Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd för att besvara fråga 2 i den särskilda arbetsmiljöronden ”Smitta arbetsmiljö”.

Exempel på vad som kan ingå i riskbedömningen (6 § AFS 2018:4)

  • Vilka smittämnen kan förekomma? (Se tabell nedan)
  • När, var och hur kan man komma i kontakt med smitta?
  • Hur vanligt är det att man blir smittad i arbetet (t.ex. vinterkräksjukan)?
  • Finns det medarbetare som är särskilt känslig för smitta, t.ex. gravida eller personer med nedsatt immunförsvar?
  • Finns det risk att personalen utsätts för smittsamma sjukdomar som kräver särskilda rutiner?
  • Finns det avvikelserapporter om ohälsa och tillbud inom verksamheten?

Nedanstående texter kan användas av verksamheten i utformandet av riskbedömningen. Observera att det krävs reflektion och analys. Att bara kopiera och klistra in utan närmare eftertanke rekommenderas inte.

En rad olika smittämnen som kan utgöra en risk för medarbetaren förekommer i vården. Det rör sig främst om virus och bakterier och de allra flesta hör till riskklass 2. Indelning av smittämnen i riskklass 2-4 görs av Arbetsmiljöverket och en aktuell förteckning finns i AFS 2018:4. De smittämnen inom riskklass 3 som kan smitta mellan människor och som är vanligast inom vården är:

Smittämne Riskklass
SARS-CoV-2 3
Mycobacterium tuberculosis 3
Influensa A H1N1 3
HIV 3
Hepatit B 3
Hepatit C 3

I vissa verksamheter behöver det finnas beredskap för att hantera patienter med andra smittämnen i riskklass 3 samt undantagsvis riskklass 4, t.ex. virala hemorragiska febrar, mpox eller rabies. Dessa verksamheter behöver göra en mer utförlig riskbedömning.

Den största risken för smitta föreligger vid hantering av kroppsvätskor samt i nära kontakt med patienter med symtom på luftvägsinfektion.

På [avdelning/ enhet] förebygger vi smittrisker genom att:

  • Följa föreskriften om Basala hygienrutiner, SOSFS 2015:10
  • Betrakta allt blod som potentiellt smittförande och agera därefter
  • Arbeta utifrån riktlinjer och rekommendationer från Smittskydd Vårdhygien
  • Göra individuella riskbedömningar för gravida och medarbetare med nedsatt immunförsvar.

Trots detta smittas ibland medarbetare i arbetet av [välj relevant smittämne]. Beskriv ungefär hur vanligt det är i din verksamhet.