anmälan i LoK här.

Välkommen!
Cecilia Magnusson & Carl Fridolfsson

Strama - Infektioner & Antibiotika för SSK i Primärvård

Välkommen att fördjupa dina kunskaper och få ta del av det senaste kring hantering av patienter med vanliga infektionssymtom inom primärvård!

Utbildningen innehåller fördjupande delar och patientfall med fokus på diagnostik inom bland annat halsont, öroninflammation och urinvägsinfektion. Även förebyggande arbetssätt kommer att tas upp i form av att ha god hygieniskt standard i sin verksamhet.

Utbildningen hålls vid tre olika tillfällen och platser i länet och är kostnadsfri.

 • 27/9 08:30-11:30 Höglandssjukhuset Eksjö, konferensrum Esther
 • 27/9 13:30-16:30 Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Rocksjön
 • 28/9 13:30-16:30 Värnamo sjukhus, konferensum Iris

För frågor om innehåll kontakta carl.fridolfsson@rjl.se

Anmälan i LoK här

Välkommen!

Chefsutbildning i vårdhygien

Ansvaret för att verksamheten lever upp till god hygienisk standard, vilar på verksamhetschefer, funktionschefer, områdeschefer och enhetschefer.

Denna utbildning ger chefer en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

Lagkrav

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ställer krav på att verksamheten och insatserna ska vara av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker även tydliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard, vilket är naturligt även för andra jämförliga verksamheter som bedriver insatser enligt SoL och LSS. Detta innebär att lokaler, utrustning och hela verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

Vem behöver gå utbildningen?

Målgrupp för chefsutbildningen är enhetschefer, områdeschefer, funktionschefer och verksamhetschefer i verksamheter som ska tillämpa/berörs av SOSFS 2015:10 samt den nya föreskriften HSFL-FS 2022:44 gällande smittförebyggande åtgärder i vissa SoL- och LSS-verksamheter. Inom Region Jönköpings län betyder det alla vårdverksamheter inklusive de inom vårdval. För kommunal vård och omsorg innefattas: hemtjänst i ordinärt boende enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Varför behöver alla chefer gå denna utbildning?

I filmen nedan berättar Pernilla Johansson, hygienssjuksköterska Region Jönköping om utbildningen samt tre röster från deltagare i pilotutbildningen om varför utbildningen är efterlängtad och nödvändig för att minska och undvika vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg.

Klicka på bilden för att komma till filmen

 

Utbildningstillfällen

 • Fredag 29/9 kl. 13.30-15.30
 • Tisdag 7/11 kl. 13.30-15.30
 • Måndag 4/12 kl. 13.30-15.30

Utbildningen är digital via Zoom

Arbetar du inom Region Jönköping - Anmälan i LoK

Arbetar du inom Kommunal vård- och omsorg - Anmäl dig här

Varmt välkomna!

Informationsträffar - säsongens vaccinering av influensa, covid-19 och pnuemokocker

Välkommen till höstens vaccinatörsträffar!
I år ska vi samvaccinera mot säsongssmittorna influensa och covid-19. Dessutom erbjuds alla över 65 år pneumokockvaccin. Bästa sättet att få koll på vad som gäller inför höstens vaccinationskampanj är att delta i någon av våra digitala vaccinatörsträffar.

Vaccinatörsträffarna riktar sig till vaccinerande sjuksköterskor på vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och i kommunerna.

Vi kommer bland annat att prata om:

 • Aktuella rekommendationer för vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker
 • Ordinationsrätt för vaccin
 • Praktiskt info om beställning, registrering, ersättning
 • Kampanjmaterial

Dessutom finns möjlighet att ställa frågor.

Vi erbjuder två tillfällen där samma information ges. Ingen föranmälan är nödvändig.

Onsdag 11 oktober kl 14:30-16:00
Anslut med länken

https://us02web.zoom.us/j/83801417291?pwd=Tkg2N3Y0eVdMUW54TENpazRQZzVuQT09 

Tisdag 17 oktober kl 14:30-16:00
Anslut med länken

https://us02web.zoom.us/j/88158972954?pwd=cm1uRWRjZkN5UzBwSWdPcmlPcXVhdz09

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare 25/10

Den 25 oktober klockan 13.00 – 15.00 är ni välkomna till en eftermiddag med uppdatering om vårdhygien.

Agenda kommer inom kort.

