Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdinformationshantering Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Höftledsartros

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Vårdförlopp Höftledsartros startar inom primärvården, vid misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros och avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, vid annan diagnos eller vid remiss till ortopeden för bedömning om kirurgi.

Handläggs enligt nationellt kliniskt kunskapsstöd för vårdförlopp Höftledsartros.

Sökord i Cosmic

Smärta VAS

Under sökordet Hälsoupplevelse.

Registrering mäts vid första besöket samt vid besök 4 veckor till 6 månader efter att första grundbehandlingsåtgärden registrerats. Mäter andel patienter som skattar sin höftsmärta minst en enhet förbättrad mellan besöken.

Sökordet planeras ersättas med Smärta NRS.

Aktivitetstid

Under det dynamiska sökordet* [D]Levnadsvanor finns undersökord för:

Fysisk_träning (antal minuter/vecka) samt

Vardagsmotion (antal minuter/vecka).

När dessa två sökord fyllts i beräknas aktivitetstid genom att trycka på knappen Beräkna under sökordet Aktivitetstid.

Registrering mäts vid besök 4 veckor till 6 månader efter att första grundbehandlingsåtgärden registrerats. Mäter andel patienter som uppnår minst 150 aktivitetsminuter.

 

* Dynamiska sökord är de som har ett [D] framför. Det öppnas genom att man väljer Ja och tabbar två gånger. Då kommer samtliga undersökord att visa sig.

 

Sökorden finns i mall Besök läkare och i mall Besök sjukgymnast samt ICF besök lång ny, Besök specialistsjuksköterska

Förutom journaldokumentation ska registrering i BOA göras för aktuella patienter i vårdförloppet höftledsartros. På sikt är målet att den strukturerade informationen ska kunna överföras automatiskt från Cosmic till kvalitetsregister.

Diagnos och åtgärdskodning

Journalanteckningarna måste alltid ha relevanta diagnoskoder registrerade för att kunna relatera journaldata till korrekt diagnos/vårdförlopp (i detta fall höftledsartros).

Diagnoskoder höfledsartros
M160 Primär koxartros, dubbelsidig
M161 Annan primär koxartros
M164 Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig
M165 Annan posttraumatisk koxartros
M166 Annan sekundär koxartros, dubbelsidig
M169 Koxartros, ospecificerad
M16- Höftledsartros

Åtgärdskodning, KVÅ-koder

Grundbehandlingen KVÅ-kodas enligt nedan. Används för att följa upp hur många patienter som fått grundbehandling och för att kunna följa effekterna av grundbehandlingen. Övrig KVÅ-kodning görs enligt ordinarie rutiner.

KVÅ-koder grundbehandling

Registrera minst en av KVÅ-koderna för information/undervisning:

Åtgärder

KVÅ-kod

Artrosskola

GB020

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning

GB019

Information och undervisning UNS

GB002

Information och undervisning riktad till patient

GB009

 

Samt minst en av koderna för träning:

Åtgärder

KVÅ-kod

Muskelfunktions- och styrketräning

QG003

Träning av fysisk prestationsförmåga

QD016

 

Rutiner

Verksamheten tar fram rutiner och lathundar för olika yrkesgrupper med ovanstående information som underlag.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Svensson

Gäller från

2023-02-17

Version

7.0

Handlingstyp

Manual

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Anna Svensson

Dokument-ID

191962

Källa

Evolution