Navigera till sidans huvudinnehåll

Pneumokockvaccination

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till barn inom barnvaccinationsprogrammet och till riskgrupper för allvarlig pneumokockinfektion, inklusive alla som är 65 år och äldre.

Pneumokocker

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om allvarliga pneumokockinfektioner främst drabbar små barn och äldre personer.

Det finns en mängd olika serotyper av pneumokocker och inget vaccin skyddar mot alla typer. Det finns två principiellt olika vaccintyper som används till delvis olika grupper och dessutom innehåller de olika vaccinen olika många serotyper.

Vaccinsorter

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker:

Polysackaridvaccin (PPV)

Baseras på pneumokockens kolhydratrika kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner och upprepade doser ger inte heller någon boostereffekt som proteinbaserade vacciner. Denna typ av vaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:

 • Pneumovax (PPV23). Innehåller 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

I dessa vaccin är kolhydraterna från kapseln kopplade (konjugerade) till ett protein, vilket gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne som förstärks av upprepade doser och vaccination har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:

 • Vaxneuvance (PCV15): Innehåller 15 olika serotyper. Detta vaccin används sedan 1 september 2023 inom barnvaccinationsprogrammet. Godkänt för barn och vuxna.
 • Prevenar 20 (PCV20, hette tidigare Apexxnar): Innehåller 20 olika serotyper. Godkänt för vuxna från 18 år.

Följande vaccin är godkända, men ingår inte i nationella rekommendationer för närvarande:

 • Synflorix (PCV10): Innehåller 10 olika serotyper. Godkänt för barn, men inte för vuxna. 
 • Prevenar 13 (PCV13): Innehåller 13 olika serotyper. Godkänt för barn och vuxna.

Barnvaccinationsprogrammet

Sedan 2009 erbjuds alla barn i Sverige PCV i barnvaccinationsprogrammet vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det vaccin som ges är konjugatvaccin (för närvarande det 15-valenta Vaxneuvance, se Vaccinsorter ovan).

Vaccination av riskgrupper

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till vuxna och barn två år och äldre som har sjukdomar eller tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Från och med mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för vissa riskgrupper.

Samtliga riskgrupper enligt nedan vaccineras kostnadsfritt i Region Jönköpings län.

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Till denna grupp rekommenderas en dos Pneumovax (polysackaridvaccin, 23 serotyper). En nyhet i Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer från december 2022 är att revaccination rekommenderas när det gått mer än fem år sedan föregående dos.

Ökad risk har följande grupper:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t ex neurologisk sjukdom, fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt (patienter i dialys tillhör gruppen med mycket hög risk, se nedan)
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t ex sepsis)
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare som utsatts för toxisk rök i arbetet

Grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom:

Till barn (2-17 år) och vuxna med mycket hög risk rekommenderas en engångsdos Prevenar 20/Apexxnar (konjugerat vaccin, 20 serotyper).

Mycket hög risk har följande grupper:

 • Personer som saknar mjälte eller har nedsatt mjältfunktion*
 • Likvorläckage*
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar**
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation
 • Patienter i dialys

*Personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage bedöms ha en extra hög risk och rekommenderas därför dessutom en dos Pneumovax tidigast två månader efter Prevenar 20/Apexxnar. Pneumovax upprepas efter fem år.

**Med kraftigt nedsatt immunförsvar avses t ex hematologisk cancer, sickelcellsanemi, lungcancer eller behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika. Personer som genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation vaccineras enligt särskilt schema.

Personer med mycket hög risk som vaccinerats tidigare

En vuxen person som  tidigare blivit vaccinerad med Prevenar 13 och/eller Pneumovax rekommenderas en dos Prevenar 20/Apexxnar när det gått minst ett år efter den senaste dosen pneumokockvaccin.

Barn 2-17 år som tidigare har vaccinerats med Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance eller Pneumovax, rekommenderas vaccination med en dos Prevenar 20/Apexxnar när det gått minst ett år efter den senaste dosen pneumokockvaccin.

Sammanfattande tabell

  Influensa Covid-19 Pneumokocker
Personer 65 år och äldre X X X
Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke X X X
Enbart högt blodtryck   X  
Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma X X X
Nedsatt lungfunktion av annan orsak t.ex. extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar X X X
Kronisk lever- eller njursvikt X X X
Diabetes X X X
Kraftigt nedsatt immunförsvar, inklusive personer med Down’s syndrom X X X
Påtagligt nedsatt hälsa av annan orsak t ex psykisk sjukdom, demens eller skadligt bruk av alkohol eller droger X X X
Gravida X X  
Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar X    
Vård- och omsorgspersonal X    
Personer som röker     X
Svetsare som utsatts för skadlig rök     X
Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t ex sepsis)     X

Vårdnivå och samverkan

BVC

Vaccination inom barnvaccinationsprogrammet sker på BVC.

BUMM

Barn med mycket hög risk för pneumokocksjukdom vaccineras via barnkliniken eller remitteras till BUMM för eventuell kompletterande vaccination.

Primärvård

Vaccination av de flesta vuxna kan ske i primärvården. Primärvården bör tillhandahålla både Pneumovax och Prevenar 20/Apexxnar.

Specialistklinik

Specialistkliniker med många vuxna patienter med mycket hög risk för pneumokocksjukdom bör överväga att ta hem vaccin och vaccinera på den egna kliniken. Patienter med genomgången eller planerad splenektomi remitteras till infektionskliniken. Övriga patienter med ökad eller mycket hög risk för pneumokockinfektion remitteras till primärvården.

Det nationella vaccinationsprogrammet och rapportering till NVR

Det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokockinfektion omfattar personer födda  1947 och senare från det år de fyller 75 år samt vissa riskgrupper (se nedan). Om en person född 1947 eller senare inte blir vaccinerad under det år då den fyller 75 år ska vaccination erbjudas vid en senare tidspunkt.

Det nationella programmet innefattar inte personer 65-74 år och personer födda tidigare än 1947 om de inte samtidigt har riskfaktorer. Dessa personer rekommenderas ändå vaccination och vaccineras kostnadsfritt i Region Jönköpings län, men ska inte rapporteras till det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vid registrering i Mittvaccin kommer det automatiskt en fråga om riskgruppstillhörighet för alla som inte är födda 1947 (eller födda senare än 1947 när de personerna väl fyller 75 år). Detta för att bara rätt vaccinationer ska registreras i NVR.

Följande grupper omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet och ska registreras i NVR:

 • Personer födda 1947 eller senare, från det år de fyller 75 år
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom
 • Nedsatt lungfunktion av annan orsak (t ex neurologisk sjukdom, fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Personer som saknar mjälte eller har bristande mjältfunktion
 • Cystisk fibros
 • Likvorläckage eller barriärskada efter kirurgi eller trauma
 • Cochleaimplantat
 • Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Genomgången organtransplantation

Externa länkar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper HSLF-FS 2022:55