Plats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Konferensrum Cittran. (Cittran ligger på entréplan, gå in vid huvudentrén och fråga i informationen)

Har du inte möjlighet att delta på plats så finns det möjlighet via länk.

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83321602010?pwd=V01jVFFCQkxiZEV0RmRhWHZVSTBEQT09

Vi bjuder på fika på plats, anmäl om du kommer samt ev. allergier till smittskydd.vardhygien@rjl.se

Välkomna hälsar,

Hygiensjuksköterskorna i Region Jönköpings län

Vårdhygien - vinterkräksjuka och influensa

Informationsträffar om vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa (två utbildningstillfällen med samma innehåll).

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82776292544?pwd=Q1REYWdXeXUyOCtUN2RCU2tST1JjQT09 

 • Onsdag 8 /11 kl. 14:30-16:00
 • Onsdag 15/11 kl. 14:30-16:00

Målgrupp: Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård.

Utbildningens innehåll:

Besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och kommunala boenden slår hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation kan smittspridning begränsas.

 • Hur sprids smitta? - Fokus på vinterkräksjuka och influensa.
 • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
 • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
 • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Se gärna till att vara på plats och uppkopplad några minuter i förväg, vi kommer att hålla strikt på tiden. Det går att koppla upp sig vid en egen dator eller flera tillsammans i exempelvis ett konferensrum. Det finns möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen under mötet.

Föranmälan behövs inte.

Länken kan även delas till andra.

Hygienombudsträffar - Primärvård

Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till höstens hygienombudsträffar!

Träffarna består av två delar:
– första delen kl. 13:00-13:50 är för nya hygienombud och de som vill repetera grunderna.
– andra delen kl. 14:00-16:00 är för alla hygienombud: nya som gamla.

Första delen kl. 13:00-13:50:
Vi går igenom vad uppdraget som hygienombud innebär och hur man utför uppdraget. Exempelvis hur registrering går till i MOA, hur observationer utförs och hur ni kan använda självskattningsblanketten osv.

Nya hygienombud kan med fördel även titta på nedanstående bildspel på vår hemsida innan denna träff:

Basala hygienrutiner på vårdcentral - Bildspel med berättarröst

För erfarna hygienombud som kan grunderna räcker det att delta kl. 14:00-16:00.

Andra delen kl. 14:00-16:00
Agenda kommer under hösten.

Datum och plats

 • Torsdag 9 november  Höglandssjukhuset Eksjö, Ulfsparresalen Hus 17 Plan 3.
 • Tisdag 14 november Värnamo sjukhus, konferensrum Iris Målpunkt D Plan 3 
 • Torsdag 16 november Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Flygeln Målpunkt D Plan 4 

Vi bjuder på fika - Anmälan i Lok här

Vid frågor om träffarna kontakta Linda Thuresson på linda.thuresson@rjl.se

Varmt Välkomna!

Hygienombudsträff för Folktandvården 

Folktandvårdens hygienteam och Vårdhygien välkomnar till ett digitalt möte där vi tar upp aktuella vårdhygieniska ämnen, skapar möjlighet att diskutera frågor och ta del av varandras erfarenheter. Träffen riktar sig till dig som är hygienombud och till andra med hygienintresse som arbetar inom Folktandvården.

När: 22 November, kl. 10:10-12:10

Var: Zoom (länken får du när du anmäler dig)

Agenda: Kommer under hösten

Anmälan i LOK: Hygienombudsträff för Folktandvården 

Kontaktuppgifter vid frågor och funderingar:

Folktandvårdens hygienteam: Frida Brogård & Camilla Samuelsson
folktandvarden.hygienteam@rjl.se

Linda Thuresson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien
linda.thuresson@rjl.se
Telefon: 010-242 57 18

Varmt välkomna!

Hygienombudsträffar - Slutenvård och mottagningar

Hygiensjuksköterskorna välkomnar hygienobservatörer, hygienansvariga och chefer till höstens träffar.
Vi kommer att ha tre aulaträffar på sjukhusen, främst riktade till slutenvården.

 • 21/11 Aulan Höglandssjukhuset Eksjö 
 • 28/11 Aulan Länssjukhuset Ryhov 
 • 29/11 Aulan Värnamo sjukhus

Agenda:

13:00- 13:45 Introduktion nya hygienombud

13.45- 14:00 KAFFE - gemensamt för alla

14:00-16:00 Program för både nya och gamla hygienombud, detaljer kommer senare

Anmälan i LoK

Välkomna!