Navigera till sidans huvudinnehåll

Termer och begrepp i Cosmic

Termbank för Region Jönköpings län

Regionens termbank innehåller nationellt definierade begrepp och termer som Socialstyrelsen med Sveriges Kommuner och Regioner och privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och omsorg. Termbanken innehåller också termer definierade och beskrivna av ÖstgötaTerm i Östergötland. Syftet med termbanken är att underlätta för verksamheterna att söka och hitta definierade termer på ett enkelt och strukturerat sätt, där de olika terminologiernas huvudsakliga uppgift är att gruppera termerna i olika verksamhetsområden. Länk Termbanken

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp och termer som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar. Länk: Socialstyrelsens termbank

Ogdens triangel

imageqnlvb.png

Referent

En referent är en företeelse i verkligheten (föremål, väsen, händelser, processer, egenskaper o.s.v). De kan vara konkreta eller abstrakta.

Begrepp

Ett begrepp föreställningen om en grupp av referenter. Begreppen är inte lösryckta utan har alltid en relation till andra begrepp.

Term

En term är en benämning på ett begrepp. Eftersom begrepp endast existerar i tankevärlden måste vi ge dem ett namn, en term, när vi kommunicerar med varandra.

Definition

Definitionen är en fjärde dimension till Ogdens triangel och den beskriver, avgränsar och tydliggör ett begrepps innebörd.

Vad är terminologi?

Terminologi är en samling ord och uttryck som ingår i ett specifikt fackområde. Exempel är sådana ord och uttryck som förekommer inom sjukvården, inom IT-världen eller inom naturvetenskapen. Terminologi är också läran om begrepp och termer och deras relationer.

Ogden var en engelsk språkvetare som levde på 1800-talet. Ogdens triangel eller den semiotiska triangeln som den också kallas beskriver förhållandet mellan begrepp, referenser och termer och det är här själva kärnan i terminoligiläran ligger.

Lär dig mer om Termer och begrepp