Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd och behandling, Frågor och svar

Administration

Vart ska jag vända mig vid frågor?
Vid frågor om innehållet i ett enskilt program kan du kontakta den person som är kontaktperson/innehållsansvarig för programmet inom Region Jönköping.
Vem som är kontaktperson för vilket program hittar du på Sydöstra sjukvårdsregionens webbsida under respektive program. Gäller det en fråga om Stöd- och
behandlingsplattformen skickar du in ett ärende via It kundsupport tel. 14141 eller via Tjänstekatalogen.

Jag önskar få utbildning i Stöd och behandling, hur går jag till väga? 
För varje program som används inom Region Jönköping finns en kontaktperson/innehållsansvarig i din verksamhet eller regionala vårdgivaradministratören som ansvarar för utbildning i det specifika programmet.
Vem som är kontaktperson för vilket program hittar du på Sydöstra sjukvårdsregionens webbsida under respektive program.

För ny behörighetsadministratör i Stöd och behandling finns en online-utbildning i LOK (Lärande och kompetensportalen) som ska genomföras.
Länk utbildning Onlineutbildning för att bli behörighetsadministratör i Stöd och behandlingsplattformen (rjl.se) 

Jag önskar tillgång till Stöd och behandling, hur går jag tillväga?
På varje enhet som sedan tidigare använder ett stöd- eller behandlingsprogram finns en administratör som kan ge dig behörighet. VIKTIGT – UTBILDNING BEROENDE PÅ PROGRAM.
Om det är ett program som idag inte finns på enheten ta kontakt med din chef. När du fått ok kan du ringa till IT-kundservice eller skriva önskemålet i Tjänstekatalogen.  

Kan en privat vårdgivare använda sig av Stöd och behandling?  
Om den privata vårdgivaren har avtal med Region Jönköping får även den privata vårdgivaren nyttja Stöd och behandling.   

Jag och min mottagning vill börja använda och erbjuda våra patienter Stöd och behandling, hur gör vi? 
Kontakta oss via Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice på 14141 om er verksamhet vill komma igång och börja använda Stöd och behandling. Se mer på Stöd och behandlings websida 1177 Stöd och behandling-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Hur går gallring till i Stöd och behandling?
För att kunna gallra avslutade moment i Stöd och behandling behöver man ha behörigheten ”Dataadministratör”. https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=29076

Varför behöver vi gallra?
Stöd och behandling är inte klassat som ett journalsystem och därför måste invånares personuppgifter raderas (gallras) inom två år från det ett stöd- eller behandlingsprogram startat.
Personer med rollen dataadministratör i Stöd och behandling ansvarar för att gallra moment. Rutiner för detta ska finnas i verksamheten. Rekommendationen är att gallra avslutade moment regelbundet, t.ex varannan månad. 

Behörighetsfrågor

Jag är administratör i Stöd och behandling och undrar hur jag gör för att lägga upp personal på min mottagning i Stöd och behandling?
I manualen Stöd och behandling: behörighetsadministratör och dataadministratör finns information om hur du lägger upp ny personal på enheten i Stöd och behandling.

Vi har en ny kollega som också ska vara administratör i Stöd och behandling. Kan ni hjälpa oss att lägga upp denna person i plattformen?D
en som är behörighetsadministratör på er enhet är den som lägger upp nya kollegor på er enhet. Se manual Stöd och behandling: behörighetsadministratör och dataadministratör.
Om behörighetsadministratör i Stöd och behandling saknas på enheten så gör ett ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice på 14141.

För ny behörighetsadministratör i Stöd och behandling finns en onlineutbildning för detta i LOK som ska genomföras.
Länk utbildning Onlineutbildning för att bli behörighetsadministratör i Stöd och behandlingsplattformen (rjl.se)

Hur aktiverar jag en behandlare i Stöd och behandling som tidigare inaktiverats?
Som behörighetsadministratör i Stöd och behandling går du in under fliken ”Personal”, klickar på fliken "Inaktiva" och väljer att aktivera personen igen.  

Hur får jag behörighet till Stöd och behandling?
Efter att du genomfört utbildning så ger er egen verksamhets behörighetsadminsitratör dig behörighet till plattformen.

Behörighetsadministratör försöker lägga behörighet på medarbetare och får felmeddelande ”Användaren med hsaid: SE2321000040-XXXX finns redan på enheten med hsaid: SE2321000040-XXXX”.
Användaren som behörighetsadministratören försöker lägga till finns redan tillagd eller har sannolikt haft behörighet tidigare på enheten. Går då att hitta i fliken ”Personal” vidare till fliken ”Inaktiva”, klicka på ”Aktivera”.

Om det endast är en administratör på mottagningen och denna blir sjuk, hur gör vi då?  Verksamhetschefen får utse en ny behörighetsadministratör och skicka in ett ärende via Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice på 14141.
Varje enhet måste ha minst en administratör som har rollen behörighetsadministratör.  Behörighetsadministratören är den enda som kan tilldela behörigheter i Stöd och behandling till personer på enheten, t ex behandlare eller andra administratörer. Därför kan det vara bra att mer än en person har denna roll. 

