Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar Inloggning med tjänste-ID i Cosmic

Här kan du ta del av frågeställningar, som uppkommit i processen med införandet av tjänste-ID vid inloggning i Cosmic

Nya medarbetare, tillfälliga medarbetare och reservkort

Hur kommer det generellt att fungera med hantering av tjänste-ID för hyrläkare, studerande, vikarier?

Rutinen för hantering av tjänste-ID (SITHS) för hyrläkare, studerande, vikarier behöver anpassas så att kortet är klart när medarbetaren börjar. Rätt kort ska väljas för situationen. Det går att lägga certifikat på ett redan befintligt tjänste-ID (SITHS) från en annan region. se:  Hantering av certifikat på annan organisations kort-Regionens intranät (rjl.se)
Det finns information vad som gäller för studerande på sida angående olika typer av SITHS-kort som används i regionen.
Även studerande omfattas av den nya reservrutinen vid glömt/ borttappat SITHS-kort på kvällar/helger.

 

Hur kommer hantering med behov av reservkort kväll, natt och helg att fungera? Då finns inte IT-kontaktperson på plats.

Det har införts en ny reservrutin vid glömt/ borttappat SITHS-kort på kvällar/helger som kommer är mobilt Bank-ID. Den kommer att gälla i hela Region Jönköpings län. 

Från och med 2024-02-20  är också möjligt att ladda ner mobilt SITHS eID på mobiltelefonen. 

Kommer vi kunna ha tjänste-ID klart innan en ny medarbetare kommer?

Rutinen för hantering av tjänste-ID (SITHS) vid nyanställning behöver varje enhet se över så att kortet är klart när medarbetaren börjar. Alternativt får reservkort göras för den första perioden, men det blir en merkostnad för enheterna.

Läkarstudenterna som går den decentraliserade läkarutbildningen och från och med Kurs 6 har Jönköping som studieort får ett SITHS-kort student. Detta fungerar inte att logga in med i Cosmic. Hur gör vi då?

Kontrollera att det ligger ett certifikat på kortet för Region Jönköpings län. Ni kan kontrollera det i Net-id.

Har ni lagt in om behörighet i Cosmic? Det måste man fortfarande göra. Det sker på den enhet den studerande ska var på.

Hör av er till kundcenter- ITC om det fortfarande inte fungerar.

Reservkorts-administratören utfärdar reservkort till dem som glömt eller tappat sitt SITHS-kort.Om studerande och vikarier ska ha SITHS-kort kommer det blir väldigt många reservkort som måste utfärdas.

Det finns olika typer av kort, till exempel för studenter och vikarier. Varje enhet behöver se över sina rutiner så att rätt kort används vid rätt tillfälle. I takt med att alla får rutin kring det nya arbetssättet, kommer andelen reservkort på grund av glömda kort att minska.

Var beställer man reservkort?

Beställningsunderlag för SITHS-kort

http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=47893

I nuläget måste du ange i fritext hur många kort du önskar beställa.

Våra vikarier använder inte tjänste-ID. Hur gör vi om de inte kommer in i Cosmic?

Alla som arbetar i Cosmic måste ha tjänste-ID (SITHS) vid inloggning. Enheten behöver utfärda ett lämpligt kort innan första arbetspasset

Akuta situationer och glömda kort

Har jag kvar min session i Cosmic, med sparad information om jag plötsligt måste dra ditt kort i exempelvis ett akutläge? Ja, det har du. Du behöver inte ha kvar kortet i kortläsaren efter när du har loggat in.
Hur gör jag om jag glömt mitt tjänste-ID i datorn? Då kan jag inte öppna dörrar i ett akutläge?

Varje enhet behöver identifiera vilka möjliga akuta situationer som finns, och hitta rutin för det.
Om det bedöms som nödvändigt för patientsäkerheten, kontaktar enheten kortadministrationen som utfärdar passerkort för de medarbetare som måste ha det. Detta gäller de medarbetare vilka inom enheten identifierats ha olika former av "larm-uppdrag", exempelvis hjärt-larm, akutlag. Regiongemensamma rutiner för detta finns.
Generellt ska varje medarbetare ha kontroll på sitt tjänste-ID (SITHS). Det är en värdehandling och får inte lämnas i kortläsaren när man lämnar datorn.

