Navigera till sidans huvudinnehåll

Samordnad individuell plan(SIP) -Överenskommelse

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Inledning

Denna överenskommelse ska genom förbättrad samordning ge ökat inflytande och delaktighet för de personer som har behov av stöd och samordning i form av en SIP. Den ska ge den enskilde, närstående, berörda vård- och omsorgsgivare en helhetsbild av personens behov och situation och säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tillgodoses.

Målgrupp

Överenskommelsen omfattar alla personer, oavsett ålder, diagnos och boendeform som behöver stöd med samordning av insatser från socialtjänst, skola och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården. Överenskommelsen styr utformning av parternas gemensamma processer och riktlinjer för samverkan om SIP.

Vad och för vem är SIP?

En SIP är en plan som beskriver insatser/åtgärder som en person har behov av från skola, hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som tagits fram genom samordnad planering. Skrivningen om samordnad individuell plan finns i nya Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7§. I Jönköpings län omfattas även skolan.

Vem ska erbjudas SIP?

SIP är den enskilde personens plan och ett verktyg för samverkan som ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda att snabbt få en överblick över alla pågående och planerade insatser. Samordning ska erbjudas då det ger ett mervärde för den enskilde personen.

Användningen av SIP ska bidra till trygg och säker vård och omsorg. Behovet av samordning kan vara särskilt stort för personer med omfattande och långvariga insatser. Det går även att göra en samordnad individuell plan mellan verksamheter inom en huvudman, allt utifrån den enskilde personens behov.

Syftet med den samordnade individuella planen

SIP beskriver hur trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vård, omsorg och skola ska tillgodoses. SIP gör det tydligt för personen själv, närstående och för personal vem som ansvarar för vad. SIP möjliggör att personen är aktiv och tar ansvar för sin egen hälsa.

SIP i samband med utskrivning från sjukhus

Att göra en SIP är en del i samverkansprocessen för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I samband med utskrivning från sjukhus erbjuds alltid en samordnad utskrivning och planering om det finns behov av nya eller utökade insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta är i enlighet med Lag (SFS 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vid utskrivning från slutenvård har vårdsamordnare på vårdcentralen ansvar för att kalla till samordnad individuell planering, när behov finns.

Rutiner

Verksamheterna ska ha rutiner för hur SIP genomförs och dokumenteras.

Uppföljning och utveckling

Uppföljningen av överenskommelsen fokuserar på gemensam måluppfyllelse och följsamhet till processer och riktlinjer för SIP.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ulrika Stefansson

Gäller från

2019-03-15

Version

2.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Ulrika Stefansson

Dokument-ID

112335

Källa

Evolution