Navigera till sidans huvudinnehåll

Pneumokock-vaccination

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till barn inom barnvaccinationsprogrammet och till riskgrupper för allvarlig pneumokockinfektion, inklusive alla som är 65 år och äldre.

Pneumokocker

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om allvarliga pneumokockinfektioner främst drabbar små barn och äldre personer.

Det finns en mängd olika serotyper av pneumokocker och inget vaccin skyddar mot alla typer. Det finns två principiellt olika vaccintyper som används till delvis olika grupper och dessutom innehåller de olika vaccinen olika många serotyper.

Vaccinsorter

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker:

Polysackaridvaccin (PPV)

Baseras på pneumokockens kolhydratrika kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner och upprepade doser ger inte heller någon boostereffekt som vid proteinbaserade vacciner. Denna typ av vaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:

 • Pneumovax (PPV23). Innehåller 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

I dessa vaccin är kolhydraterna från kapseln kopplade (konjugerade) till ett protein, vilket gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne som förstärks av upprepade doser och vaccination har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:

 • Synflorix (PCV10): Innehåller 10 olika serotyper. Godkänt för barn, men inte för vuxna. Det pneumokockvaccin som för närvarande ges inom barnvaccinationsprogrammet i vår region.
 • Prevenar 13 (PCV13): Innehåller 13 olika serotyper. Godkänt för barn och vuxna.
 • Apexxnar (PCV 20): Innehåller 20 olika serotyper. Godkänt för vuxna från 18 år.

Vaccinet Vaxneuvance (PCV15) innehåller 15 olika serotyper. Vaccinet är godkänt för barn, men ännu ej tillgängligt då avtal saknas.

Barnvaccinationsprogrammet

Sedan 2009 erbjuds alla barn i Sverige PCV i barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det vaccin som ges är konjugatvaccin (för närvarande Synflorix, se Vaccinsorter ovan).

Vaccination av riskgrupper

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre som har sjukdomar eller tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Från och med mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för vissa riskgrupper.

Samtliga riskgrupper enligt nedan vaccineras kostnadsfritt i Region Jönköpings län.

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Till denna grupp rekommenderas en dos Pneumovax (polysackaridvaccin, 23 serotyper). En nyhet i Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer från december 2022 är att revaccination rekommenderas när det gått mer än fem år sedan föregående dos.

Ökad risk har följande grupper:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t ex neurologisk sjukdom, fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t ex sepsis)
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare som utsatts för toxisk rök i arbetet

Grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom:

Till vuxna med mycket hög risk rekommenderas en dos Apexxnar (konjugerat vaccin, 20 serotyper).

Till barn 2-17 år med mycket hög risk rekommenderas en dos Prevenar 13 följt av en dos Pneumovax efter tidigast 2 månader. Apexxnar är ännu inte godkänt för barn.

Mycket hög risk har följande grupper:

 • Personer som saknar mjälte eller har nedsatt mjältfunktion*
 • Likvorläckage*
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar**
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation

*Personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage bedöms ha en extra hög risk och rekommenderas därför dessutom en dos Pneumovax tidigast två månader efter Apexxnar. Pneumovax upprepas efter fem år.

**Med kraftigt nedsatt immunförsvar avses t ex hematologisk cancer, sickelcellsanemi, lungcancer eller behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika. Personer som genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation vaccineras enligt särskilt schema.

Personer med mycket hög risk som vaccinerats tidigare

En vuxen person som  tidigare blivit vaccinerad med Prevenar 13 och/eller Pneumovax rekommenderas en dos Apexxnar tidigast ett år efter den senaste dosen.

Barn 2-17 år som tidigare har vaccinerats med Synflorix eller Prevenar 13, till exempel inom
barnvaccinationsprogrammet, rekommenderas vaccination med en dos Pneumovax, minst två
månader efter sista dosen Synflorix/Prevenar.

Det nationella vaccinationsprogrammet och rapportering till NVR

Det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokockinfektion omfattar personer födda  1947 och senare från det år de fyller 75 år samt vissa riskgrupper (se nedan). Om en person född 1947 eller senare inte blir vaccinerad under det år då den fyller 75 år ska vaccination erbjudas vid en senare tidspunkt.

Det nationella programmet innefattar inte personer 65-74 år och personer födda tidigare än 1947 om de inte samtidigt har riskfaktorer. Dessa personer rekommenderas ändå vaccination och vaccineras kostnadsfritt i Region Jönköpings län, men ska inte rapporteras till det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vid registrering i Mittvaccin kommer det automatiskt en fråga om riskgruppstillhörighet för alla som inte är födda 1947 (eller födda senare än 1947 när de personerna väl fyller 75 år). Detta för att bara rätt vaccinationer ska registreras i NVR.

Följande grupper omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet och ska registreras i NVR:

 • Personer födda 1947 eller senare, från det år de fyller 75 år
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t ex neurologisk sjukdom, fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Personer som saknar mjälte eller har bristande mjältfunktion
 • Cystisk fibros
 • Likvorläckage eller barriärskada efter kirurgi eller trauma
 • Cochleaimplantat
 • Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Genomgången organtransplantation