Navigera till sidans huvudinnehåll

Förskrivning av läkemedel till patient i sluten vård

Vid behov av läkemedel under vårdtid i sluten vård ska patienten i första hand få läkemedel från vårdenhetens läkemedelsförråd. Läkemedel rekvireras till vårdenheten och iordningställs, överlämnas eller administreras till patienten.

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård kan ske med patientens medgivande. Det kan göras när ett läkemedel fortsättningsvis ska användas i patientens hem (t.ex. erytropoetin, insulinpennor och inhalationer) men prövas ut under vårdtiden Patienten bekostar i dessa fall själv läkemedlet genom högkostnadsskyddet.

Användning av patientens egna läkemedel

Om patienten godkänner det, kan vårdpersonal eller patienten själv använda patientens egna läkemedel under vårdtiden, se Riktlinje för Självadministering på sjukhus. Patienten får ingen kostnadsersättning från vårdenheten för de använda läkemedlen.

Receptförskrivning när patient skrivs ut från sluten vård

Recept vid utskrivning

Recept skrivs på läkemedel som nyinsatts eller dosjusteras under vårdtiden och där behandlingen ska fortsättas i hemmet (undantag enligt nedan, ordination utan receptförskrivning). Om patienten i samband med utskrivning från sluten vård önskar förnyelse av recept på andra läkemedel än de som ändrats eller nysatts under vårdtiden, ska patienten i första hand hänvisas till sin ordinarie förskrivare. Förskrivning på recept av enstaka läkemedel som ”håller på att ta slut” kan göras av praktiska skäl. I dessa fall förskrivs en mindre förpackning med ett uttag.

Ordination utan receptförskrivning

I följande fall bör vårdenheten iordningställa och överlämna läkemedel till patient för fortsatt behandling i hemmet istället för att förskriva recept:

  • Om mer än 50-75 % av en läkemedelsbehandling har administrerats under vårdtiden. Till exempel om några ytterligare dagars behandling med smärtstillande läkemedel krävs post-operativt eller om en påbörjad kortison- eller antibiotikakur ska slutföras i hemmet.
  • Om den minsta förpackning som kan förskrivas på recept är för stor för tänkt behandlingstid, eller om startförpackning saknas för dyrare läkemedel, så att patienten kan pröva behandlingen en viss tid innan större förpackning hämtas ut.
  • Om läkemedel är upphandlat i sluten vård och behandling ska fortsätta i en kortare tid (max två veckor) hemmet i samband med vårdtillfället.
  • Om så kallad ”jourdos behövs för att täcka behovet tills patienten kan hämta ut receptförskrivet läkemedel på ett öppenvårdsapotek.

Ansvarig läkare ansvarar för att patienten får med sig ett skriftligt underlag på ordinationen, i första hand Cosmics läkemedelslista, där preparatnamn, styrka, dos, administreringssätt och behandlingstid framgår.

Ansvarig sjuksköterskan dokumenterar iordningställande och överlämnande enligt Riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel och rekommenderat arbetssätt ”Administrera eller Överlämna läkemedel i öppenvård eller vid hemgång från sjukhus.

 

Arbetssättet för iordningställande och överlämnande av läkemedel från vårdenhet ska vara beskrivet i vårdenhetens lokala rutiner för ordination och hantering av läkemedel. Ett förslag på rutin för iordningställande och överlämnande av Innohep finns framtaget, se ”Iordningställande och överlämnande av Innohep på vårdenhet”.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2023-03-01

Version

4.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Mårten Lindström

Dokument-ID

115525

Källa

Evolution