Navigera till sidans huvudinnehåll

Pneumokock-vaccination

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till barn inom barnvaccinationsprogrammet och till riskgrupper för allvarlig pneumokockinfektion, inklusive alla som är 65 år och äldre.

Pneumokocker

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om allvarliga pneumokockinfektioner främst drabbar små barn och äldre personer.

Det finns en mängd olika serotyper av pneumokocker och inget vaccin skyddar mot alla typer. Det finns två principiellt olika vaccintyper som används till delvis olika grupper och dessutom innehåller de olika vaccinen olika många serotyper.

Vaccinsorter

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker:

Polysackaridvaccin (PPV)

Baseras på pneumokockens kolhydratrika kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner och upprepade doser ger inte heller någon boostereffekt som vid proteinbaserade vacciner. Denna typ av vaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:

 • Pneumovax (PPV23). Innehåller 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

I dessa vaccin är kolhydraterna från kapseln kopplade (konjugerade) till ett protein, vilket gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne som förstärks av upprepade doser och vaccination har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:

 • Synflorix (PCV10): Innehåller 10 olika serotyper. Godkänt för barn, men inte för vuxna. Det pneumokockvaccin som för närvarande ges inom barnvaccinationsprogrammet i vår region.
 • Prevenar 13 (PCV13): Innehåller 13 olika serotyper. Godkänt för barn och vuxna.
 • Apexxnar (PCV 20): Innehåller 20 olika serotyper. Godkänt för vuxna från 18 år.

 

Vaccinet Vaxneuvance (PCV15) innehåller 15 olika serotyper. Vaccinet är godkänt för barn, men ännu ej tillgängligt då avtal saknas.

Barnvaccinationsprogrammet

Sedan 2009 erbjuds alla barn i Sverige PCV i barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det vaccin som ges är konjugatvaccin (för närvarande Synflorix, se Vaccinsorter ovan).

Vaccination av riskgrupper

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre som har sjukdomar eller tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Från och med mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för vissa riskgrupper.

Samtliga riskgrupper enligt nedan vaccineras kostnadsfritt i Region Jönköpings län.

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom*
 • Kronisk lungsjukdom*
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t ex neurologisk sjukdom, fetma)*
 • Kronisk leversjukdom*
 • Kronisk njursvikt*
 • Diabetes mellitus*
 • Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t ex sepsis)
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare som utsatts för toxisk rök i arbetet

Till denna grupp rekommenderas en dos polysackaridvaccin (PPV23, Pneumovax). En nyhet i Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer från december 2022 är att revaccination rekommenderas när det gått mer än fem år sedan föregående dos.

Grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom:

 • Personer som saknar mjälte eller har nedsatt mjältfunktion*
 • Likvorläckage*
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar*
 • Cochleaimplantat*
 • Cystisk fibros*
 • Organtransplantation*

Med kraftigt nedsatt immunförsvar avses t ex hematologisk cancer, sickelcellsanemi, lungcancer eller behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika. Personer som genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation vaccineras enligt särskilt schema.

Till personer 18 år och äldre med mycket hög risk för pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med en dos PCV 20 (Apexxnar). Om personen tidigare blivit
vaccinerad med PCV13 och/eller PPV23 bör en dos PCV20 ges tidigast 1 år efter den senaste
dosen.

Personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage bedöms ha en extra hög risk och rekommenderas därför dessutom en dos PPV23 tidigast två månader efter PCV20

PCV 20 är ännu inte godkänt för barn. Barn 2-17 år med mycket hög risk för pneumokocksjukdom rekommenderas därför istället en dos PCV13 (eller om möjligt PCV 15)  följt av en dos PPV23 med minst två månaders intervall.
Barn som tidigare har vaccinerats med PCV10 eller PCV13, till exempel inom
barnvaccinationsprogrammet, rekommenderas vaccination med en dos PPV23, minst två
månader efter sista PCV-dosen.

 

Det nationella vaccinationsprogrammet och rapportering till NVR

Det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokockinfektion omfattar personer födda  1947 och senare det år de väl fyller 75 år. Grupper med ökad risk och med mycket hörg risk för allvarlig pneumokockinfektion (markerade med * ovan) ingår också i  programmet. Det nationella programmet innefattar dock inte personer 65-74 år och personer födda tidigare än 1947 om de inte samtidigt har riskfaktorer (markerade med * ovan). Dessa personer får gratis vaccination i Region jönköpings län, men ska inte rapporteras till det nationella vacinations registret (NVR).

Vid registrering i Mittvaccin kommer det automatiskt en fråga om riskgruppstillhörighhet för alla som inte är födda 1947 (eller födda senade än 1947 när de väl fyller 75 år). Detta för att bara rätt vaccinationer sen automatiskt ska kunna registreras i NVR.