 

Hur gör vi i en akut situation om medarbetare har glömt sitt tjänste-ID? Hen kommer ju inte in i Cosmic utan detta. Medarbetaren har ett ansvar att säkerställa att hen kan logga in i Cosmic under sitt arbetspass.
Generellt gäller att ingen som har glömt sitt tjänste-ID (SITHS) kan börja sitt arbetspass utan att först få ett reservkort. Varje enhet får hitta en rutin för hur ni agerar vid en sådan situation.
Hur gör vi om vi identifierat behov av separat passerkort för medarbetare med larmfunktion i sin arbetsuppgift? Det finns en riktlinje gällande detta för Region Jönköpings län angående beställning och utfärdande av passerkort för funktioner/yrkeskategorier med larmfunktion i sin arbetsuppgift.
I samband med införandet av stark autentisering vid inloggning i Cosmic har verksamhet och riskanalys visat att funktioner/yrkeskategorier som tjänstgör vid larmtillfället, har behov av att ha separat passerkort för dörraccess.
Om analys visar att sådana arbetsuppgifter och situationer identifierats på enheten, ska klinikledningen göra en sammanställning av vilka funktioner/yrkeskategorier som berörs. Därefter skickas en beställning för dessa kort till ID-foto via Weblord. Kostnaden debiteras beställande enhet.
Folkhälsa och sjukvård
Sektion E- hälsa
Om mitt tjänste-ID måste sitta kvar i datorn efter inloggning finns risk för att kortet glöms. Det kan medföra en risk i akuta situationer, till exempel när dörrar behöver passeras

När du loggat in i Cosmic kommer du att kunna ta ut ditt tjänste-ID (SITHS) ur kortläsaren för att till exempel öppna dörrar och medicinskåp. Du behöver inte upprepa inloggningen med tjänste-ID när du åter låser upp datorn. Men om däremot Cosmic låser sig, behöver du logga in på nytt med tjänste-ID och PIN-kod. Din session i Cosmic kommer då vara kvar på samma ställe som när du låste.


Varje enhet behöver identifiera vilka möjliga akuta situationer som finns, och hitta rutin för det. Om det bedöms som nödvändigt för patientsäkerheten, kontaktar enheten kortadministrationen som utfärdar passerkort för de medarbetare som måste ha det. Detta gäller de medarbetare vilka inom enheten identifierats ha olika former av "larm-uppdrag", exempelvis hjärt-larm, akutlag. Regiongemensamma rutiner för detta finns.

 

Vad händer om en medarbetare med två arbetsplatser, glömmer sitt tjänste-ID på den ena enheten? Medarbetare som glömt sitt tjänste-ID (SITHS) på annan arbetsplats måste hämta sitt kort, eller skaffa ett reservkort, innan de startar sitt arbete. Alternativt kan mobilt SITHS eID eller reservrutinen mobilt bank-ID användas
Generellt gäller att medarbetaren har ett ansvar att säkerställa att hen kan logga in i Cosmic under sitt arbetspass.

Övriga frågor

Användandet av mobilt bank-ID är förknippat med en kostnad. Hur debiteras detta? Det kostar ca 20 öre vid varje inloggningstillfälle med mobilt bank-ID. Kostanden debiteras i nuläget inte respektive vårdenhet, utan Region Jönköpings län.
Är det någon kostnad förknippad med att använda mobilt SITHS eID? Nej
Det kommer upp en ruta med information om varför jag inte loggas in. Vad gör jag då? Om denna ruta kommer upp när du försöker logga in med ditt SITHS-kort och din sex-siffriga identifieringskod, kontakta din IT-kontaktperson. Det går att läsa av kortet på Mina Sidor SITHS .
Varför kan jag inte använda signeringsfunktionen på mitt nya SITHS-kort?  Nya SITHS-kort levereras med certifikat för identifiering. Om användaren är i b ehov av signeringsfunktion, så kan detta certifikat laddas ner på Mina Sidor SITHS.
Hur fungerar det när medarbetaren har olika arbetsroller under arbetsdagen? Kan man fortfarande ha dubbla användarkonto? Medarbetaren måste logga in med tjänste-ID (SITHS) och kan endast ha ett användarkonto. De medarbetare som tidigare haft dubbla användarkonton i Cosmic kommer inte att kunna ha det efter införandet av stark autentisering. Varje enhet behöver anpassa sina rutiner och arbetssätt efter detta.
Hur gör vi när det inte är möjligt att använda mobiltelefon i det vårdnära arbetet? Då kan vi inte använda mobilt bank-ID. Det finns ingen annan reservrutin för inloggning i Comsic när den lokala Id-administratören (Reservkortshandläggare LRA) inte är i tjänst. På vårdenheter där det inte går att använda mobiltelefon i det vårdnära arbetet, behöver vårdenheten se över hur de kan täcka behovet av att kunna få ett reservkort utfärdat på dygnets alla timmar.
Hur ser den nya inloggningsrutinen ut? Inloggning med tjänste-ID i Cosmic-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)
Hur gör jag om jag behöver logga in med reservrutinen "Mobilt BankID"? Klicka på valet "Logga in på annat sätt". Välj "Logga in med BankID" Följ instruktionen för inloggning. 
Hur gör jag om det inte fungerar att logga in med SITHS-kort och min sexsiffriga PIN-kod för identifiering? På intranätet finns svar på vanliga frågor om säker inloggning i Cosmic. Om du inte hittar svaret på din fråga, kontaktar du i första hand din IT-kontaktperson. Finns IT-kontaktperson inte på plats eller om denne inte kan lösa problemet, kontaktar du kundservice IT på telefon (anknytning) 141 41.
Jag har testat mitt SITHS-kort och då står det att giltighetstiden gått ut för kortet. På själva kortet står det att giltighetstiden är till 2022-04-09.

Kontakta din LRA-ansvarig på din enhet så hjälper den dej att kolla på ditt SITHS-kort om det är så att certifikatet har gått ut. (det är en giltighetstid för själva kortet och ett för certifikatet)

Gå gärna in och läs på regionens sida om SITHS-kort http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=150066&nodeId=106846

+  http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=69926&nodeId=47893
Kan jag vara inloggad i Cosmic på en dator, låsa Cosmic och gå till en annan dator för att sedan öppna en ny session utan att blir utkastad från den första? Ja, denna funktion fungerar som idag. Den första sessionen låses automatiskt om du inte redan har låst. Du är kvar på samma ställe när du kommer tillbaka. Du får då låsa upp med tjänste-ID (SITHS) och PIN-kod.
Kommer de privata vårdvalsenheterna att kunna använda reservrutinen med mobilt bank-ID? Ja den nya resrevrutinen kommer att kunna användas av de privata vårdvalsenheterna

Kommer det att blir stark autentisering i elevmiljön och läskopian också?

När blir det i så fall aktuellt?

Det är stark autentisering i alla miljöer i Cosmic nu.
Läkare i Linköping loggar in på vårt nätverk och arbetar i Cosmic. Kommer det att fungera sedan? Alla enheter måste identifiera vilka användare som är berörda och utfärda certifikat för arbete i Region Jönköpings län på befintligt tjänste-ID (SITHS).
Mitt namn kommer inte upp när mitt SITHS-kort läses in. Vad ska jag göra då?

Om du försöker logga in med ditt SITHS-kort och sexsiffriga PIN-kod och rutan Logga in med SITHS-kort blir grå och rutan Logga in på annat sätt blir upplyst, har kortet inte kunnat läsas in.

Prova följande:

  • Kontrollera att kortet sitter ordentligt i kortläsaren
  • Högerklicka på Net iD, välj Administration, om kortet lästs in kan man då i fönstret som öppnas se numret på SITHS-kortet och vilka certifikat som finns på kortet
  • Om kortläsaren är inkopplad via USB, testa att flytta kortläsaren till en annan USB-port
När jag försöker logga in med min E-legitimation får jag upp en ruta med information om att någon annan är inloggad. Vad gör jag då?

Cosmic är låst av en annan användare. Kontrollera att föregående användare är klar med sitt arbete. Klicka sedan på Logga ut.

Du får en fråga, klicka på Ja

Vad är det för regler som gäller kring mitt SITHS-kort?