Hur går jag till väga för att få behörighet till övningsmiljön i Stöd och behandling?
För att få behörighet till övningsmiljön i Stöd och behandling gör ett ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice på 14141. Ange i ärendet att det är till övningsmiljön i Stöd och behandling du vill ha behörighet till samt uppge HSA-id.

Kan behandlare i Stöd och behandling återöppna en avslutad patient?
Nej, det går inte att återöppna ett avslutat behandlingsprogram/moment.

Programspecifika frågor

Hur gör jag för att få tillgång till ett specifikt Stöd- och behandlingsprogram?
För alla program krävs utbildning. Kontakta kontaktperson för aktuellt program för mer information. Kontaktpersonen finns i din verksamhet alternativt Vårdgivaradministratören.

Vad är ett moment? 
Moment är samma sak som ett program i Stöd- och behandlingsplattformen. Ordet används enbart internt, program används i dialog med invånaren.

Hur gör jag för att överlämna ett moment till en annan enhet?
Se manual Överlämning av moment mellan enheter.

Var hittar jag utbildningsfilmen för Min Vårdplan Cancer?
Utbildningsfilmen för Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling hittar du i LOK.
Länk: Onlineutbildning för dig som ska arbeta i Min vårdplan cancer (rjl.se)

Patienten kan inte spara det hon registrerar i sovhjälpens sömndagbok. I behandlarens vy ser det ut som patienten ej skrivit något förutom en rad där det står nåt obegripligt.
Det vanligaste är att den som fyller i missar något som krävs för att det ska bli rätt. Man måste skriva i rätt format med rätt skiljetecken.
 -Det kan också vara bra att testa olika webbläsare tex Google Chrome.
-Det kan även vara värdefull att vid kontakt med patienten tillsammans fylla i, tex via telefon/på video. Det kan ibland behövas, även om patienten tycker att den gjort rätt så kan det vara bra att gå igenom stegvis för ibland har ändå något missats. 
-Om felet kvarstår skicka ett ärende till förvaltningen via Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice på 14141.

Är det någon avgift för invånaren för att genomföra  Stöd och behandling?
Nej, i Region Jönköpings län har politikerna beslutat att det är avgiftsfritt för invånaren.

Tekniska frågor

Det står ”Ett fel har inträffat vid inloggningen” när jag försöker logga in i Stöd och behandling.

 1. Ta ut SITHS-kort/e-tjänstekort.
 2. Eventuellt rensa ”cacheminnet” i webbläsaren (se nedan).
 3. Stäng webbläsaren helt och öppna den igen.
 4. Stoppa in kortet och logga in på nytt.

Rensning av webbläsarens cacheminne:

 1. När du har webbläsaren öppen tryck kortkommando (ctrl+shift+delete).
 2. Ta bort/rensa webbhistorik.
 3. Stäng webbläsaren och öppna den igen och prova att logga in.
 4. Ibland behöver detta upprepas flera gånger och ibland behöver man även starta om datorn.
 5. Om du fortfarande inte kan logga gör ett i ärende Tjänstekatalogen eller ring IT Kundservice på 14141.

Det står ”Webbsidan kan inte visas” när jag försöker logga in i Stöd och behandling.

 1.  Stäng ner webbläsaren.
 2. Ta ut SITHS-kort/e-tjänstekort.
 3. Sätt i kortet på nytt.
 4. Högerklicka på NetID-ikonen nere till höger, välj Läs in kortet på nytt.
 5. Avvakta cirka en minut så att kortet hinner läsas in ordentligt.
 6. Gå därefter in på inloggningssidan och testa att logga in på nytt.
 7. Om felet kvarstår, starta om datorn och prova på nytt.
 8. Testa att logga in på en annan dator, om det fungerar så ligger felet lokalt på datorn. Lägg ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT Kundservice på 14141.

Det står ”Sidan finns inte”/”Något gick fel, underliggande tjänster svarar inte”/”Något gick fel formulärmotorn verkar inte svara” när jag är inne och jobbar i Stöd och behandling.

 1. Ladda om sidan genom att trycka F5 eller ctrl F5
 2. Logga ut och stäng webbläsaren
 3. Logga in på nytt i Stöd och behandling eller Designverktyget
 4. Om problemen kvarstår lägg ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT Kundservice på 14141.

Checklista rensa cache:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/3062403/Checklistor+och+lathundar

Inloggning

Kan jag som behandlare logga in i SOB från externt nätverk?
Ja, det krävs bara att du har ett fungerande SITHS-kort (och NetiID installerat) med kortläsare kopplat till den dator du sitter vid (Du ska ej logga in via Citrix).

Vilken webbläsare behöver jag använda när jag ska logga in i Stöd och behandling?
Du ska använda Edge eller Google Chrome. Internet explorer fungerar inte. 

