Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Landstingssubventioner


Högkostnadsskyddet gäller receptbelagda läkemedel samt en del så kallade förbrukningsartiklar, som till exempel hjälpmedel för stomiopererade och diabeteshjälpmedel.

Det förekommer att förskrivning även avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Det finns även fall där patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

I Region Jönköpings län finns ett antal subventioner som rör läkemedel och liknande produkter.

Dessa subventioner gäller för personer folkbokförda i Jönköpings län. För att förskrivningen ska kunna omfattas av regionens särskilda subventioner måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information. Se vidare under varje rubrik nedan.

Följande rutiner gäller from 5 november 2009. Uppdatering har skett i januari samt oktober 2017.
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län


Kosttillägg/Sondnäring

Region Jönköpings län subventionerar kostnaden av dessa preparat som omfattar näringspreparat och sondpreparat (Livsmedel för gluten/ laktosintoleranta patienter gäller inte).

Den 1 februari utökas hjälpmedelscentralen med ett nytt kompetensområde, nutrition. Nya rutiner för förskrivning, uttag och leverans av förskrivna livsmedel och tillbehör införs från och med 1 februari 2017.
De förskrivningar som görs under hösten ska därför gälla längst till 31 mars 2017. Mer information kommer att ges fortlöpande på www.rjl.se/hjalpmedelscentralen.

Egenavgift (höjd från 2014-03-03):
Den nya egenavgiften kommer att stå på landstingsbidragsblanketten. Patienter med äldre förskrivningar kommer att få fortsätta betala den lägre avgiften medan alla nya kommer att få betala den högre avgiften. Eftersom en förskrivning ibland gäller 12 månader kan det bli en lång fördröjning innan höjningen slår igenom fullt ut.

För apotekspersonalen gäller att man tar betalt enligt vad det står på den enskilde patientens bidragsblankett i Region Jönköpings län.

 • 100 % av energibehovet, 1 570 kr/månad eller uttag
 • 50 % av energibehovet, 780 kronor/månad eller uttag
 • 1-2 näringsdrycker per dag, 300 kronor/månad eller uttag.

Subventionen gäller från 16 år och uppåt.

Förskrivning: dietist eller specialistläkare

Recept: Specialblankett ska användas vid förskrivning. Blanketten finns på Region Jönköpings läns intranät under Regionen/Hälsa och Vård/Behandling/Nutrition som medicinsk behandling

På apoteket:

 • Höglandet: Kundnummer 9006514. Ansvar 236710.
 • Jönköping: Kundnummer 9018936. Ansvar 179002.
 • Värnamo: Kundnummer 9021830. Ansvar 350101.
                  Kundnummer 9074215 (dietist). Ansvar 350101.

Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om kundnummer, ansvarskod, klinik/vårdcentral, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD) samt telefonnummer till expedierande apotek.

För barn upp till 16 år gäller särskilda regler, se Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner mm.

 

Patienter inom psykiatrin som saknar sjukdomsinsikt

Region Jönköpings län betalar hela kostnaden för neuroleptika till patienter med allvarlig psykossjukdom som saknar sjukdomsinsikt. Andra psykofarmaka kan vara aktuella i undantagsfall.
Behandlade psykiatriker gör den individuella medicinska bedömningen gällande patienter:

 • som på grund av sin psykiatriska sjukdom saknar sjukdomsinsikt
 • som på grund av sin psykiatriska sjukdom inte kommer att betala sina läkemedel
 • som kan komma att få en allvarlig försämring i sin sjukdom om läkemedel inte tas
 • som om läkemedel inte tas kan komma att orsaka andra personer skada och beslutar om kostnadsfria läkemedel i samråd med respektive verksamhetschef.

Förskrivning: specialistläkare

På receptet anges: Subventioneras av Region Jönköpings län.
I patientens journal ska det antecknas att patienten fått läkemedel enligt denna rutin.

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Höglandet: Aktuellt kundnummer med ansvarskod 255101
 • Jönköping:  Aktuellt kundnummer med ansvarskod 153010
 • Värnamo:  Aktuellt kundnummer med ansvarskod 355116

Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).


Protonpumpshämmare till barn

Regionen betalar hela kostnaden för protonpumpshämmare enligt följande:

 • Barn, kostnadsfritt fram till dagen innan man fyller 20 år.
 • Preparat: Syrahämmande läkemedel som förlorat subvention 1/5 2006.

Förskrivning: läkare

På receptet anges: Subventioneras av Region Jönköpings län.

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Kundnummer 9060604. Ansvar 122001.
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om ansvarskod , arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).


Preventivmedel till unga kvinnor

Från och med 1 januari 2017 är preventivmedel, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat, kostnadsfria för unga kvinnor till och med 20 år. Kostnadsfriheten gäller endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Region Jönköpings läns subvention av preventivmedel till unga kvinnor kvarstår från 21 år till och med 25 år enligt nedan.

