Navigera till sidans huvudinnehåll

Om tolkcentralen och tolkanvändning

Tolktjänst för döva, hörselskadade och dövblinda

Tolkcentralen tillhandahåller tolk för att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Tolkanvändarna ska aktivt kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden.

Kontaktuppgifter för tolkcentralen, 1177.se

Formulär för beställning och avbeställning av tolk

I akuta situationer vid fara för liv, hälsa, egendom ring 010-242 52 50 och tryck på 0.

Tolkmetoder

Teckenspråkstolkning

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan talad svenska och teckenspråk. Den största brukargruppen är hörselskadade och döva som har teckenspråk som sitt förstaspråk.

Skrivtolkning

Tolken använder en bärbar dator för att skriva allt som sägs, tolkanvändaren läser texten på en skärm. Texten som skrivs kan inte sparas. Andra tolkmetoder som används är tecken som stöd och tydligt tal. Den största brukargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation. Tolkningen sker i en riktning, eftersom den hörselskadade talar själv. 

Dövblindtolkning

Tolkningen sker till personer som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har talad svenska och de som har teckenspråk som sitt förstaspråk. Dövblindtolkning sker genom olika metoder t.ex. taktilt teckenspråk eller tydligt tal. Även ledsagning och syntolkning kan ingå i dövblindtolkningen. 

I vilka situationer kan tolk beställas?

Man kan beställa tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet. Hälso- och sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv kan vara exempel på vardagstolkningar.

Hur sker tolkningen?

Tolkning erbjuds till enskilda personer eller till grupper. Tolkinsatserna kan variera beroende på den enskilde behov. Beroende på uppdragets art och vid längre tolkuppdrag, arbetar ofta två tolkar växelvis. Alla tolkar har tystnadsplikt och är opartiska.

Vad kostar det att använda tolk?

Tolktjänsten är kostnadsfri när uppdraget är att betrakta som vardagstolkning. Teckenspråkstolkning och skrivtolkning vid hälso- och sjukvårdsbesök är alltså kostnadsfri.

Däremot är tolkinsatser vid reguljär utbildning ett ansvar för utbildningssamordnare. När tolkning beställs hos myndighet gäller ansvars- och finansieringsprincipen.