Navigera till sidans huvudinnehåll

TBE-vaccination

TBE (tick-borne encephalitis), fästingburen encefalit, är en virusinfektion som kan överföras mellan djur och människa via fästingar. Det finns ingen specifik behandling mot infektionen, men vaccination ger ett effektivt förebyggande skydd.

TBE-sjukdomen

Många som smittas av TBE-viruset får endast milda eller influensaliknande symtom och dessa patienter diagnosticeras i regel aldrig.

Ungefär en fjärdedel av de infekterade får CNS-manifestationer och det är dessa individer vi ser inom akutsjukvården. Vissa patienter har ett tvåfasinsjuknande. Då ses först ett ospecifikt febertillstånd med muskel- och huvudvärk, ofta med leuko- och trombocytopeni, ev lättare transaminasstegring. Patienten mår efter några dagar bättre men återinsjuknar sedan med hög feber och tecken på CNS-engagemang.

Den kliniska bilden varierar från lindrig meningit till allvarlig encefalit med hög feber, svår huvudvärk, förvirring, medvetandepåverkan och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma. 

Myelit med skulder-, hemi- eller tetrapares ses i ca 10 % av fallen och kan ses även hos patienter som ej ter sig encefalitiska.

Vem rekommenderas vaccination?

Det finns inga nationella rekommendationer för TBE-vaccin. Behovet av vaccination bedöms utifrån hur mycket personen vistas i naturen i områden där TBE förekommer. I Jönköpings län ses de flesta fallen av TBE i länets norra och östra delar, se mer info under fliken Riskområden och statistik. 

Kostnadsfri TBE-vaccination till barn

Från och med 1 januari 2024 vaccineras barn mot TBE utan kostnad I Region Jönköpings län. Detta gäller för barn från den dag de fyller 3 år till den dag de fyller 19 år. (Dvs den sista dagen barn kan vaccineras avgiftsfritt är dagen innan de fyller 19 år.)

Med kostnadsfritt menas både gratis vaccin och gratis besök, oavsett om det rör sig om grundvaccination eller påfyllnadsdoser. Liksom tidigare ska vaccin kunna ges på alla vårdcentraler.

Det finns  inga förändringar i rekommendationerna kring vilka barn som bör vaccineras, utan det är liksom tidigare upp till barnets föräldrar eller den enskilde ungdomen att tillsammans med vården bedöma om man är i behov av vaccin. Vaccinet ska ordineras av läkare och registreras i Mittvaccin.

Vaccinationsschema

Grundvaccination mot TBE består av tre eller fyra doser, beroende på ålder och eventuellt nedsatt immunförsvar. Därefter behövs påfyllnadsdoser, först efter tre år och därefter vart femte år.

Personer som inte fyllt 50 år när vaccinationen påbörjas

Grundvaccinationen består av tre doser:

 • Dos 1
 • Dos 2, en månad efter första dosen
 • Dos 3, fem till tolv månader efter andra dosen

Efter grundvaccination ges en första påfyllnadsdos efter tre år och därefter upprepade påfyllnadsdoser vart femte år.

Personer som fyllt 50 år när vaccinationen påbörjas

För att förbättra vaccinationsskyddet i denna åldersgrupp ges en extra dos i grundvaccationen, dvs totalt fyra doser det första året:

 • Dos 1
 • Dos 2, en månad efter första dosen
 • Dos 3, två månader efter den andra dosen
 • Dos 4, fem till tolv månader efter den tredje dosen

Efter grundvaccination ges en första påfyllnadsdos efter tre år och därefter upprepade påfyllnadsdoser vart femte år.

Personer som är över 50 år och inte har fått fyra doser som grundvaccinering

Personer som är över 50 år och som inte erhållit fyra doser totalt kan med fördel komplettera med ytterligare en extra dos inför nästa säsong, även om intervallen blir längre. Man kan alltså lägga till en extrados minst två månader efter dos 2, 3 eller 4 i det ordinarie schemat. När sedan personen fått totalt fem doser, oavsett intervall, så fortsätter man därefter med boosterdoser vart femte år.

En person som grundvaccinerats med tre doser innan hen fyllde 50 år behöver ingen extra dos.

Exempel 1

Personen har tagit två doser föregående säsong, kommer nu i början av TBE säsongen för dos 3. Här rekommenderas en fjärde dos under innevarande år, lämpligtvis två till tre månader senare. Nästa dos (dos 5) ges efter tre år och därefter vart femte år.

Exempel 2

Personen har tagit tre doser tidigare och kommer nu för sin fjärde dos efter tre år. Här rekommenderas en femte dos två till tre månader efter den fjärde dosen. Nästa dos (dos 6) ges efter fem år och därefter vart femte år.

Personer som inte följt vaccinationsschemat

En person som fullföljt en grundvaccination men därefter väntat för länge med att ta en påfyllnadsdos kan i regel rekommenderas en dos nu och därefter fortsatta påfyllnadsdoser vart femte år.

I de fall där det blivit ett längre avbrott i grundvaccinationen behöver det göras en individuell bedömning utifrån antal givna doser, längden på uppehållet, individens immunförsvar, graden av risk m.m.

Barn, amning, graviditet

TBE-vaccinerna är godkända och säkra att ge från ett års ålder. Det är dock mycket sällsynt att de minsta barnen får allvarlig sjukdom av TBE, så här får en individuell bedömning av vaccinationsbehovet göras.

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE just under den tiden, men kan annars vänta till efter förlossningen. Amning utgör inget hinder för vaccination. 

Personer med nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas en extra dos under det första året även om de är under 50 år, dvs de vaccineras på samma sätt som personer som fyllt 50 år.

Skyddseffekt

Skyddet byggs upp successivt och efter komplett grundvaccination har de allra flesta ett gott skydd, även om vaccingenombrott förekommer. Det är därför önskvärt att vaccinationen påbörjas i god tid innan fästingsäsongen. Samtidigt är det sällan aktuellt att avråda från vaccination senare under säsongen, eftersom exponeringsrisken i regel finns kvar under kommande år.

Riskområden och statistik

Störst risk att smittas av TBE är det i Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kustområden, men smittan finns nu i stora delar av mellersta och södra Sverige. I allt fler län börjar man gå ifrån att prata om specifika riskområden och rekommenderar istället vaccination till alla som rör sig mycket i skog och mark och därmed riskerar att bli fästingbitna.

I Jönköpings län finns TBE framför allt i länets norra och östra delar (på båda sidor om Vättern samt på Höglandet), men fall förekommer även i länets södra delar. Folkhälsomyndighetens definition på en kommun med förhöjd risk för TBE är en förekomst på 1 fall eller mer per 100 000 invånare och år under en femårsperiod sedan 2005. Enligt detta har följande kommuner i Jönköpings län förhöjd förekomst av TBE: 

 • Aneby
 • Eksjö
 • Habo
 • Jönköping
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Tranås
 • Vetlanda
 • Värnamo

Det kan finnas en risk att smittas även i kommuner som inte har en förhöjd förekomst av TBE enligt denna definition, särskilt med tanke på att smittan verkar breda ut sig med tiden.

Områden med förhöjd risk för TBE (Folkhälsomyndighetens webplats)

Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Antal diagnosticerade fall av TBE i Region Jönköpings län 2008-2023

Åldersfördelning av TBE-fall i Region Jönköpings län 2012-2023