Navigera till sidans huvudinnehåll

Instrumenthantering vid steriltekniska enheten, Länssjukhuset Ryhov

Steriltekniska enheten utför sterilisering av instrument och medicintekniska produkter till sjukhus, primärvård och tandvård.

Steriltekniska enhetens uppgift är att gentemot kunderna ge god instrumentvård med efterföljande kontroll, packning, märkning, autoklavering (sterilisering). För vissa specialinstrument uförs så kallad förstärkt rengöring och särskild steriliseringsmetod.

För att steriltekniska enheten ska åta sig att sterilisera instrument/ produkter krävs att dessa är avsedda att steriliseras och klarar en steriliseringsprocess.

Steriltekniska enhetens instrumenthantering

Steriltekniska enheten utför följande rutiner med inlämnade instrument/produkter:

 • kontrollerar så att det är rent och oskadat
 • smörjer
 • förpackar
 • etiketterar
 • steriliserar
 • kontrollerar efter sterilisering så att förpackningarna är hela och torra

Etikettera: märka med tredelad produktetikett. Produktetiketten innehåller unikt enhetsnummer som  existerar i hela produktionscirkeln, från det ögonblick den packas tills dess att den skickas tillbaka till steriltekniska enheten.

För mer information se etiketthantering.

Godset packas alltid enligt trestegsmetoden vid utleverans vilket innebär:

 1. Instrumentets förpackning/Produktförpackningen
 2. Plast påse/Skyddspåse
 3. Ytterförpackning

Förpackningsmaterial och hållbarhetstider

Förpackningsmaterial

Produkter som levereras sterila är förpackade i en engångsförpackning och/eller i enlighet med lämpliga förfaranden som säkerställer att de är sterila när de skickas ut till kund och förblir sterila under de fastställda lagrings- och transportförhållandena tills skyddsförpackningen skadas eller öppnas.

Förpackningsmaterialets kvalitet för medicintekniska produkter som ska steriliseras uppfyller gällande standarder.

Förpackningsmaterialets egenskaper är viktiga både för att uppnå sterilitet och för att bibehålla den under lagring.

Viktiga kriterier för förpackningsmaterialet

 • starkt och hållbart
 • utan fibersläpp
 • goda förseglingsegenskaper
 • bakteriebarriär och vattenavstötande förmåga
 • dragstyrka
 • lättöppnade/produktens sterilitet bibehålls
 • tydliga och lättavlästa indikatorer
 • CE-märkt

Hållbarhetstider

Produktförpackning bestående av:

 • packskynke Onestep                                        
 • container                                                         
 • påse papper/plast                                            
 • packskynke + påse papper/plast                        
 • påse Tyvek för Sterrad (lågtemp sterilisator) 

Hållbarhetstiden för samtliga produktförpackningar är 6 månader.

Hemtagningslista

Listan är tänkt att vara till hjälp för er så att sterila enheter inte blir liggande i era förråd efter "använd senast" datum.

Enhet= produkt som ges ett unikt nummer när den packas. Efter packning behåller produkten sitt enhetsnummer i hela produktionscirkeln. En enhet existerar från det ögonblick den packas till dess att den skickas tillbaka till steriltekniska enheten.

När ni får en hemtagningslista kan ni med hjälp av den bevaka de sterila  enheter i ert förråd vars "använd senast" datum kommer att passeras under den tidsperiod som listan sträcker sig över.

De enheter som inte kommer att användas före "använd senast" datum plockas lämpligen ut 1-2 dagar före, diskas och skickas in till steriltekniska enheten.

De enheter som finns med på hemtagningslistan som kommer att användas före "använd senast" datum skickar ni in i vanlig ordning efter användandet. 

Enhet som finns med på hemtagningslistan men som inte finns i ert förråd, betyder att instrumentet troligen har skickats in till steriltekniska enheten utan tillhörande streckkodsetikett. Enheten kommer då fortfarande att vara registrerad i systemet som om den ligger i kundens sterilförråd.

Hemtagningslistan skickas in före tidsperiodens slut så att vi kan avregistrera enheterna i systemet och skicka er en ny för nästkommande tidsperiod.

Information om produktetiketten

Alla instrument och set/galler som steriliseras på steriltekniska enheten har
en tredelad strekkodsetikett som består av en stor etikett + två små
kodlappar.

