Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionsubventioner

Läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet) omfattar receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivs på hjälpmedelskort som Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden (TLV) beslutat ska vara subventionerade.

Det förekommer att förskrivning avser produkter som inte omfattas av läkemedelsförmånen, men där patienten helt eller delvis inte ska stå för kostnaden själv.

I Region Jönköpings län (RJL) finns ett antal subventioner som rör förskrivna läkemedel och förbrukningsartiklar. Subventionerna gäller för personer folkbokförda i Jönköpings län. För att förskrivningen ska kunna omfattas av subventionerna måste förskrivningsdokument respektive fakturaunderlag innehålla specifik information. Se vidare under varje rubrik nedan.

Rutinerna uppdateras kontinuerligt.

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Jönköpings län

Patienter inom psykiatrin som saknar sjukdomsinsikt

Region Jönköpings län betalar hela kostnaden för neuroleptika till patienter med allvarlig psykossjukdom som saknar sjukdomsinsikt. Andra psykofarmaka kan vara aktuella i undantagsfall.

Behandlade psykiatriker gör den individuella medicinska bedömningen gällande patienter:

 • som på grund av sin psykiatriska sjukdom saknar sjukdomsinsikt
 • som på grund av sin psykiatriska sjukdom inte kommer att betala sina läkemedel
 • som kan komma att få en allvarlig försämring i sin sjukdom om läkemedel inte tas
 • som om läkemedel inte tas kan komma att orsaka andra personer skada och beslutar om kostnadsfria läkemedel i samråd med respektive verksamhetschef.

Förskrivning: specialistläkare

På receptet anges: Subventioneras av Region Jönköpings län.
I patientens journal ska det antecknas att patienten fått läkemedel enligt denna rutin.

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Höglandet: Aktuellt kundnummer med ansvarskod 255101
 • Jönköping:  Aktuellt kundnummer med ansvarskod 153010
 • Värnamo:  Aktuellt kundnummer med ansvarskod 355116

Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).

Protonpumpshämmare till barn

Regionen betalar hela kostnaden för protonpumpshämmare enligt följande:

 • Barn, kostnadsfritt fram till dagen innan man fyller 20 år.
 • Preparat: Syrahämmande läkemedel som förlorat subvention 1/5 2006.

Förskrivning: läkare

På receptet anges: Subventioneras av Region Jönköpings län.

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Kundnummer 9060604. Ansvar 122001.
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om ansvarskod , arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).

Preventivmedel till unga kvinnor

Från och med 1 januari 2017 är preventivmedel, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat, kostnadsfria för unga kvinnor till och med 20 år. Kostnadsfriheten gäller endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Region Jönköpings läns subvention av preventivmedel till unga kvinnor kvarstår från 21 år till och med 25 år enligt nedan.

Regionstyrelsen beslutade 2013-12-17 att följa SKL's rekommendation för subventionering av preventivmedel till unga kvinnor. Från och med 1 januari 2014 subventionerar Region Jönköpings län därför preventivmedel till unga kvinnor bosatta i Jönköpings län enligt följande;

 • Kvinnan ska vara bosatt inom Jönköpings län och vara högst 25 år det år som subventionen utnyttjas oavsett om kvinnan fyller 26 år under förbrukningstiden.
 • Endast preventivmedel inom läkemedelsförmånen subventioneras.
 • Följande regler gäller för egenavgifter:
 1. 25 kr per förpackning avsedd för 3 månaders förbrukning och gäller även om generika finns som alternativ,
 2. 100 kr per förpackning avsedd för 1 års förbrukning och gäller även om generika finns som alternativ. Denna egenavgift gäller även för långverkande preventivmedel, t ex hormonspiral och p-stav, dvs 100 kr är en maximal kostnad vid expeditionstillfället.

Förskrivning: läkare eller barnmorska

På receptet anges: Subventioneras av Region Jönköpings län

På apoteket:

Receptet registreras utan förmån

 • Höglandet – Kundnummer 9032876 Ansvar 254419
 • Jönköping - Kundnummer 9003854 Ansvar 133599
 • Värnamo - Kundnummer 9032877 Ansvar 340448

Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD)

Smittskyddsläkemedel (SML)

Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten. Region Jönköpings län betalar hela kostnaden för dessa läkemedel.

Förskrivning: läkare.

På receptet anges: Enligt SML.

På apoteket:

 • Apoteken fakturerar landsting eller region genom att i expeditionssystemet ange förmånstyp ”S”.
 • Observera att detta gäller endast vid fakturering till landsting/region. När patienten med förskrivet smittskyddsläkemedel är asylsökande ska istället Migrationsverket faktureras enligt nuvarande rutin.

Läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen

Läkemedel omfattas inte automatiskt av läkemedelsförmånen. De vanligaste skälen till att ett läkemedel inte omfattas av läkemedelsförmånen är att

 • läkemedelsföretaget inte har ansökt om läkemedelsförmån
 • TLV fattat beslut om att läkemedlet inte ska omfattas av läkemedelsförmånen
 • läkemedelsföretaget tagit läkemedlet ur läkemedelsförmånen eftersom de inte kan/ vill möta en från TLV efterfrågad prisnivå.

För läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen råder fri prissättning, dvs läkemedelsföretaget bestämmer priset och apoteksföretaget lägger på önskad marginal. Det medför att läkemedlet vid försäljning kan ha olika pris på olika apotek.

För läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen kan beslut tas om RJL ska betala läkemedelskostnaden. För att s k undantagshantering ska vara tillämplig krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • enskilda patienter folkbokförda i Jönköpings län = undantagsfall
 • synnerligen angelägna medicinska behov
 • behandlingsalternativ saknas
 • användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet (jämfört med andra alternativ inom vården)

Följande rutin tillämpas inom Region Jönköpings län:

Förskrivaren ska först ta ställning till om andra behandlingsalternativ är möjliga, t ex att annat preparat eller annan beredningsform som finns inom läkemedelsförmånen kan användas.

Om det inte finns andra behandlingsalternativ och förskrivaren och klinikledning anser att förskrivande enhet ska stå för kostnaden tillämpas gäller följande:

 • Läkemedel som traditionellt främst används inom sluten vård, t. ex. parenteral antibiotika och infusionsvätskor, distribueras i första hand genom den vårdenhet som ordinerat preparatet, d.v.s. lämnas ut från vårdenheten. För uppstart av behandling med palliativa läkemedel används de kommunala akutförråden för läkemedel.
 • För övriga läkemedel utanför läkemedelsförmånen ska en dialog ske med Läkemedelskommittén, i syfte att samordna subventionering av läkemedel nationellt. Där en dialog och beslut kring hantering redan är gjort finns mall utarbetad i Cosmic för varje preparat. Läkemedlet skrivs på recept och debitering sker till den enhet som förskriver.

På receptet anges: Subventioneras av förskrivande vårdenhet

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Kostnaderna för alla läkemedel förskrivna enligt undantagshantering debiteras förskrivande enhet. De 6 sista siffrorna i arbetsplatskoden kan oftast användas som referens.
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).

Läkemedel till tillståndslösa (papperslösa/ gömda)

Läkemedel för behandling av sjukdomar och skador för vilka en måttlig fördröjning skulle kunna medföra allvarliga följder för patienten kan förskrivas till papperslösa/gömda.

Tillståndslösa personer är inte förmånsberättigade. Egenavgiften är 50 kr för läkemedel förskrivna vid samma tillfälle och av samma förskrivare. Barn upp till 18 år betalar ingen egenavgift.

Förskrivning: läkare.

Recept skrivs manuellt på receptblankett och märks ”Papperslös". På receptet måste födelsedatum finnas. Om födelsedatum är okänt, uppskattar förskrivaren ett rimligt födelsedatum. Detta för att expedierade farmaceut ska ha möjlighet att göra erforderliga bedömningar vid expedition av läkemedel på apotek.

På apoteket:

 • Läkemedlen registreras utan förmån.
  Resterande belopp utöver egenavgiften, faktureras Region Jönköpings län.
  Fakturaadress;
  Region Jönköpings län
  Fakturaenheten
  Box 1024
  551 11 Jönköping
 • Fakturan märks med Ansvarskod 900410
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn.

CE-märkta produkter

CE-märkta produkter såsom spolvätskor eller skyddande barriärfilmer omfattas inte av läkemedelsförmånen. Kostnadsansvar för CE-märkta spolvätskor med natriumklorid, sterilt vatten, klorhexidin ligger sedan 2013-01-01 på den vårdenhet som har hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten. Produkterna förskrivs på rekvisition från ansvarig vårdenhet. Vid förskrivning på rekvisition kan produkter upphandlas av verksamheten.
Om Region Jönköpings län har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten kan produkterna i undantagsfall förskrivas på recept (Icke godkända läkemedel). Receptet ska märkas ”Subventioneras av förskrivande vårdenhet”.

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Kostnaderna för alla CE-märkta spolvätskor debiteras förskrivande enhet. De 6 sista siffrorna i arbetsplatskoden kan oftast användas som referens.
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).

TauroLock TM och TauroLock TM 25000U (innehåller urokinas)

TauroLockTM och TauroLockTM 25000U (innehåller Urokinas) är medicintekniska produkter som ordineras och används vid medicinsk behandling. Regionen har kostnadsansvar.

Till patienter med kommunal hälso- och sjukvård:

 • TauroLockTM 25000U (innehåller Urokinas) lämnas ut från ordinationsansvarig enhet.
 • TauroLockTM rekvireras av kommunen från företaget som tillhandahåller produkten. Kommun startar ett kundkonto hos företaget. Debitering sker via referens 901428

Till övriga patienter lämnas TauroLockTM och TauroLockTM 25000U (innehåller Urokinas) ut från ordinationsansvarig enhet.

Kontakt:
Transcutan AB
Telefon: 08-120 572 50
E-post info@transcutan.com

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Adamsson

Gäller från

2023-02-01

Version

8.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mårten Lindström

Dokument-ID

105029

Källa

Evolution