Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccin mot RS-virus

Vaccin mot RS-virus erbjuds för närvarande inte i Region Jönköpings län. Vaccinerna finns tillgängliga hos vissa privata vaccinatörer för den som önskar vaccinera sig och själv betala för det. Priset ligger på drygt 2 000 kr per dos.

NT-rådet har beslutat att vaccinerna mot RS-virus omfattas av nationell samverkan, vilket innebär att det ska göras en samlad bedömning av vaccinernas kostnadseffektivitet. I väntan på den rekommenderas regionerna avvakta med att finansiera RS-vaccinerna.

För att ändå kunna svara på frågor och ge råd till patienter följer här lite fakta om vaccinerna och om vaccination av olika grupper. Informationen är hämtad från de Läkemedelsverkets monografier och Folkhälsomyndighetens hemsida.

Godkända vaccin mot RS-virus

Det finns två godkända vaccin mot RS-virus:

  • Arexvy (GSK): Icke levande vaccin med adjuvans. Godkänt för personer från 60 års ålder.
  • Abrysvo (Pfizer): Icke levande vaccin utan adjuvans. Godkänt för gravida och för personer från 60 års ålder.

Personer 60 år och äldre

Båda vaccinerna är godkända för personer som är 60 år eller äldre.

Vaccinerna skyddar mot allvarlig nedre luftvägsinfektion av RS-virus. Skyddseffekten i de kliniska prövningarna var mellan 65 och 95 %, beroende på ålder och samsjuklighet (med högre skyddseffekt vid samsjuklighet och mot mer allvarlig sjukdom).  Det finns data som visar god skyddseffekt i minst två år. Om och i så fall när det behövs ytterligare påfyllnadsdoser är ännu inte känt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till personer som är 75 år eller äldre samt till personer som är 60 år eller äldre och som har vissa underliggande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och exklusive personer med hypertoni
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  • andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • sköra personer som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, SÄBO eller liknande

De vanligaste biverkningarna var smärta vid vaccinationsstället, trötthet, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Risken för biverkningar minskade med stigande ålder.

Gravida

Endast vaccinet Abrysvo (utan adjuvans) är godkänt för gravida.

Syftet med att vaccinera gravida är att ge ett skydd till det nyfödda barnet, via antikroppar som förs över från mamman via placenta. Skyddseffekten mot allvarlig nedre luftvägsinfektion låg i de kliniska prövningarna på 70-80 % under barnets första 6 månader.

Vaccinet är godkänt för att ges under graviditetsvecka 24-36. I studierna sågs en (icke-signifikant) trend till att skyddet blev bättre om vaccinet gavs i den senare delen av det intervallet (graviditetsvecka 30-36).

De vanligaste biverkningarna hos modern var smärta vid vaccinationsstället, huvudvärk och muskelvärk. Det sågs ingen ökad risk för prematur födsel, låg födselvikt, missbildningar eller några andra säkerhetssignaler hos de barn som föddes av vaccinerade mammor, jämfört med kontrollgruppen.

Kombination med andra vaccin

I första hand rekommenderas att nya vaccin, som vaccinerna mot RS-virus, inte ges samtidigt med andra vaccin. Detta är främst för att kunna identifiera eventuella biverkningar.

Båda vaccinerna är testade tillsammans med influensavaccin och samvaccination är godkänd. Samtidig vaccination mot covid-19 är däremot inte utvärderad.

Samvaccination med Abrysvo och vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta ska undvikas. Dessa vaccin ska istället ges med minst två veckors intervall. Orsaken är att immunsvaret mot kikhosta blir sämre vid samvaccination.