Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination av barn

Alla barn och unga från 12 år och uppåt rekommenderas vaccination mot covid-19.

För barn som är 5-11 år rekommenderas bara vaccination till särskilda grupper.

Barn 12-17 år

Alla barn från 12 år och uppåt rekommenderas vaccination. Barnet måste ha fyllt 12 år när vaccinet ges. 

Barn som tillhör särskilda grupper

För barn med vissa medicinska tillstånd som ökar risken för att bli allvarligt sjuk i virusinfektioner finns särskilda rekommendationer från Svenska Barnläkarföreningen:

Vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålder

Vilket vaccin och vilken dos ska användas?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att endast Comirnaty (Pfizer/BioNTech) används för vaccination av barn.

För barn 12-17 år används samma dos (0,3 ml) som till vuxna. För barn 5-11 år används barndos (0,1 ml).

Barn rekommenderas två doser vaccin, med samma dosintervall som för vuxna (4 veckor). Barn som inte tillhör särskilda grupper rekommenderas för närvarande inte någon tredje dos.

Ansvarsfördelning och utförande

Det är vårdcentralernas uppdrag att vaccinera barnen via bokning eller drop in.

Covid-19 vaccination av barn 12-15 år – ansvarsfördelning (pdf, 106,1 KB)

Informationsbrev - Vaccination mot covid-19 för barn som är 12-15 år. (pdf, 122,9 KB)

Vaccination mot covid-19 210930 - Informationsmöte med skolhälsovården (pdf, 1,2 MB)

Ordination och registrering

Vaccin till barn 12-17 år kan ordineras av läkare, distriktssjuksköterskor eller barnsjuksköterskor.

Ordination och vaccination dokumenteras i MittVaccin.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Hälsodeklarationen på olika språk (Folkhälsomyndigheten)

Samtycke eller mognadsbedömning

För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att den omyndige bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination.

Samtycke från vårdnadshavare

I första hand ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Detta kan göras på två olika sätt:

 • Vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället. Det räcker då med en vårdnadshavare och inget skriftligt intyg behövs.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare ska underskrift finnas från båda vårdnadshavarna på samtycksblanketten

Vårdnadshavares samtycke till vaccination mot covid-19, under 18 år (RjL5219), blankett (docx, 24,0 KB)

Mognadsbedömning

Om samtycke från vårdnadshavare saknas, kan vaccination under vissa omständigheter ändå genomföras. I sådana fall krävs att vårdgivaren bedömer att den omyndiga personen uppnått tillräcklig mognad för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19. En sådan mognadsbedömning ska värdera den enskildes egen förmåga att i en specifik situation förstå och kunna ta till sig faktisk information, förstå konsekvenser av vaccineringen eller söka hjälp vid behov.

Förutsättningar för att en mognadsbedömning ska göras:

 1. Personen är 15 år eller äldre
 2. Personen kommer till mottagningen utan vårdnadshavare
 3. Personen har godkänd legitimation

Vårdgivarens mognadsbedömning:

 1. Personen uppger namn och personnummer
 2. Personen har fyllt i hälsodeklarationen
 3. Att personen kan följa de direktiv som mottagningen har vid besöket
 4. Vid samtalet framgår det att personen:
  1. vill ha vaccination mot covid-19
  2. har förstått hälsodeklarationen inklusive frågan om allergier
  3. har förstått information om vaccinationen inklusive information om möjliga biverkningar

Om personen uppfyller ovanstående punkter bedöms mognadskravet uppfyllt och vaccination kan genomföras utan vårdnadshavarens samtycke.

Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt och samtycke från vårdnadshavare saknas genomförs inte vaccinationen.

Dokumentation

Dokumentera på vilken grund vaccinationen genomförs: skriftligt samtycke från vårdnadshavare, medföljande vårdnadshavare eller mognadsbedömning. Detta skrivs i kommentarsfältet i Mittvaccin. 

De frågor som ställs under mognadsbedömningen behöver inte dokumenteras utan det räcker att det står att ”vaccination genomförs efter mognadsbedömning”. Ingen ytterligare dokumentation behöver göras i Cosmic utan det räcker med kommentarsfältet i MittVaccin. Ifyllda samtyckesblanketter arkiveras på enheten i 3 år. Blanketterna kan sparas i t.ex. pärmar och behöver inte skannas in i Cosmic/Comprima.

Säkerhet

Det finns nu stor samlad internationell erfarenhet av att vaccinera barn mot covid-19. Studier visar en god effekt och säkerhet för de vacciner som är godkända för barn från 12 år. Nyttan med att vaccinera barn bedöms tydligt överväga riskerna.

En mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen mot covid-19 är inflammation av hjärtmuskeln (myokardit). Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens hemsida nedan: 

Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens hemsida)

Svenska Kardiologföreningen och Svensk Barnkardiologisk Förening har i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tagit fram rekommendationer till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit efter vaccination mot covid-19:

Till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit

Fördjupande information

Här hittar du ett bildspel med tal med fördjupande information om hur vaccinerna tagits fram och vilka avvägningar som gjorts kring risker och säkerhet för barn. Bildspelet är ca 20 minuter långt.

Vaccin mot covid-19 till barn - Fördjupande information till skolpersonal och föräldrar. 

Information från Folkhälsomyndigheten