Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Dessa riktlinjer gäller vid diarré/kräkningar av oklar orsak och vid bekräftad tarmsmitta som inte är orsakad av Clostridier eller Calicivirus (vinterkräksjuka). Vid misstanke om, eller bekräftat fall av Clostridieinfektion eller vinterkräksjuka gäller särskilda vårdhygieniska råd.

Bakgrund

Tarminfektioner kan orsakas av både bakterier, virus och parasiter. De vanligaste symtomen är diarréer och/eller kräkningar. Risken för smittspridning är stor hos en person som har diarré eller kräks och det gäller därför att handla rätt redan innan man säkert vet vad som orsakat symtomen. Smittspridning sker via direkt eller indirekt kontakt då smittan utsöndras från tarmen och når munnen. Detta sker vanligtvis via våra händer eller mat och dryck. Droppsmitta är också möjligt vid kräkning.

Skärpta hygienrutiner

Vid kontakt med vårdtagare med misstänkt eller konstaterad tarminfektion ska all personal tillämpa skärpta hygienrutiner.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter vårdtagarkontakt eller kontakt med ytor i vårdtagarens omgivning. Torka händerna ordentligt torra. Desinfektera därefter händerna med handdesinfektionsmedel.
  • Använd plastförkläde vid direkt kontakt med vårdtagare och vid bäddning.
  • Använd långärmat förkläde och handskar vid kontakt med kräkningar och diarréer.
  • Använd munskydd och visir/skyddsglasögon nära vårdtagare som kräks.
  • Ta bara in nödvändig utrustning och materiel på vårdrummet.

Vårdtagarens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handtvätt med tvål och vatten före måltid och efter toalettbesök. Hjälp vårdtagare som inte klarar att sköta handhygienen.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med diarré och/eller kräkningar ska ha eget rum med egen toalett och dörren till vårdrummet ska hållas stängd. De ska inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen. Var uppmärksam på symtom hos personer som samvårdats med den som insjuknat med symtom på tarmsmitta.

Städning, rengöring och desinfektion

Informera städpersonal. Städa först rum där vårdtagare utan symtom på tarmsmitta vårdas.

Daglig städning hos vårdtagare fram till smittfrihet

Rengör dagligen tagytor i vårdtagarens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Övriga ytor städas med fuktad mikrofiberduk. Det är viktigt att gnugga ytan mekaniskt för att minska mängden mikroorganismer.

Städutrustningen ska desinfekteras efter varje vårdrum.

Punktdesinfektion

Torka upp spill av kroppsvätskor och punktdesinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.

Slutstädning

Efter smittfriförklaring eller utskrivning ska ”vanlig” slutstädning ske.

För instruktion om hur slutstädningen ska gå till, se Vårdhygienisk riktlinje – Städning.

 Rengöring av flergångsmateriel och hjälpmedel

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara vårdtagarbunden. Hjälpmedel som används av flera vårdtagare eller ska återlämnas, ska rengöras och desinfekteras noggrant med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt mellan patienterna. Material som tål värme rengörs och desinfekteras direkt i disk- eller spoldesinfektor.

Tvätt

Lägg smutstvätt direkt i tvättsäck på rummet. Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten. Stoppa den vattenlösliga tvättsäcken i en vanlig tvättsäck och låt det rosa plastbandet hänga ut.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i påse och förslut påsen på rummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i en behållare för smittförande avfall. Lagra inte avfallssäckar i vårdrum eller desinfektionsrum.

Mathantering

Använd vanligt porslin och bestick till vårdtagare med diarré och/eller kräkningar. Bär använd matbricka direkt till diskmaskin eller brickvagn. Servera vårdtagare all mat på rummet.

Behandling/undersökning på annan enhet

Nödvändig medicinsk behandling, omvårdnad eller vårdplanering får inte undanhållas vårdtagare med symtom på tarmsmitta. Medicinskt ansvarig bedömer behovet. Informera alltid mottagande enhet.

Transporter

Vårdtagare som har symtom på tarmsmitta och som behöver transporteras ska få rena kläder och rengjord och renbäddad säng. Beredskap ska finnas för att hantera diarrér och kräkningar under transporten. Mottagande enhet ska vara informerad och förberedd på att ta emot vårdtagaren.

Samtransportera inte smittsam vårdtagare tillsammans med andra vårdtagare vid sjukresa. Informera vid beställning av sjukresa om att vårdtagaren har en pågående tarminfektion. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta vårdtagaren bär på.

Besökare

Undvik besök till vårdtagare med symtom på tarmsmitta för att inte i onödan riskera att besökare utsätts för smittrisk. Besök som bedöms särskilt angelägna får ske, men besökare ska då informeras om vikten av god handhygien och att handtvätt med tvål och vatten ska ske före handdesinfektion. Besökare och personliga assistenter som deltar i omvårdnaden av vårdtagaren ska följa de skärpta hygienrutinerna fullt ut.

Vårdpersonal

Vårdpersonal som får symtom på tarmsmitta (diarré, illamående eller kräkning) ska omedelbart gå hem. Vårdpersonal som har anhöriga med tarmsmitta får arbeta så länga de själva känner sig friska.

Smittfriförklaring

För de flesta tarmsmittor gäller att vårdtagaren måste ha varit stabilt symtomfri under 48 timmar för att kunna smittfriförklaras. Kontrollprov ska inte tas för någon tarmsmitta för att ta ställning till om isoleringsvården kan hävas. Har patienten varit stabilt symtomfri avseende diarréer och/eller kräkningar i minst 48 timmar kan patienten samvårdas med andra, även om det rör sig om en smitta som kräver kontrollprov för att återgå i arbete. Låt vårdtagaren duscha och få rena kläder och nya sängkläder.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karoline Johansson

Gäller från

2022-09-09

Version

6.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

103108

Källa

Evolution