Navigera till sidans huvudinnehåll

Minimera olämplig polyfarmaci

Sammanfattning

 • Alla läkare, i primärvård och specialistsjukvård, har ansvar att minimera olämplig polyfarmaci.
 • Vid alla nya ordinationer ska indikation, behandlingsmål, planerad behandlingstid och uppföljning dokumenteras i patientens journal, eftersom de är centrala vid ställningstagande om fortsatt behandling. Detta är särskilt viktigt för läkemedel vid smärta och sömn, beroendeframkallande läkemedel samt för protonpumpshämmare.
 • Involvera patienten i den mån denne önskar, kan och förmår.

Bakgrund

Nationella mätningar visar att Region Jönköpings län ligger fortsatt högt avseende 10 eller fler läkemedel hos äldre personer (> 75 år). Lokalt analysarbete inom Region Jönköpings län har visat att det finns flera bidragande förklaringar till länets höga siffror. Det har t.ex. traditionellt funnits en förhållandevis frikostig receptförskrivning av läkemedel som kan klassas som egenvårdsläkemedel och som i andra regioner inte förskrivits på recept. Hög polyfarmaci har också bedömts bero på en god förebyggande behandling av kronisk sjukdom. I mätningar avseende undvikbar sjukhusvård ligger Region Jönköpings län historiskt sett bättre än genomsnittet i riket.

Så kallad polyfarmaci, vanligen definierat som samtidig behandling med fem eller fler läkemedel, är vanligt hos äldre personer men förekommer även hos andra. Bakgrunden till polyfarmaci är komplex och inte självklart alltid negativ. Numera diskuteras därför polyfarmaci i termerna lämplig respektive olämplig polyfarmaci:

Lämplig polyfarmaci

Definieras som läkemedelsbehandling till personer med komplexa eller flera tillstånd, där läkemedelsbehandlingen har optimerats och där ordinationerna är i linje med nationella riktlinjer och evidensbaserad vård.

Olämplig polyfarmaci

Definieras som läkemedelsbehandling där ett eller flera läkemedel som är ordinerade saknar aktuell indikation, inte har en evidensbaserad indikation eller inte bidrar till att avsedda behandlingsmål uppnås.

Socialstyrelsen har till exempel tagit fram stöd till förskrivare, övrig hälso- och sjukvårdspersonal och patienter för att minska olämplig polyfarmaci, tex ”Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation ofta saknas eller är oklar”. Dit hör bland annat smärtläkemedel, protonpumpshämmare och psykofarmaka (lugnande, antidepressiva, neuroleptika).

Mål

För Region Jönköpings län är målet att minska olämplig polyfarmaci till samma nivå som riket.

Utvärdering

På tertial-basis följs mätetal på kommunnivå, vårdcentralsnivå samt på kliniknivå. Dessutom görs ett antal kvalitetsmätningar med avseende på dokumentation av läkemedel i journal.

Läkemedelsgrupper att följa initialt:

 • Läkemedel med antikolinerg effekt (tex inkontinensläkemedel)
 • Lugnande (tex bensodiazepiner)
 • Neuroleptika
 • Opioider
 • COX-hämmare
 • Vissa hjärtläkemedel (tex furosemid)
 • Protonpumpshämmare

Arbetssätt

Förskrivare

 • vid ny ordination av läkemedel - dokumentera indikation, behandlingsmål, planerad behandlingstid och uppföljning i patientens journal (läkemedelsplan)
 • läkare ansvarig för uppföljning av läkemedelsbehandlingen ska anges
 • ompröva och ifrågasätt fortlöpande tidigare ordination med särskilt fokus på otydlig indikation och/ eller behandlingsmål som saknas eller inte uppnåtts
 • ompröva och ifrågasätt läkemedel vid all receptförnyelse, så slentrianmässig receptförnyelse minimeras
 • uppmärksamma risk för farmakokinetiska och farmakodynamiska interaktioner mellan läkemedel samt behov av dosanpassning till äldre personer.

Patienter, närstående och sjuksköterskor

 • ifrågasätt läkemedel med otydlig indikation, oklar behandlingseffekt eller biverkan.

Stöd

 • Information och utbildning till läkare och sjuksköterskor kring:
  • Preparatgrupper som av Socialstyrelsen omnämns som ”Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation ofta saknas eller är oklar”
  • Problematik och risker kring olämplig polyfarmaci
  • Läkemedelsberoende
 • Framtagna material (t.ex. Lathund – Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre samt Behandlingsrekommendationer – Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre)
 • Farmaceut-stödda läkemedelsgenomgångar med fokus på indikation, behandlingsmål, planerad behandlingstid och utvärdering.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2023-02-23

Version

1.0

Handlingstyp

Policy

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mårten Lindström

Dokument-ID

260746

Källa

Evolution