Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Vårddokumentation, automatisering av journaldata till kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vård och omsorg fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv och är en unik företeelse internationellt sett. I syfte att förenkla inrapporteringen till kvalitetsregister och för att minska eller eliminera dubbelregistrering ger Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöd i arbetet att automatisera informationsöverföring till kvalitetsregister. 

Om automatisering av journaldata till kvalitetsregister

Förutsättningar för en automatiserad överföring är högst skiftande mellan olika kvalitetsregister och till vissa behövs fortsatt manuell registrering.

Den metodik SKR stödjer medger olika grad av automatisering. Allt från ett helt automatiserat flöde, där all den information vårdgivaren avser registrera i kvalitetsregistret löpande förs över i bakgrunden, helt utan medverkan av sjukvårdspersonal. En annan metod är partiell automatisering där den journaldata som är möjligt att hantera maskinellt automatiseras, då krävs vanligen en manuell kompletterande registrering för att registreringen i registret ska bli komplett.

Det är kvalitetsregistret som avgör vilken metod för automatisk överföring som ska användas. Journalsystemet kan behöva anpassas för att kunna skicka journaldata på önskat sätt.

Varje kvalitetsregister avgör vilka variabler som ska efterfrågas

Varje kvalitetsregister avgör själva vilka variabler de är intresserade av att efterfråga och analysera. Utifrån det skapas en informationsspecifikation där det ska framgå vad registret efterfrågar och hur de kan ta emot journaldata. Kvalitetsregistret måste specificera vilka regelverk som gäller för respektive variabel, till exempel vilken/vilka koder som ska användas eller om det finns tidsramar som påverkar överföringen. Det ska även framgå i specifikationen hur den automatiska överföringen triggas igång.

Strukturerad journaldata i Cosmic är en förutsättning

Vårdgivarens ansvar när det gäller automatisk överföring är att anpassa journalsystemet och skapa möjlighet för strukturerad journaldata som går att överföra, det handlar ofta om kodning. Mycket journaldata är redan kodad, till exempel läkemedel och laboratorievärden men även journaltext kan struktureras och kodas. Detta görs genom att fritext byts ut mot fasta val som kan kopplas till koder vilket möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister.

För att journaldata sedan ska överföras automatiskt behöver den dokumenteras på rätt ställe i Cosmic.

Kodning i Cosmic för möjlighet till automatisk överföring av journaldata

Koder för möjlighet till automatisk överföring

Modul för dokumentation av respektive kod i Cosmic

ATC-koder för läkemedel Läkemedelsmodulen
ICD-koder för diagnoser Diagnosverktyg
KVÅ-koder för åtgärder Diagnosverktyg
NPU-koder för labbvärden Beställning och svar (BoS)
Fasta val med hjälp av vallistor som kodas (snomed-koder) Journalmall
Numeriska värden Journalmall
Organisation HSA-id
Patient Personnummer
Tidpunkt ÅÅÅÅMMDD
Kontakttyp Vårdkontakttyp