Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Primärklassifikation av sjukdomar och åtgärder

Med hjälp av statistiska klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om patienter, klienter och brukare på ett systematiskt och enhetligt sätt. Socialstyrelsen ansvarar för flera nationella hälso- och sjukvårdsrelaterade klassifikationer.

Klassifikationerna behövs för att man ska kunna följa orsakerna till att människor kontaktar hälso- och sjukvården, vilka åtgärder som vidtas och vilka resultat de ger samt hur spridda olika sjukdomar är. Målet är att olika professioner och verksamheter i vård och omsorg ska använda gemensamma klassifikationer, begrepp och termer så långt det är möjligt.

Regionens modell bygger på den grundläggande principen att varje ansvarig vårdgivare sätter diagnosen men att kodningen är en administrativ uppgift som utförs av vårdadministratören. Centralt för en korrekt diagnos- och åtgärdskodning är arbetet på varje enhet med kodningsansvariga läkare, sköterskor, vårdadministratörer m.fl.

Man bör skilja på de två momenten: ”att ställa en diagnos” och att "klassificera en diagnos". I det första fallet bedömer man patientens sjukdomstillstånd. I det senare fallet anger man en statistisk kod för diagnosen.

Man bör även skilja på primärklassifikation och sekundärklassifikation. En enhetlig primärklassifkation enligt riktlinjerna genererar en korrekt och "rättvis" sekundärklassifikation DRG/ACG. Det är inte tillåtet att manipulera sin klassificering.

Trots att regelverken för diagnosklassificering i grunden är likartade oavsett vårdnivå har vi av tydlighetsskäl valt att dela upp informationsmängderna.

Det ska finnas kodningsnätverk i Region Jönköpings län, där man kan lyfta kodningsfrågor så att likartade verksamheter kodar mer enhetligt. Skulle kodningsfrågor uppstå på kliniker och i nätverken finns kontaktpersoner centralt att i första hand kontakta. (Kontaktpersonerna ses till höger på sidan). Dessa personer samordnar också frågor som behöver lyftas vidare till klassifikationsenheten på Socialstyrelsen.