Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för Basal hygien i kommunal vård och omsorg i Jönköpings län

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Personligt hygienansvar

Du som personal kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera den du ger vård och omsorg eller dina arbetskamrater. Den du vårdar är oftast på grund av sjukdom, ålder eller behandling mer infektionskänslig än dina friska arbetskamrater.

Om du har ett infekterat sår, nagelbandsinfektion, handeksem eller psoriasis på händer eller underarmar ska du alltid rapportera det till närmaste chef som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Har du diarré och/eller kräkning eller andra tecken på mag-/tarminfektion ska du inte arbeta.

Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra smittvägar för indirekt kontaktsmitta och det är därför viktigt att du följer de regler som finns och alltid är noga med din personliga hygien när du arbetar i vård och omsorg.

Klädregler

Personal kan i sitt arbete överföra smitta från vård- och omsorgstagare via sina kläder. Arbetskläder, d.v.s. de kläder som används i vård- och omsorgsarbete under arbetstid, bör tillhandahållas av arbetsgivaren. Oavsett om det är arbetsgivaren eller den enskilde som bekostar dem gäller nedanstående:

 • Arbetskläderna får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock bäras vid färd mellan dessa.
 • Arbetskläderna ska bytas dagligen samt snarast möjligt då de blivit våta eller förorenade.
 • Arbetskläderna ska ha en kort ärm som slutar ovanför armbågen för att möjliggöra en korrekt handdesinfektion. Kortärmad t-shirt får användas under arbetskläderna.
 • Arbetskläderna tvättas företrädesvis i en kontrollerad och kvalitetssäkrad process på tvätteri eller i annat fall på arbetsplatsen. Arbetskläderna som tvättas på arbetsplatsen ska tvättas i lägst 60 grader och torkas i torkskåp eller torktumlare.
 • Arbetskläderna ska förvaras så att dess renhet bibehålls fram till användandet.

Ta del av din kommuns klädpolicy och lokala rutiner för att få veta mer hur det fungerar med arbetskläder, ombyte, tvätt och förvaring av rena arbetskläder.

Händer

För att skapa förutsättning för en fullgod handhygien krävs:

 • Kortklippta naglar
 • Naglar fria från nagellack, nageldekorationer eller andra konstgjorda material
 • Händer och underarmar som är fria från plåster och stödskenor eller liknande

Var rädd om dina händer. Använd handkräm i samband med längre rast eller efter arbetspassets slut för att förebygga torra och nariga händer. Hel hud är ditt bästa skydd mot smittämnen.

Smycken

Ringar, armband eller armbandsklocka får inte användas, liksom piercing på händer och underarmar. De samlar mikroorganismer och hindrar en god handhygien. Halsband eller andra smycken som används får inte hänga ned i arbetsfältet.

Smycken i piercade hål utgör en smittkälla om hålet är infekterat. Vid infektion kontakta din chef.  Vid hantering av livsmedel gäller livsmedelslagstiftningen. Enhetschef eller motsvarande beslutar om vilka riktlinjer som gäller på din arbetsplats.

Hår

Långt hår och skägg ska fästas upp så det inte hänger ned i arbetsfältet. Om huvudduk används ska den fästas så den inte lossnar, nedhängande delar ska vara instoppade i halslinningen. Huvudduken ska vara synligt ren.

Skoskydd

Skoskydd ger ingen vårdhygienisk vinning för personal, men kan inom ordinärt boende användas av andra orsaker. Desinfektera händerna i direkt anslutning till att du tagit på och tagit av skoskydden.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal som utför vård och omsorgsmoment, överallt där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta baseras på Socialstyrelsens bindande föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg (M och S).  Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien, dvs alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt
 • Handskar
 • Skyddskläder
 • Ibland stänkskydd – visir, eller skyddsglasögon och munskydd eller andningsskydd

Handhygien

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Därför är god handhygien vårt enklaste, billigaste och mest effektiva sätt att förebygga smittspridning.

Handdesinfektion

Desinfektera händerna med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som är godkänt enligt SS-EN 1500. Handdesinfektion utförs för att avdöda mikroorganismer och därmed bryta smittvägen.  Handdesinfektionsmedlet är återfettande och förhindrar att huden torkar ut.

Utför handdesinfektion:

 • före och efter alla vård- och omsorgsmoment, även då du ska använda handskar.
 • före rent arbete och efter orent/smutsigt arbete.

Gör så här:

 • Kupa handen och fyll den med handdesinfektionsmedel, ca 2-4 ml.
 • Gnid in medlet över hela händerna, den mekaniska bearbetningen är viktig.
 • Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med handlederna och en bit upp på underarmarna om behov föreligger.
 • Fortsätt gnida tills huden åter känns torr.

