Navigera till sidans huvudinnehåll

Information som visas i 1177 Journalen

Här får du reda på vilken information som visas i 1177 Journalen till invånare/patienter från respektive journalsystem. 

Region Jönköpings län har i nuläget anslutit följande journalsystem till 1177 Journalen:

 • Cosmic och Obstetrix
 • ROS och PMO (endast historisk information)

Även de nationella journalsystemen Rådgivningsstödet för 1177 på telefon samt MittVaccin för vaccinationer är anslutna till 1177 Journalen. På kommunal nivå är elevhälsans journalsystem Prorenata ansluten. 

Information som visas från Cosmic

Cosmic är regionens huvudjournalsystem och används både av primär- och specialistvård. Cosmic levereras av Cambio.

Cosmic infördes i verksamheterna stegvis, under flera års tid. Därmed varierar det lite hur långt tillbaka informationen visas. Vissa verksamheter (exempelvis psykiatri och barnpsykiatri) var initalt undantagna från att visa information till 1177 Journalen, men nu är det enbart Barnahus, LSS och rättpsykiatrin som är undantagna. 

Modul i 1177 Journalen Visas från Kommentar Tjänstekontrakt
Anteckningar  2008 - 2012 Journalanteckningar som förs vid vårdbesök, telefonkontakter och videosamtal. GetCareDocumentation v2
Diagnoser 2008 - 2012   GetDiagnosis v2
Läkemedel   Läkemedelslistan från Cosmic visar alla aktuella läkemedelsordinationer.

GetMedicationHistory v2.1

Provsvar (klinisk kemi) 2006 Visas från Cosmic BoS. Historiska provsvar (2006 - 2020) visas från ROS. Mikrobiologiska provsvar visas ännu inte på grund av tekniska begränsningar.

GetLaboratoryOrderOutcome v3

Provsvar (klinisk kemi) - externa beställare 2024 Provsvar, där analysen utförs av RJL, men beställning inkommit från privata aktörer och andra regioner. Visas från Cosmic BoS

GetLaboratoryOrderOutcome v3

Remissvar (konsultationsremiss och vårdbegäran) 2008 Visas från Cosmic.

GetReferralOutcome v3

Remissvar (röntgen och klinisk fysiologi)

2006 (röntgen)

2022 (klinisk fysiologi)

Visas från Cosmic BoS. Endast utlåtande i textform. Historiska röntgenremissvar (2006 - 2022) visas från ROS.

GetImagingOutcome v1

Tillväxt

2023

Tillväxtkurva, vikt och tillväxtdata. Cosmic ersatte PMO 2023-02-01. 

GetObservations v3

Uppmärksamhets-information 2008 - 2012  

GetAlertInformation v2

Vårdkontakter 2008 - 2012 Typ av vårdkontakt (ex. mottagningsbesök, telefonkontakt, videomöte). Även framtida vårdkontakter/bokade besök visas. Vårdkontakter visas enbart i journalöversikten.

GetCareContacts v3


Följande information visas inte från Cosmic till 1177 Journalen

 • Undantagna/känsliga sökord (se mer information under separat rubrik)
 • Makulerade journalanteckningar och röntgensvar (det kan ta ett tag innan makuleringen slår igenom mot 1177)
 • Blanketter och inskannade dokument i Cosmic
 • Provsvar mikrobiologi och patologi (prel 2025)
 • Vårdplaner - omvårdnadsdokumentation (prel 2024)
 • Loggrapporter (prel 2025)

Information som visas från Obstetrix

Obstetrix är ett journalsystem för graviditet, förlossning och BB som levereras av Cerner. 

Obstetrix anslöts till 1177 Journalen under 2018 (viss information från kvinnohälsovården) med fortsättning under 2021 då även förlossningsjournalen och ytterligare journalanteckningar från kvinnohälsovården infördes.

Modul i 1177 Journalen Visas från Kommentar Tjänstekontrakt
Anteckningar - kvinnohälsovården 2009 resp. 2021 Sammanfattning (vecka 35) visas från 2009. Inskrivnings- och besöksanteckningar visas från 2021.

