Navigera till sidans huvudinnehåll

Smittsamma sjukdomar i Ukraina

Även om majoriteten av de flyktingar som kommer från Ukraina är relativt friska, finns det flera smittsamma sjukdomar som är vanligare i Ukraina än i Sverige.

Covid-19

Smittspridningen av covid-19 var omfattande i början av året, men efter 24 februari finns inte längre några tillförlitliga rapporter. Vaccinationstäckningen är betydligt lägre än i Sverige. Runt 35 % har fått två doser vaccin och bara någon procent har fått tre doser.

Vaccinationsrekommendation: Vaccin erbjuds utifrån ålder och eventuell riskgruppstillhörighet på samma sätt som till svenska medborgare.

De vaccin som används i Ukraina är Spikevax, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, Vaxcevria, Covishield och CoronaVac.

Hepatit b

Ukraina har en intermediär till hög förekomst av hepatit b (>2 % av befolkningen är HBsAg-positiva).

Vaccinationsrekommendation: Barn erbjuds kompletterande vaccination.

Hiv

Ukraina har en relativt hög incidens av hiv jämfört med övriga Europa (37,5 nya fall/100 000 invånare/år jämfört med EU-snitt 3,3/100 000 invånare/år). Bara drygt hälften står på adekvat antiviral behandling.

Mässling

Ukraina hade ett mycket omfattande mässlingsutbrott 2018-2019, men under 2020 och 2021 rapporterades relativt få fall. Den genomsnittliga vaccinationstäckningen är endast 82 % (och ännu lägre i vissa regioner), vilket är för lågt för att förhindra att mässling sprids. Att många människor samlas i trånga utrymmen som skyddsrum, flyktingläger m.m. ökar risken för mässlingsutbrott och dessutom är våren högsäsong för mässling.

Vaccinationsrekommendation: Erbjud vaccin till barn och vuxna som bedöms som icke immuna. Den första dosen är viktigast, men för ett långvarigt och säkert skydd behövs två doser vaccin. Genomgången infektion ger livslång immunitet. MPR-vaccin är ett levande vaccin och får inte ges till gravida.

Polio

Bristande vaccinationsskydd finns, främst hos barn <6 år. Beroende på region och åldersgrupp varierar täckningen från 60 till 99 %. Enstaka fall av paralytisk polio (vaccinderiverad virusstam) inträffade så sent som december 2021. På grund av den bristande vaccinationstäckningen påbörjades en nationell vaccinationskampanj den 1 februari 2022, men den fick avbrytas i samband med invasionen 24 februari.

Vaccinationsrekommendation: Erbjud vaccin till barn och vuxna som bedöms som icke immuna. En komplett vaccinationsserie ska innehålla minst fyra doser poliovaccin, varav två ska vara påfyllnadsdoser. Oralt poliovaccin (OPV) är likvärdigt med inaktiverat poliovaccin (IPV) vid beräkning av antalet vaccindoser, men den som endast fått OPV rekommenderas en komplettering med minst en dos IPV.

Rabies

Rabies finns bland vilda djur i Ukraina och förekommer även bland hundar och katter. De sällskapsdjur som åtföljer flyktingar bedöms dock ha låg risk för rabies. Rabiesvaccination av hundar är obligatorisk i Ukraina.

Djur som förs in i landet ska kontrolleras vid gränsen, men vid en massflyktssituation kan kontrollen brista i vissa fall. För djur som saknar vaccinationsbevis kontrolleras antikroppar mot rabies, som ett kvitto på att djuret är vaccinerat. För djur som saknar påvisbara antikroppar kan karantän bli aktuell.

Vid misstanke om rabies kontaktas regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten omgående för samråd kring fortsatt hantering. Se även läkarinformation om rabies nedan.

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

Stelkramp, difteri, kikhosta

Bristande vaccinationsskydd kan finnas, främst hos barn. De flesta har fått någon eller några doser.

Vaccinationsrekommendation: Erbjud kompletterande vaccination till barn och vuxna.

Tuberkulos

Incidensen för tuberkulos i Ukraina är ca 65 fall per 100 000 invånare och år, jämfört med 3,6/100 000 invånare/år i Sverige. Detta gör att Ukraina klassas som ett land med ”ökad risk” för tuberkulos (40-100 /100 000 invånare/år), men inte som ett ”högriskland” (>100/100 000 invånare/år) enligt WHO’s klassificering. På grund av den höga förekomsten av multiresistent tuberkulos (27 % av nya fall 2019) rekommenderas att alla från Ukraina tillfrågas om symtom på aktiv tuberkulos.

Dessutom rekommenderas screening av personer som vistats i riskmiljöer så som fängelse eller flyktingläger eller som uppger att de nyligen kan ha exponerats för smitta. För personer över 35 år innebär screening i detta fall oftast undersökning med röntgen pulm och för yngre personer test med IGRA. 

Hälsoundersökning av migranter, vuxna (FAKTA)

Vaccinationsrekommendation: BCG-vaccination erbjuds till barn till och med 6 års ålder (så länge de är inskrivna på BVC).

Vaccinationer

Barnvaccinationsprogrammet i Ukraina omfattar hepatit b, tuberkulos, mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influensa typ b (Hib). Vaccinationstäckningen är dock lägre än i Sverige och kan skilja sig åt mellan olika regioner.

Barn ska erbjudas kompletterande vaccination i enlighet med det svenska nationella vaccinationsprogrammet. Eftersom Ukraina har relativt hög förekomst av hepatit b rekommenderas även vaccin mot hepatit b till barn.

Vuxna erbjuds de vaccinationer som bedöms som nödvändiga ur ett smittskyddsperspektiv, vilket i första hand innebär skydd mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio, mässling, röda hund och covid-19.

 

Erbjudande om vaccination till barn <18 år som saknar fullständigt skydd

Erbjudande om vaccination till vuxna som saknar fullständigt skydd

Stelkramp, difteri, kikhosta

Ja

Ja

Polio

Ja. Den som enbart fått oralt poliovaccin bör få minst en dos inaktiverat poliovaccin.

Ja. Den som enbart fått oralt poliovaccin bör få minst en dos inaktiverat poliovaccin.

Mässling, påssjuka, röda hund (MPR)

Ja. Ges från 12-18 månaders ålder.

Ja

Hepatit B

Ja

Nej

Pneumokocker

Till barn 0-5 år

Nej

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Till barn 0-5 år

Nej

BCG

Till barn upp till 6 års ålder, efter negativ IGRA/PPD.

Nej

HPV

Till både flickor och pojkar födda 2009 eller senare. För barn födda före 2009 gäller kompletterande vaccination mot HPV bara flickor.

Nej

Rotavirus

Bara om vaccination kan påbörjas före 12 veckors ålder.

Nej

Covid-19

Ja, från 12 års ålder.

Ja

För mer utförlig beskrivning se Folkhälsomyndighetens vägledning

Vaccination av barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten)