Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination av barn - Covid-19

Från och med 1 november 2022 finns inte längre en allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 till barn <18 år. Bakgrunden till detta beslut är den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn -
uppdatering 2022-11-01 (Barnläkarföreningen)

Ordination, ansvarsfördelning och utförande

För enskilda barn med olika sjukdomstillstånd görs en individuell bedömning och ordination av ansvarig läkare. Vaccination utförs på någon av regionens Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att endast Comirnaty (Pfizer/BioNTech) används för vaccination av barn.

För barn 12-17 år används samma vaccin (30 mikrogram/dos) som till vuxna. För barn 5-11 år används vaccin i lägre dos (10 mikrogram/dos) och för barn 6 månader till 4 år används än lägre dos (3 mikrogram /dos). 

Ordination och vaccination dokumenteras i MittVaccin.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Hälsodeklarationen på olika språk (Folkhälsomyndigheten)

Samtycke eller mognadsbedömning

För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att den omyndige bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination.

Samtycke från vårdnadshavare

I första hand ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Detta kan göras på två olika sätt:

 • Vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället. Det räcker då med en vårdnadshavare och inget skriftligt intyg behövs.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare ska underskrift finnas från båda vårdnadshavarna på samtycksblanketten

Vårdnadshavares samtycke till vaccination mot covid-19, under 18 år (RjL5219), blankett (docx, 24,0 KB)

Mognadsbedömning

Om samtycke från vårdnadshavare saknas, kan vaccination under vissa omständigheter ändå genomföras. I sådana fall krävs att vårdgivaren bedömer att den omyndiga personen uppnått tillräcklig mognad för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19. En sådan mognadsbedömning ska värdera den enskildes egen förmåga att i en specifik situation förstå och kunna ta till sig faktisk information, förstå konsekvenser av vaccineringen eller söka hjälp vid behov.

Förutsättningar för att en mognadsbedömning ska göras:

 1. Personen är 15 år eller äldre
 2. Personen kommer till mottagningen utan vårdnadshavare
 3. Personen har godkänd legitimation

Vårdgivarens mognadsbedömning:

 1. Personen uppger namn och personnummer
 2. Personen har fyllt i hälsodeklarationen
 3. Att personen kan följa de direktiv som mottagningen har vid besöket
 4. Vid samtalet framgår det att personen:
  1. vill ha vaccination mot covid-19
  2. har förstått hälsodeklarationen inklusive frågan om allergier
  3. har förstått information om vaccinationen inklusive information om möjliga biverkningar

Om personen uppfyller ovanstående punkter bedöms mognadskravet uppfyllt och vaccination kan genomföras utan vårdnadshavarens samtycke.

Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt och samtycke från vårdnadshavare saknas genomförs inte vaccinationen.

Dokumentation

Dokumentera på vilken grund vaccinationen genomförs: skriftligt samtycke från vårdnadshavare, medföljande vårdnadshavare eller mognadsbedömning. Detta skrivs i kommentarsfältet i Mittvaccin. 

De frågor som ställs under mognadsbedömningen behöver inte dokumenteras utan det räcker att det står att ”vaccination genomförs efter mognadsbedömning”. Ingen ytterligare dokumentation behöver göras i Cosmic utan det räcker med kommentarsfältet i MittVaccin. Ifyllda samtyckesblanketter arkiveras på enheten i 3 år. Blanketterna kan sparas i t.ex. pärmar och behöver inte skannas in i Cosmic/Comprima.

Säkerhet

Det finns nu stor samlad internationell erfarenhet av att vaccinera barn mot covid-19. Studier visar en god säkerhet för de vacciner som är godkända för barn. 

En mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen mot covid-19 är inflammation av hjärtmuskeln (myokardit). Svenska Kardiologföreningen och Svensk Barnkardiologisk Förening har i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tagit fram rekommendationer till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit efter vaccination mot covid-19:

Till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit