Navigera till sidans huvudinnehåll

Behovsläkemedel, palliativ vård

Vårdnivå och remiss

Vid eventuella frågor kring vid behovsordinationer eller när tillfredsställande symtomlindring inte kan uppnås (VAS >3) kontaktas enhet för specialiserad palliativ vård i sjukvårdsområdet.

Prevention

Syftet med palliativa vidbehovsordinationer är att säkra tillgång till symtomlindring hela dygnet. För patienter som inkluderas i den palliativa vården bör det alltid finnas lämplig oral och parenteral vid behovsmedicinering mot smärta, illamående och oro/ångest även om patienten för tillfället är väl symtomlindrad. Läkemedel enligt förslagslistan ovan finns tillgängliga i läkemedelsförråd på vårdcentral, i kommunal hemsjukvård och på länets sjukhus. Vårdas patienten i ordinärt boende ska individuellt ordinerade läkemedel finnas tillgängliga i hemmet vid förväntat behov.

  1. I samband med att en patient anmäls i palliativ vård ska patientansvarig läkare ta ställning till lämpliga ordinationer för vid behovsläkemedel. Förslag på palliativa ordinationer finns som mallar i Cosmic. I Ny-fliken, välj sök efter ”Paket” och skriv palliativ i sökrutan, då kommer palliativt baspaket upp. Ordinationer som det finns behov av ska vara ibockade. De angivna doserna i mallarna är att betrakta som ungefärliga riktlinjer för val av lämplig startdos, de måste alltid sättas i relation till den nedanstående informationen avseende val av lämplig vid behovsmedicinering. Använd konverteringsguiden för opioider vid behov. Undvik att skriva recept (ha alternativet ”Administreras på enhet” ikryssat istället för ”Recept”) om behovet av läkemedlet inte är förväntat inom närmsta framtiden. Om ytterligare palliativa ordinationer behövs ordineras de genom att söka på läkemedel och filtrera på palliativ.
  2. Om patienten har fortsatt behov av dosdispensering behövs en årlig receptförskrivning för att ordinationen ska synas på dosreceptet. Gör i första hand en receptförskrivning från Cosmic så att det blir ett e-recept. Om ordination görs i Pascal ska det, om injektionsläkemedel saknar förmån (Robinul, Furix, Nozinan, Haldol), framgå att vid eventuell expedition av recept ska kostnaden debiteras på förskrivande enhet. Expeditionen bör ske på lokalt apotek och inte via dosapoteket. OBS! Patienten ska inte hämta på apoteket. Läkemedel tillhandahålls av hemsjukvårdens sjuksköterska initialt.
  3. Aktuell läkemedelslista utdragen från Cosmic, alternativt dosrecept från Pascal, förvaras i patientpärm. Informera patienten om att dessa ordinationer finns på hens läkemedelslista/dosrecept för eventuella framtida behov.
  4. Läkemedlen ska användas vid akuta behov. Om upprepat behov av ett läkemedel finns ska recept utfärdas av läkare nästkommande vardag.
  5. För att säkra läkemedelstillgången i ordinärt boende ska en läkemedelsbox iordningsställas i hemmet i god tid före förväntat behov.

Behandling

Att tänka på vid ordination av parenteral vid behovsmedicinering:

Mot smärta

Föreslagna doser i dokumentet gäller patienter som INTE har någon pågående behandling med starka opioider. För patienter som redan ordinerats starka opioider bör dosering av parenteral extrados beräknas utifrån den totala dygnsdosen. Använd konverteringsguiden (se under relaterad information) som hjälp i beräkningen. Volymen på ordinerad extrados för subkutan användning bör inte överskrida 1,5 ml då det subkutana upptaget försämras påtagligt vid för stor volym. Vid högre dos av subkutan injektion morfin/oxynorm (>1,5ml) rekommenderas övergång till Hydromorfon av volymskäl, alternativt dela dosen på flera stickställen. För vidare information kring smärtbehandling var god se Faktadokument smärta, palliativ vård.

Mot oro/ångest

Vid behandling av oro och ångest i palliativ vård används med fördel injektion Midazolam subkutant. För mer information se Faktadokument Oro och ångest, palliativ vård.

Mot andnöd

Vid andnöd dämpar låg dos Morfin dyspnékänslan. Till patienter med palliativt vårdbehov och t.ex. diagnosen lungcancer/lungmetastaser kan därför injektion Morfin 10 mg/ml, 2,5 mg subkutant lindra andnöden. Beakta att patienter som ordinerats starka opioider på grund av svår smärta behöver ökade doser. Lämpligen används samma extrados som ordinerats mot smärta. Vid misstanke om andnöd på grund av hjärtsvikt/övervätskning används inj Furix 10 mg/ml 2-4 ml iv/im.

Det finns inte evidens för syrgasbehandling mot andnöd i palliativ vård men för patienter med t.ex. svår hjärtsvikt eller lungsjukdom kan det finnas indikation. Individuellt ställningstagande eventuellt i samråd med organspecialist.

Mot rosslingar

I sista delen av livet kan patienten ha svårt att svälja och hosta upp slem och då kan rosslingar förekomma. Ofta är patienten inte vid medvetande när den rosslande andningen uppkommer. Rosslingar kan lindras med lägesändring i sängen och munvård. Det saknas tydlig evidens för farmakologisk behandling med antikolinerga läkemedel men erfarenhetsmässigt kan vissa patienter få hjälp, i första hand av glykopyrron (Robinul) 1-2 ml subkutant vid behov. Alternativet morfin med skopolamin (Morfin-Skopolamin) är sämre p.g.a. av större risk för förvirringssymtom då skopolamin passerar blod-hjärnbarriären lättare. Om rosslingarna är symtom på lungödem kan furosemid ges som intravenös injektion.

Mot illamående

Ordination av lämplig parenteral extrados antiemetika grundar sig på förmodad orsak till illamående. För vidare information var god se Faktadokument Illamående, palliativ vård.

Mot kramp

Patienter med risk för epileptiskt anfall (hjärntumör, hjärnmetastaser, känd epilepsi) bör alltid ha en vid behovsordination mot krampanfall. Exempel kan vara Stesolid, Midazolam och Buccolam, kontakta gärna SSIH för samråd.

Mot förvirring/delirium

Förstahandspreparat är inj Haldol. Var god se Faktadokument Konfusion, palliativ vård.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Karin Karlsson

Dokument-ID

249310

Källa

Evolution