Navigera till sidans huvudinnehåll

Förskrivning av ordinerade läkemedel

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Vid behov av läkemedel under vårdtid i sluten vård, dvs. inneliggande på sjukhus, ska patienten i första hand få läkemedel från vårdenhetens läkemedelsförråd. Läkemedel rekvireras till vårdenheten och iordningställs, överlämnas eller administreras till patienten. När patienter skrivs ut från sjukhus efter vårdtid i sluten vård, eller ska genomföra en poliklinisk underökning på sjukhus, ska patienten i första hand få läkemedel genom receptförskrivning.

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård kan ske med patientens medgivande. Det kan ske för läkemedel som av hygienskäl är personbundna, tex en inhalator, insulinpenna eller ögondroppsflaska eller för ett läkemedel som fortsättningsvis ska användas i patientens hem, t.ex. erytropoetin, men prövas ut under vårdtiden Patienten bekostar i dessa fall läkemedlet själv genom högkostnadsskyddet.

Användning av patientens egna läkemedel under vårdtid

Om patienten godkänner det, kan vårdpersonal eller patienten själv använda patientens egna läkemedel under vårdtiden, se Riktlinje för Självadministering på sjukhus. Patienten får ingen kostnadsersättning från vårdenheten för de använda läkemedlen.

Receptförskrivning när patient skrivs ut från sluten vård

Recept vid utskrivning

Recept skrivs på läkemedel som nyinsatts eller dosjusteras under vårdtiden och där behandlingen ska fortsättas i hemmet (undantag enligt nedan, ordination utan receptförskrivning). Om patienten i samband med utskrivning från sluten vård önskar förnyelse av recept på andra läkemedel än de som ändrats eller nysatts under vårdtiden, ska patienten i första hand hänvisas till sin ordinarie förskrivare. Förskrivning på recept av enstaka läkemedel som ”håller på att ta slut” kan göras av praktiska skäl. I dessa fall förskrivs en mindre förpackning med ett (1) uttag.

Ordination utan receptförskrivning

I följande fall bör vårdenheten iordningställa och överlämna läkemedel till patient för fortsatt behandling i hemmet istället för att förskriva recept:

  • Om behandlingen är initierad under vårdtiden och ska fortsätta en kortare tid (max två veckor) efter vårdtillfället.
  • Om den minsta förpackning som kan förskrivas på recept är för stor för tänkt behandlingstid, eller om startförpackning saknas för dyrare läkemedel, så att patienten kan pröva behandlingen en viss tid innan större förpackning hämtas ut.
  • Om så kallad ”jourdos” behövs för att täcka behovet tills patienten kan hämta ut receptförskrivet läkemedel på ett öppenvårdsapotek.

I dessa fall ansvarar ansvarig läkare för att patienten får med sig ett skriftligt underlag på ordinationen, i första hand Cosmics läkemedelslista, där preparatnamn, styrka, dos, administreringssätt och behandlingstid framgår.

Ansvarig sjuksköterskan dokumenterar iordningställande och överlämnande enligt Riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel och rekommenderat arbetssätt ”Administrera eller Överlämna läkemedel i öppenvård eller vid hemgång från sjukhus”.

Arbetssättet för iordningställande och överlämnande av läkemedel från vårdenhet ska vara beskrivet i vårdenhetens lokala rutiner för ordination och hantering av läkemedel. Ett förslag på rutin för iordningställande och överlämnande av Innohep finns framtaget, se ”Iordningställande och överlämnande av Innohep på vårdenhet”.

Läkemedel inför operation eller undersökning

Läkemedel som används inför operation eller undersökning, t.ex. laxantia inför koloskopi eller lågmolekylärt heparin inför bridgning, ska förskrivas på recept och patienten ska informeras om att hämta ut läkemedel på ett öppenvårdsapotek.

Om receptförskrivning inte är möjligt, t.ex. vid restnotering eller om lämplig förpackningsstorlek saknas, kan patienten hämta läkemedel hos den ordinerande enheten.

Om inget av ovanstående är möjligt kan ordinerande enhet välja att skicka läkemedel till patient via Post Nord. Narkotikaklassade läkemedel och kylvaror får aldrig skickas med post. Den som skicka läkemedel ansvarar för att bedöma om läkemedlet tål de temperaturer som det utsätts för under transporten. Läkemedel skickas i god tid inför den planerade operationen eller undersökningen i ett vadderat kuvert och relevant information kring ordinationen ska bifogas.

Ansvarig sjuksköterskan dokumenterar iordningställande och överlämnande enligt Riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel och rekommenderat arbetssätt ”Administrera eller Överlämna läkemedel i öppenvård eller vid hemgång från sjukhus”.

Arbetssättet för hur bedömning görs, i vilka lägen läkemedel skickas och vilka läkemedel som omfattas ska vara beskrivet i vårdenhetens lokala rutiner för ordination och hantering av läkemedel.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2023-08-07

Version

6.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mårten Lindström

Dokument-ID

115525

Källa

Evolution