GetCareDocumentation v2

Anteckningar - förlossning/BB 2021 Journalateckningar (inskrivning, pågående förlossning och eftervård) och partogram.

GetCareDocumentation v2

Diagnoser - förlossning/BB 2021  

GetDiagnosis v2

Mödravård (egen modul) 2009 Vissa uppgifter från inskrivningssamtal, mätvärden från graviditetskontroller.

GetMaternityMedicalHistory v2

Vårdkontakter 2009 Typ av vårdkontakt. Visas enbart i journalöversikten.

GetCareContacts v3

Följande information visas inte från Obstetrix till 1177 Journalen

 • Känsliga sökord (se mer information under separat rubrik)
 • Ultraljudsmapp
 • Efterkontrollsformulär (kvinnohälsovården)
 • Uppgifter om barn

Information som visas från PMO

PMO är ett journalsystem för barnhälsovård som levereras av CGM. PMO ersattes 2023-02-01 av Cosmic. Historisk information fram till 2023-02-01 visas fortsatt från PMO enligt nedan.

Modul i 1177 Journalen Visas från Kommentar Tjänstekontrakt
Anteckningar 2011 Visar barnets anteckningar med fritext från checklistor i PMO. GetCareDocumentation v2
Tillväxt 2011 Tillväxtkurva, vikt och tillväxtdata. GetObservations v3
Vårdkontakter 2011 Typ av vårdkontakt. Visas enbart i journalöversikten. GetCareContacts v3

Information som visas från Rådgivningsstödet

Rådgivningsstödet är ett nationellt beslutsstöd och journalsystem för 1177 på telefon (sjukvårdsrådgivning) som levereras av Inera. Rådgivningsstödet anslöts till 1177 Journalen under 2021. 

Modul i 1177 Journalen Visas från Kommentar Tjänstekontrakt
Anteckningar 2021 Rubriceras "Anteckning utan fysiskt möte" GetCareDocumentation v2
Vårdkontakter 2021 Typ av vårdkontakt. Visas enbart i journalöversikten. GetCareContacts v3

Information som visas från MittVaccin

MittVaccin Journal är ett nationellt journalsystem för vaccinatörer som levereras av Cambio. MittVaccin används av cirka 2000 vaccinationsmottagningar och 200 vårdgivare i landet (9 regioner, cirka 150 privata vårdgivare och 45 kommuner).

MittVaccin ersatte Svevac under 2021/2022 för all registrering av vaccinationer som görs inom Region Jönköpings län, kommunal elevhälsa samt privata vårdgivare inom vårdval. Historiska vaccinationsuppgifter i Svevac för invånare i Jönköpings län har migrerats till MittVaccin.

Under 2022 anslöts MittVaccin till 1177 Journalen.

Modul i 1177 Journalen Visas från  Kommentar Tjänstekontrakt
Vaccinationer

1990-talet (registrerade i Svevac)

2021 (MittVaccin)

Vaccinationer är registrerade digitalt sedan ca år 2002 inom regionen och ca 2012 inom kommunal elevhälsa i länet. Vaccinationer givna på infektionskliniken, länsjukhuset Ryhov, finns digitalt registrerade sedan tidigt 1990-tal. GetVaccinationHistory v2

Information som visas från Prorenata

Prorenata Journal är ett journalsystem för elevhälsans medicinska insats och används av samtliga kommunala skolor i Jönköpings län. Prorenata ersatte PMO under 2022. I samband med införandeprojektet migrerades historisk tillväxtdata från PMO till Prorenata.

Även elevhälsan hos Region Jönköpings läns naturbruksgymnasium (Tenhult och Stora Segerstad) använder ProReNata. Tillväxtdata från elevhälsan visas i 1177 journal från och med februari 2024. 

Modul i 1177 Journalen Visas från Kommentar Tjänstekontrakt
Tillväxt   Tillväxtkurva, vikt och tillväxtdata. GetObservations v3