En viktig sak vi måste komma ihåg är att alltid avlägsna SITHS-kortet om vi lämnar datorn. Riktlinjerna i regionen redogör tydligt för ansvaret hos varje medarbetare vad gäller detta. Det är mycket angeläget att vi följer dessa riktlinjer.

Hantering av kort och koder

SITHS-kortet och ditt PIN-kodsbrev är värdehandlingar och du ansvarar för att de förvaras som sådana.

  • Lämna aldrig kortet obevakat
  • Lämna aldrig kvar kortet i kortläsaren
  • Håll dina PIN- och PUK-koder hemliga
  • Förvara aldrig PIN- och PUK-koder på samma plats som ditt SITHS-kort.

Du måste dessutom alltid låsa Cosmic om du lämnar din dator.

Vi har en fråga gällande SITHS för sjuksköterskorna i kommunen, kommer de att kunna se beställningar i RoS som innan utan SITHS-kort? De ska logga in med SITHS-kort och Sexsiffrig PIN-kod, först i Citrixportalen och sedan i Cosmic. Det de ser och kan göra är oförändrat.
Vad innebär den nya reservrutinen vid säker inloggning i Cosmic

Från och med 2022-10-18 kommer möjligheten att använda reservrutinen att logga in i Cosmic med användarnam och lösenord att förvinna. Den nya reservrutinen är att använda sig av mobilt bank-ID. Medarbetaren använder sig egen mobiltelefon för detta.

Precis som tidigare är det vid glömt / borttappat SITHS-kort reservkort som gäller i första hand.

Här beskrivning om hur inloggnig med mobilt bank-ID går till: Inloggning med tjänste-ID i Cosmic-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)
Vi har flera medarbetare som använder samma dator under arbetspasset. Hur kommer det att fungera? När ni loggar in på datorn använder ni ett vårdgivarkonto som är en inloggningsplattform med begränsat utbud. När medarbetaren startar Cosmic loggar hen in med sitt tjänste-ID (SITHS). När hen har utfört sitt arbete i Cosmic loggar hen ut igen.
Vi har flera medarbetare som använder samma inloggning i Cosmic under arbetspasset. Hur kommer det att fungera? När det gäller åtkomst till patientinformation tillåter inte lagen ett sådant arbetssätt. Varje enhet måste ta fram en ny rutin.
Vi har en fråga gällande SITHS för sjuksköterskorna i kommunen, kommer de att kunna se beställningar i RoS som innan utan SITHS-kort? De ska logga in med SITHS-kort och Sexsiffrig PIN-kod, först i Citrixportalen och sedan i Cosmic. Det de ser och kan göra är oförändrat.
Vid inlogg med bank-ID går det då att använda bank-ID vid tex signering av sjukintyg i webbcert etc? Signeringsfunktionen är oförändrad, det är fortfarande SITHS-kort som gäller.
Om man av misstag råkar välja fel inloggningssätt i Cosmic, att man väljer ”Logga in mobilt bank-ID”
Kan man inte backa tillbaka för att välja att logga in med SITHs kort?
Nej det kan man inte. I det läget måste användaren starta om Cosmicklienten. Det kan då vara nödvändigt att stänga Cosmic via Aktivitetshanteraren (Ctrl+Alt+Delete).
När jag försöker logga in i Cosmic innan jag satt i mitt SITHS-kort så låser sig inloggningsvyn. Det hjälper inte att jag sätter i SITHS-kortet och försöker igen. I det läget måste användaren starta om Cosmicklienten. Det kan då vara nödvändigt att stänga Cosmic via Aktivitetshanteraren (Ctrl+Alt+Delete).
När jag försöker logga in i Cosmic och väljer inloggningsmetod direkt efter att jag satt in mitt kort i kort-läsaren, så låser sig inloggningsvyn ibland.

När användaren satt in sitt SITHS-kort i kortläsaren måste SITHS-kortet hinna läsas av innan inloggningen kan börja. Detta tar några sekunder. Om en inloggningsprocess startar innan detta är klart, uppfattar kortläsaren inte att det finns ett SITHS-kort och stoppar inloggningen.

I det läget måste användaren starta om Cosmicklienten. Det kan då vara nödvändigt att stänga Cosmic via Aktivitetshanteraren (Ctrl+Alt+Delete).