Bild på hur du utför handdesinfektion

Handtvätt

Tvätta händerna med flytande tvål och vatten

 • om händerna är synligt smutsiga eller känns kladdiga
 • efter kontakt med vård- och omsorgstagare som har kräkningar eller diarré
 • om händerna blivit nedsmutsade med kroppsvätskor

Torka händerna torra med engångspapper och avsluta med handdesinfektion. Då alkoholbaserade handdesinfektionsmedel inte har fullgod effekt på vissa tarmvirus och sporer, som kan ge magsjuka, krävs handtvätt med tvål och vatten, efter kontakt med vård- och omsorgstagare med diarré och kräkning.

Handskar

Använd handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med urin, avföring, kräkning, blod och sekret, samt vid smutsigt arbete. Handskarna minskar nedsmutsningen av personalens händer, så att handdesinfektionsmedlet kan ha fullgod effekt. Handskar utgör ett mekaniskt skydd vid stickskada.

 

Handskas rätt med handskar:

 • Desinfektera alltid händerna före du tar fram handskar (vård- och omsorgstagaren garanteras då en ren handske på utsidan och handskarna i förpackningen behåller sin renhetsgrad).
 • Berör inte omväxlande smutsigt och rent. Byt handskar mellan olika vård- och omsorgsmoment, även hos samma vård- och omsorgstagare. Sprita inte handskar!
 • Tänk på att handskar blir förorenade vid vård- och omsorgsarbete och sprider smitta på samma sätt som en smutsig hand.
 • Byt handskar mellan varje vård- och omsorgstagare.
 • Kasta handskarna direkt efter användning.
 • Desinfektera händerna efter att du tagit av dig handskarna.

Utsätt inte händerna för handskar längre tid eller oftare än nödvändigt, eftersom huden luckras upp under en tät handske och medför ökad risk för hudbesvär.

Val av handskar

Välj rätt handske för det arbetsmoment du utför. Handsken ska ha rätt storlek för att passa din hand. Plasthandskar kan användas för korta arbetsmoment, t.ex. hantering av smutstvätt, byte av urinuppsamlingspåse. Undersökningshandskar av vinyl/nitril rekommenderas till vård- och omsorgsmoment som t.ex:

 • Injektioner
 • Blodprovstagning
 • Såromläggning
 • Hjälp med nedre toalett
 • Byte av inkontinenshjälpmedel
 • Sugning av luftvägar
 • Vid hantering av kemiska medel

Handskar av Nitril ger ett bättre skydd vid hantering av cytostatika och kemiska medel. Nitril har också hög motståndskraft mot punktioner eller revor och ger en tydlig indikation om detta trots allt skulle uppstå.

Plastförkläde

Plastförkläde ska användas vid de vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en helt eller delvis avklädd person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t ex hud och hudfragment).  Plastförkläde används i syfte att minska risken för överföring av smitta i vård- och omsorgsarbete.

Exempel på vård- och omsorgsmoment där plastförkläde bör användas:

 • Hjälp med personlig hygien och på- och avklädning
 • Bäddning
 • Hantering av smutstvätt
 • Byte av inkontinenshjälpmedel
 • Sugning av luftvägar
 • Omläggning av sår

Plastförklädet är engångs och slängs efter användning.

Långärmade plastförkläden ska finnas att tillgå vid specifika situationer, t.ex. där det förekommer stor risk för att personalens armar förorenas av kroppsvätskor eller vid vård- och omsorg av person med skabb.

Ev. avsteg från ovanstående ska godkännas av Medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun.

Stänkskydd

Använd visir alternativt skyddsglasögon i kombination med munskydd IIR vid vård- och omsorgsarbete som medför risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet. Munskydd är engångs och slängs efter användning. Desinfektera händerna efter du tagit av munskyddet. Se även Hantering av munskydd, praktisk anvisning för personal.

Stänkskydd bör användas vid exempelvis sugning av luftvägar.

Andningsskydd

Andningsskydd ska inte förväxlas med munskydd. Andningsskydd är avsedda att hindra små luftburna partiklar från att dras ned i luftvägarna och används vid nära kontakt med vård och omsorgstagare där det föreligger stor risk för luftburen smitta, som t ex öppen, obehandlad lungtuberkulos.  Andningsskyddet ska vara av klass FFP2 eller FFP3 (beroende på smitta) och det är viktigt att tänka på att det sluter tätt.  Andningsskyddet är engångs och slängs efter användning.

Utbildning i basala hygienrutiner och klädregler

All vård- och omsorgspersonal ska ha för verksamheten relevant kunskap i vårdhygien. Genomgång av basala hygienrutiner och klädregler ska ingå i enhetens introduktionsprogram för all ny personal och därefter regelbundet varje år. På Smittskydd Vårdhygiens hemsida har du tillgång till en e-utbildning om basal hygien i kommunal vård och omsorg.

På hemsidan finns också ett hygienkontrakt för arbetsgivaren att använda i samband med anställning, där arbetstagaren tar på sig att följa riktlinjerna.

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2022-09-12

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

93521

Källa

Evolution