Navigera till sidans huvudinnehåll

Förskrivning av läkemedel till patient i sluten vård

Patient inskriven i sluten vård ska i första hand erhålla läkemedel från vårdenhetens läkemedelsförråd under vårdtiden. Läkemedel rekvireras till vårdenheten och iordningställs, överlämnas eller administreras till patienten.

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård kan ske med patientens medgivande. Det kan göras när ett läkemedel, som ska användas i patientens hem, prövas ut under vårdtiden. Till exempel ny-ordination av erytropoetin, insulinpennor och inhalationer. Patienten bekostar själv receptet i dessa fall.

Användning av patientens egna läkemedel

Om patienten godkänner det, kan vårdpersonal eller patienten själv använda patientens egna läkemedel under vårdtiden, se Riktlinje för Självmedicinering på sjukhus. Patienten får ingen kostnadsersättning för de använda läkemedlen av vårdenheten.

Receptförskrivning när patient skrivs ut från sluten vård

Recept vid utskrivning

Recept skrivs på läkemedel skrivs på läkemedel som nyordinerats eller dosjusteras under vårdtiden (undantag enligt nedan, ordination utan receptförskrivning).

Om patienter i samband med utskrivning från sluten vård önskar förnyelse av recept på andra läkemedel än de som ändrats eller satts in i samband med vårdtillfället, ska patienten i första hand hänvisas till sin ordinarie förskrivare. En viss förskrivning av enstaka läkemedel som ”håller på att ta slut” kan göras av praktiska skäl. Då förskrivs en mindre förpackning och ett uttag. I Cosmics läkemedelsmodul framgår förskriven mängd på respektive recept.

 

Ordination utan receptförskrivning

I följande fall bör vårdenheten iordningställa och överlämna läkemedel till patient för fortsatt behandling i hemmet istället för att förskriva ett recept:

  • Om mer än 50-75 % av en läkemedelsbehandling har administrerats under vårdtiden. Det kan gälla läkemedel som ges dagarna efter en operation, till exempel om ytterligare någon dags behandling med smärtstillande läkemedel krävs eller en påbörjad kortison- eller antibiotikakur som ska slutföras i hemmet.
  • Om den minsta förpackning som kan förskrivas på recept är för stor för en tänkt behandling. Det kan även gälla om startförpackning saknas för dyrare läkemedel, så att patienten har möjlighet att pröva behandlingen en tid innan större förpackning hämtas ut.
  • Om läkemedel är upphandlat i sluten vård och behandling ska fortsätta i hemmet. Överlämnande av dessa läkemedel ska ske i samband med ett vårdtillfälle, för behandling i max två veckor.
  • Jourdos som ska räcka tills patienten kan hämta ut receptförskrivet läkemedel på ett öppenvårdsapotek.

Ansvarig läkare ansvarar för att patienten får med sig ett skriftligt underlag, förslagsvis Cosmic läkemedelslista, där preparatnamn, styrka, dos, administreringssätt och behandlingstid framgår.

Ansvarig sjuksköterskan dokumenterar iordningställande och överlämnande enligt Riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel.

 

Arbetssättet för iordningställande och överlämnande av läkemedel från vårdenhet ska vara beskrivet i vårdenhetens lokala rutiner för ordination och hantering av läkemedel. Ett förslag på rutin för iordningställande och överlämnande av Innohep finns framtaget, se ”Iordningställande och överlämnande av Innohep på vårdenhet”.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2021-04-26

Version

3.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Mårten Lindström

Dokument-ID

115525

Källa

Evolution