Invånare

Kan en förälder logga in som ombud på sina barns personnummer i Stöd och behandling?
Ja, vårdnadshavare kan hantera stöd- eller behandlingsprogram som startats på barn upp till 13 år via ombudsfunktionen.  Om ombudsfunktion behövs, beror på i vilket syfte som stöd- och behandlingsprogrammet ska användas. Funktionen behövs om t ex 
vårdnadshavare ska utföra ärenden åt barn som barnet själv inte kan utföra.  

Går det att starta ett Stöd och behandlingsprogram på en invånare som är skriven i en annan region?
Ja, det fungerar att starta moment på patient som är skriven i ett annat län. Det krävs att enheten har betjäningsområde ”Hela landet”. Denna inställning ska alla enheter ha, då man har rätt att söka öppenvård i hela landet. Om enheten har en annan inställning så är det den lokala administratören för Personalverktyget 1177 som kan ändra detta.

Hur kommer invånare åt sitt stöd- eller behandlingsprogram?
Patienten får tillgång till e-tjänsten Stöd och behandling via säker inloggning på 1177. Används appen kan en favorit skapas. Att få stöd, behandling och utbildning på nätet - 1177

Vilka program har Region Östergötland tillgång till att använda i Stöd och behandling?Klicka på följande länk för att se vilka stöd- och behandlingsprogram som används i sydöstra sjukvårdsregionen. https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/digital-utveckling/designstudion/stod-och-behandlingsprogram/ 
Klicka sedan på programmets namn för att se vilka regioner som använder programmet.

Kan min patient som är utomlands fortsätta att jobba med momentet i Stöd och behandling?
Tekniskt sett är det möjligt att logga in via 1177 e-tjänster med sitt BankID även utomlands. Men det är viktigt att ta hänsyn till patientsäkerheten och huruvida detta är en lämplig åtgärd. En del högriskländer är blockerade.

Invånare kommer inte in i Stöd och behandling?
Om en invånare har problem med tekniken, exempelvis inloggning, ska de vända sig till den nationella supporten på 1177.se.
Telefon: 0770 - 72 00 00 alla dagar klockan 06:00-22:00 eller via webbformulär på 1177.se. Sök på Support e-tjänster

Kan invånare med skyddade personuppgifter få tillgång till Stöd och behandling? 
Ja, invånare med skyddade personuppgifter kan få tillgång till stöd och behandling.
Invånare kan dock inte agera ombud och utföra ärenden åt ett barn som invånaren är vårdnadshavare för om invånare eller barnet har skyddad identitet.

Kan invånaren arbeta eller skicka meddelanden i Behandlingsprogrammet/Momentet om jag som behandlare sätter det i ”vidmakthållande läge”?
Nej, invånare kan inte kommunicera eller skriva i ”vidmakthållande läge” då det bara är ett läge för invånaren att kunna repetera behandlingsprogrammet/momentet.

Övrigt

Hur sker logguppföljning?
Varje verksamhet med Stöd och behandlingsprogram ska regelbundet genomföra loggtagning själva. Loggtagningen går alltså ännu inte under central loggfunktion.
Hur ofta det ska göras bestäms av verksamhetschefen som också delegerar till personal som ska ta loggarna.
Vanligast är att man tar på två slumpvis vald personal och två slumpvis valda patienter en gång per månad men det är som sagt chefen som bestämmer detta.

Är stöd och behandling kopplat till Cosmic?
Nej det finns ingen koppling till Cosmic. Dokumentationen i journalen sker manuellt. Verksamheten måste ha rutiner för journaldokumentation för de Stöd och behandlingsprogram som bedrivs på enheten.

Kostar det något för invånaren att få Stöd och behandling?
Nej, Politiker i Region Jönköpings län har beslutat att Stöd och behandling ska vara konstnadsfritt för invånaren.

Får verksamheten någon ersättning för de invånare som får program?
När Stöd och behandling infördes fanns de första åren en "morot" i form av statligt ekonomiskt bidrag beräknat på de invånare som fick Stöd och behandlingsprogram tilldelat. Nu är detta bortttaget. Ersättningen ingår i den allmänna summa pengar som verksamheten får baserat på demografi etc.

Vi vill köpa in ett program från en annan region hur går vi till väga?
Om en annan region tagit fram ett program som skulle kunna vara intressant att använda i Region Jönköping, kontakta förvaltningen via ett ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice 14141.

Vi har en idé till ett stöd och behandlingsprogram, vart vänder vi oss?
Kontakta förvaltningen via ett ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice 14141.

Vi har förbättringsförslag på ett program, vart vänder vi oss?
På sydöstra sjukvårdsregionens webbplats finns kontaktpersoner för alla program i sydöstra regionen. Ta kontakt med kontaktpersonen eller kontakta förvaltningen via ett ärende i Tjänstekatalogen eller ring IT kundservice 14141.