Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Beställning och svar (BoS), utöka urvalet

Urvalen i BoS

I BoS finns ett eget urval för vilka enheter som ska visas för Beställande-, Svarsmottagande- och Betalande enhet samt resurser för Beställare och Svarsmottagare. Urvalen gäller för samtliga beställningar som går att göra i BoS.

I samband med BoS för klinisk kemi, mikrobiologi och loklala analyser infördes utreddes hur urvalen i BoS skulle konfigureras. Det beslutades att manskulle utgå ifrån befintlig konfiguration av inloggningsenheter och generella urval för dessa. Detta med vissa undantag för bl.a. Röntgen och IVA.

Under hösten 2021 inkom flera synpunkter från verksamheterna att urvalen var alltför begränsade för de behov som fanns. 

Önskemålet var då att kunna lägga till enheter i urvalet för BoS för att kunna skapa beställningar för andra enheter. Till exempe vid utlokaliserade patienter eller att man ofta skapar beställningar för en enhet som inte finns med i det ordinarie urvalet. 

Risker med att utöka urvalet i BoS

Under hösten 2021 utfördes utredning med syfte att undersöka möjligheten att utöka urvalen vid behov samt vilka vinster och konsekvenser som detta skulle kunna medföra. 

De risker som identifierades vid riskanalys var:

  • Val av fel beställare och svarsmottagare på grund av många namn i listan, samma namn kan förekomma flera gånger. Det står inte preciserat vid namnet var resursen i fråga arbetar.
  • Val av fel beställande enhet på grund av många enheter att välja på. Annan enhet kan vara förvald.
  • Fördröjd svarshantering på grund av val av fel svarsmottagare.

Lägg till eller ta bort enheter från urvalet i BoS

Viktigt att varje verksamhet noggrant väger fördelar och nackdelar mot varandra innan man tar ställning till att förändra urvalet i BoS. Ett utökat urval leder till längre listor med svarsmottagare och beställande enheter att välja på och kan upplevas mer svårhanterat.

I vissa situationer kan det vara befogat att förändra urvalet och det är verksamhetschefen på respektive enhet som behöver ta ställning till detta.

  1. Ta del av informationen.
  2. Väg för- och nackdelar mot varandra.
  3. Fyll i underlag  (signeras av verksamhetschef) Cosmic Beställning och svar, lägg till eller ta bort enheter från urvalet, blankett
  4. Skicka in ärende i tjänstekatalogen, där blanketten bifogas Frågor till sektion e-hälsa