Följande information finns på etiketten

1. Produktnamn = instrumentets benämning.

2. Produktnummer = instrumentets benämning i siffror (oföränderligt).

3. Enhetsnumret = löpnummer (förändras vid varje omsterilisering).

4. Tillv.dat = anger när produkten producerades.

5. Sign. = anger vem som producerade den.

6. STERILE = Anger att förpackningen har steriliserats.

7. Kund = kundmärkta instrument.

8. Anv.senast = anger hur länge produkten håller sig steril.

OBS!
De två små kodlapparna är identiska, varför kodlappen endast kan
användas vid ett tillfälle och endast till det instrument som fanns i den
förpackningen (kodlapp nr två kan klistras i patientjournal).

Leveranstider och transporter

Leveranstider

Hämta - lämna gods för sterilisering på steriltekniska enheten.

Gods inlämnat senast kl 08.30 kan avhämtas samma dag från kl 15.30.

Gods inlämnat efter kl 08.30 kan inte garanterat avhämtas förrän påföljande arbetsdag från kl.15.30.

Brådskande/Akut - Kontakta steriltekniska enheten före inlämning av gods.

Transporter

Externa transporter sker enligt överenskommelse med steriltekniska enheten och transportavdelningen.

Spårbarhet 

Steriltekniska enheten har fullständig spårbarhet genom hela produktionscirkeln på alla produkter som levereras ut till kund. Detta sker genom att varje produktförpackning förses med en tre-delad produktetikett med ett unikt enhetsnummer genom hela produktionscirkeln.

Spårbarhet vid nödläge

Vid nödläge skrivs alla produktetiketter för hand samt batchregistreras med grön etikett.

Vi vill dock uppmärksamma våra kunder på följande för att produkter som använts till patient verkligen ska kunna spåras.

Det är den lilla kodlappen med grön batchetikett som skall sättas in i patientjournalen.

Steriliseringsmetoder

Sterilisation innebär totalt avdödande av alla mikroorganismer såsom svampar, bakterier  etc. Den svåraste formen att avdöda är bakterier i sin sporform.

Steriltekniska enheten använder två steriliseringsmetoder.

Ångsterilisering

Sterilisering med ånga är den vanligaste steriliseringsmetoden inom sjukvården. Det är den steriliseringsmetod som är förstahandsval för temperaturtåligt gods. Processens effekt beror framförallt på:

 • hur fullständigt luften ersatts med ånga
 • ångans kvalitet
 • att tillräckligt hög temperatur uppnåtts
 • att temperaturen hållits på denna nivå under tillräckligt lång tid

Steriliseringstemperatur 134°C.

Väteperoxid-gas-plasmasterilisering (Sterrad)

Sterilisering med väteperoxidgasplasma-teknikologi för att sterilisera fukt- och värmekänsliga instrument. Steriliseringstemperatur 54°C.

Viktigt att godset är helt torrt och ej innehåller eller är av absorberande material.

Validerade och rutinkontrollerade processer

Steriliseringens effekt kan inte kontrolleras i efterhand genom inspektion eller undersökning av produkten, därför valideras och kontrolleras steriliseringsprocessen fortlöpande.

All utrustning utvärderas innan den tas i bruk. Underhållsprogram finns och alla vidtagna åtgärder dokumenteras.

Instrumentinlämning

För att steriltekniska enheten ska åta sig att sterilisera instrument/ produkter krävs att dessa är:

 • Höggradigt rena det vill säga diskade i diskdesinfektor
 • Torra för att förhindra korrosionsangrepp och för att inte skapa grogrund för bakterieväxt

Dessa krav gäller även för instrument/produkter vars "använd senast" datum passerats.

Till ny typ av instrument/produkt skall produktkravsblankett bifogas (ligger under övriga blanketter och där fliken övrigt). Kontakta steriltekniska enheten för vidare information.

Kunder som ej har tillgång till diskdesinfektor ska kontakta steriltekniska enheten för hanteringsanvisningar.

Instrument som ej är diskade eller ej är helt rena kommer att returneras tillbaka till kund.

Förpackningssätt

De rena instrumenten förpackas i ren plastpåse som försluts och märks med BLÅ tejp RENT.

Vid transport till steriltekniska enheten används steriltekniska enhetens platstådor med lock för att bevara renheten och skydda godset.

Förpacka så att skär- och stickskador undviks.

Lista för streckkodsetiketter

Bifoga lista med streckkodsetikett/er samt gallerlista tillhörande de instrument, galler och set som skickas till steriltekniska enheten.

Ange kund, datum, namn och telefonnummer på listan.

Observera. Endast en streckkodsetikett per instrument, galler eller set fästs på listan. Detta är viktigt för att Ni ska få tillbaka rätt instrument.

Kontakt

Instrumenthantering 010-242 12 97

Enhetschef 010-242 12 93

Länssjukhuset Ryhov, plan 2 målpunkt U

Öppet måndag-torsdag kl 07.00–19.00 samt fredag 07:00-18:00