Navigera till sidans huvudinnehåll

Mål för hjärt-lungräddning (HLR) i Region Jönköpings län

Mål för Hjärt-lungräddning Region Jönköpings Län

Personer som vistas på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo Sjukhus och som får ett hjärtstopp skall ges en optimal behandling enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR) och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

 

Mål för hjärtstoppsbehandling inom sjukvården:

 • larm inom 1 minut
 • start av HLR inom 1 minut
 • defibrillering inom 3 minuter vid VF/VT
 • uppföljning av all utförd hjärtstoppsbehandling

 

För att nå behandlingsmålen krävs:

 

 • utbildad personal
 • en väl fungerande larmorganisation
 • snabb tillgång till defibrillator och akututrustning
 • följsamhet till medicinska riktlinjer
 • följsamhet till etiska riktlinjer för HLR
 • följa måluppfyllelse via Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

 

Kvalitetssäkring

HLR-koordinatorn tillsammans med medicinskt ansvarig läkare (HLR-läkare) ansvarar för:

 • att alla inträffade hjärtstopp på sjukhuset följs upp i Nationella hjärt-lungräddningsregistret
 • att larmorganisationen är välfungerande
 • att enhetliga rekommendationer för adekvat utrustning finns
 • utbildning av HLR-instruktörer, i detta ingår rätt nivå i HLR, TUB (tidig upptäckt och behandling) och SMART.
 • att det finns en etisk policy för när hjärt-lungräddning är medicinskt motiverad
 • Att regelbundet utvärdera HLR-verksamhetens behandlings och utbildningsmål

HLR-koordinatorn är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom akutsjukvård såsom akutmottagning, anestesi, intensivvård, HIA eller ambulanssjukvård. Ska vara instruktör i A-HLR vuxen samt huvudinstruktör i S-HLR vuxen och barn. HLR-koordinatorn har en stödjande, coachande funktion och ska stödja HLR-instruktörerna i deras arbete samt vara lyhörd för eventuella problem som uppstår inom organisationen. Regionen har också en HLR ansvarig läkare på våra tre respektive sjukhus. HLR ansvarig läkare ska ha en bred förankring i verksamheten och har ett gott samarbete med HLR-koordinatorn.

 

HLR-instruktörers uppgifter:

 • genomföra grund-eller repetitionsutbildning av nyanställda
 • genomföra repetitionsutbildning 2 gånger/år, dock minst 1 gång/år för samtliga på arbetsplatsen
 • registrera all HLR-utbildning (grund- och repetitionsutbildning) i HLR-rådets utbildningsportal
 • registrera all HLR-utbildning, grund- och repetitionsutbildning i sjukhusets eget utbildningsregister, Lärande- och Kompetensportal (LOK)
 • rapportera resultat av all utbildningsaktivitet till närmaste chef
 • ansvara för arbetsplatsens akututrustning enligt checklista
 • utbilda i hur arbetsplatsens akututrustning återställs och kontrolleras efter användning
 • instruera hur hjärtstopp registreras i Svenska Hjärt-lungräddningsregistret
 • vid rapporterad avvikelse i samband med hjärtstopp bör HLR-koordinatorn kontaktas
 • ansvara för den egna kompetensutvecklingen genom kontinuerlig uppdatering via HLR-rådets hemsida www.hlr.nu samt närvara på HLR-koordinatorns lokala träffar på sjukhuset och delta i HLR-rådets nationella kongresser
 • att vara kvalitetsmedveten och följa de standardiserade utbildningsprogrammen enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning samt känna till Regionens mål gällande HLR
 • ansvar för att all sjukvårdspersonal på sin arbetsplats är utbildade i TUB, Tidig upptäckt och behandling.
 • Att använda sig av SMART, ett simuleringskoncept som innebär kortare scenarion med reflektion på sin enhet med representativa team för verkligheten.
 • samarbete mellan arbetsledning och HLR-instruktör krävs för planering av utbildning och hur personal som inte uppnår godkänd nivå handläggs.

 

Mål för utbildning av sjukvårdspersonal

 • all sjukvårdspersonal med patientkontakt är utbildad i S-HLR för vuxna
 • alla sjuksköterskor och läkare inom anestesi, intensivvård, kardiologi, akutmottagning och ambulanssjukvård är utbildade i A-HLR vuxen
 • läkare och sjuksköterskor på barnvårdenheter, akutmottagning, ambulanssjukvården, anestesi och intensivvård ska vara utbildade i A-HLR Barn
 • övrig personal som arbetar på enheter som vårdar barn ska vara utbildade i S-HLR Barn
 • läkare och sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård, anestesi, hjärtintensiv och akutmottagning ska ha möjlighet att gå ALS (Advanced Life Support).
 • repetitionsutbildning genomförs varje halvår för att bibehålla hög kvalitet, minimum 1 gång/år
 • alla övriga anställda inom sjukvården är utbildade i HLR och tränar HLR, alternativt Första Hjälpen varje år
 • all utförd HLR-utbildning registreras i HLR-rådets Utbildningsportal
 • all HLR-utbildning ska registreras i Lärande och kompetensportalen (LOK) from 2015- 01- 01, detta för att få en bättre överblick över utbildnings läget på sjukhuset och i länet och för att kunna få ut jämförbar statistik.
 • all sjukvårdspersonal med patientkontakt ska vara utbildade i TUB
 • varje enhet ansvarar för att ha egna instruktörer, beroende på arbetsplatsens storlek kan antalet instruktörer variera
 • varje enhet använder sig av SMART då detta simuleringskoncept ger möjligheter för vårdenheterna att utvecklas i sin förmåga att samarbeta och kommunicera.
 • det är verksamhetschefen eller av denne utsedd medicinskt ansvarig som ytterst ansvarar för att vården vid ett hjärtstopp bedrivs på ett korrekt sätt

 

Ryhov  Höglandssjukhuset Eksjö  Värnamo

Sofia Nijm  Karl Janusch   Karl Theander

Joakim Pellnor  Emma Hugosson  

2023-04-03

 

 

 

Datum:

 

 

Referenser: Hjärtstopp inom sjukvården, organisation av HLR-Verksamhet, Hjärtstopp i sjukvården - HLR-rådet 2023-02-08.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Mats Bojestig

Version

0.1

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Dokument-ID

284923

Källa

Evolution