Navigera till sidans huvudinnehåll

MRSA i förskolan, Region Jönköpings län

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Vad är MRSA?

Gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) är den vanligaste orsaken till variga infektioner i sår och bölder. Hos cirka hälften av befolkningen är gula stafylokocker en del av den normala bakteriefloran i näsa och svalg utan att orsaka infektion.

Infektioner med gula stafylokocker kan oftast behandlas med vanlig antibiotika.

Vissa stammar av gula stafylokocker har utvecklat motståndskraft mot antibiotika. De kallas MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus). Man kan vara bärare av MRSA i näsa och svalg utan att bli sjuk av dem. När infektioner orsakas av MRSA måste man använda andra preparat som inte alltid är lika effektiva och har fler biverkningar.

Hur smittar MRSA?

På senare år har det skett en ökning av antalet personer som rapporterats vara smittade med MRSA ute i samhället. Spridning sker via direktkontakt hud mot hud t.ex. via infekterade sår eller indirekt via förorenade ytor och föremål. Förskolan, där barn tillbringar mycket tid och är i nära kontakt med varandra och personalen, är en riskmiljö för smittspridning.

Risken att sprida MRSA till andra ökar vid symtomgivande infektion med MRSA. Risken ökar även om riskfaktorer som eksem, bölder, sår eller impetigo (svinkoppor) föreligger, oavsett om MRSA påvisats i aktuell hudskada eller ej.

När enbart bärarskap av MRSA i svalg och/eller näsa föreligger utan infektion eller någon av riskfaktorerna ovan bedöms risken för smittspridning som mycket liten.

Kan barn med MRSA vistas i förskola?

Barn som är MRSA-bärare utan pågående infektion och som inte har någon individberoende riskfaktor kan vistas i förskola. Barnet får då delta i alla aktiviteter.

Vid följande tillstånd ska barnet inte vara i förskola:

  • infekterade sår
  • impetigo
  • vätskande eksem

När det gäller luftvägssymtom orsakade av infektion, allergi eller överkänslighet samt när barnet behandlas med antibiotika för annan infektion än MRSA styr barnets allmäntillstånd om vistelse i förskola är lämpligt.

När det gäller förskolebarn med MRSA måste förhållningsreglerna vara utformade så att risken för smitta blir så liten som möjligt samtidigt som barnen måste få leva ett så normalt liv som möjligt.

Personal och övriga vårdnadshavare har ingen rätt att få kännedom om vilket barn som är smittat.

MRSA-positiva barn kontrolleras på Infektionskliniken. Hur länge en person är bärare av MRSA är individuellt. Ett barn som är hudfriskt kan ofta smittfriförklaras efter två negativa prov i följd med minst tre månaders mellanrum.

Hygienrutiner i förskola

Hygienråden till förskola med MRSA-positivt barn skiljer sig inte från hygienråden i allmänhet. Smittskydd Vårdhygien bistår med råd.

Se även Hygienråd i förskola

Se även Hygienråd vid infektionsutbrott i förskola

Lagar och föreskrifter

Smittskyddslagen

MRSA klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar (SFS 2004:168). Detta innebär att den smittade måste följa de förhållningsregler som den behandlande läkaren meddelar med stöd av smittskyddslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) krävs vårdnadshavarens medgivande för informationsutlämnande till förskola och skola.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Matilda Bragd

Gäller från

2023-09-11

Version

5.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Malin Bengnér

Dokument-ID

104349

Källa

Evolution