Landstingsstyrelsen beslutade 2013-12-17 att följa SKL's rekommendation för subventionering av preventivmedel till unga kvinnor. Från och med 1 januari 2014 subventionerar Region Jönköpings län därför preventivmedel till unga kvinnor bosatta i Jönköpings län enligt följande;

 • Kvinnan ska vara bosatt inom Jönköpings län och vara högst 25 år det år som subventionen utnyttjas oavsett om kvinnan fyller 26 år under förbrukningstiden.
 • Endast preventivmedel inom läkemedelsförmånen subventioneras.
 • Följande regler gäller för egenavgifter:
 1. 25 kr per förpackning avsedd för 3 månaders förbrukning och gäller även om generika finns som alternativ,
 2. 100 kr per förpackning avsedd för 1 års förbrukning och gäller även om generika finns som alternativ. Denna egenavgift gäller även för långverkande preventivmedel, t ex hormonspiral och p-stav, dvs 100 kr är en maximal kostnad vid expeditionstillfället.

Förskrivning: läkare eller barnmorska

På receptet anges: Subventioneras av Region Jönköpings län
 

På apoteket:

Receptet registreras utan förmån

 • Höglandet – Kundnummer 9032876 Ansvar 254419
 • Jönköping - Kundnummer 9003854 Ansvar 133599
 • Värnamo - Kundnummer 9032877 Ansvar 340448

Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om:
ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD)


Smittskyddsläkemedel (SML)

Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten.
Region Jönköpings län betalar hela kostnaden för dessa läkemedel.

Förskrivning: läkare.
På receptet anges: Enligt SML.

På apoteket:

 • Apoteken fakturerar landsting eller region genom att i expeditionssystemet ange förmånstyp ”S”.
 • Observera att detta gäller endast vid fakturering till landsting/region. När patienten med förskrivet smittskyddsläkemedel är asylsökande ska istället Migrationsverket faktureras enligt nuvarande rutin.

Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar vilka produkter som ska ingå i läkemedelsförmånen. Ibland beslutar TLV att produkter inte ska ingå i förmånen, alternativt belägger dem med restriktioner på grund av att de inte bedöms vara kostnadseffektiva. I en överenskommelse mellan SKL och staten har landstingen förbundit sig att i undantagsfall kunna stå för kostnaden för dessa produkter. För att s k undantagshantering ska vara tillämplig krävs att följande fyra förutsättningar ska vara uppfyllda:

 • enskilda patienter = undantagsfall
 • synnerligen angelägna medicinska behov
 • behandlingsalternativ saknas
 • användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet (jämfört med andra alternativ inom vården)

Förskrivning: läkare.

På receptet anges: Subventioneras av förskrivande vårdenhet.
Saknas dessa uppgifter kan inte receptet expedieras enligt undantagshantering!

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Kostnaderna för alla läkemedel förskrivna enligt undantagshantering debiteras förskrivande enhet. De 6 sista siffrorna i arbetsplatskoden kan oftast användas som referens.
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).

Läkemedel till tillståndslösa (papperslösa/ gömda)

Läkemedel för behandling av sjukdomar och skador för vilka en måttlig fördröjning skulle kunna medföra allvarliga följder för patienten kan förskrivas till papperslösa/gömda.

Egenavgiften är högst 50 kr per läkemedel vilka omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.  Barn upp till 18 år betalar ingen egenavgift.

Förskrivning: läkare.

Patienten får ett C-nummer enligt rutinen Hälsa- och sjukvård till tillståndslösa patienter.

Läkemedlen registreras i Cosmic utan läkemedelsförmån. I fritextfältet under doseringen anges Papperslös. Läkemedlen registreras i Cosmic utan läkemedelsförmån.
I fritextfältet under doseringen anges Papperslös". Receptet skrivs sedan ut på papper (går inte skicka som e-recept).

På apoteket:

 • C-nummer registreras och läkemedlen registreras utan förmån.
  Resterande belopp utöver egenavgiften som är högst 50 kr per läkemedel, faktureras Region Jönköpings län.
  Fakturaadress;
  Region Jönköpings län
  Fakturaenheten
  Box 1024
  551 11 Jönköping
 • Fakturan märks med Ansvarskod 900410
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn.

CE-märkta produkter

CE-märkta produkter såsom spolvätskor eller skyddande barriärfilmer omfattas inte av läkemedelsförmånen. Kostnadsansvar för CE-märkta spolvätskor med natriumklorid, sterilt vatten, klorhexidin ligger sedan 2013-01-01 på den vårdenhet som har hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten. Produkterna förskrivs på rekvisition från ansvarig vårdenheten. Vid förskrivning på rekvisition kan produkter upphandlas av verksamheten.
Om Region Jönköpings län har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten kan produkterna i undantagsfall förskrivas på recept (Icke godkända läkemedel). Receptet ska märkas ”Subventioneras av förskrivande vårdenhet”.

På apoteket:

 • Receptet registreras utan förmån
 • Kostnaderna för alla CE-märkta spolvätskor debiteras förskrivande enhet. De 6 sista siffrorna i arbetsplatskoden kan oftast användas som referens.
 • Apotekets faktura ska (utöver produktspecifik information) innehålla uppgift om: ansvarskod, arbetsplatskod, förskrivarens namn, patientens födelsedata, (ÅÅMMDD).

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Adamsson

Gäller från

2020-03-12

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Mårten Lindström

Dokument-ID

105029

Källa

Evolution